Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN TƯ TƯỞNG HCM

Được đăng lên bởi jake-doan2501
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
Kỳ thi ngày 15 & 16/7/20123
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1 (4,0 điểm): Yêu cầu SV trình bày được các nội dung cơ bản sau đây:
Ý1) Nội dung luận điểm (3,5 điểm)
- Theo Hồ Chí Minh, lực lượng cách giải phóng dân tộc bao gồm to àn dân tộc.
Hay cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân. DÂN theo Hồ
Chí Minh là tất cả mọi người Việt Nam yêu nước không phân biệt giai cấp, dân tộc,
tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, địa vị, trình độ…dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện
những nhiệm vụ của cách mạng đặt ra trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Ng ười
viết: “…dân tộc cách mệnh thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương
đều nhất trí chống lại cường quyền.” (T2, tr.266)
Trong Văn kiện thành lập Đảng Người xác định rõ lực lượng cách mạng bao gồm
cả dân tộc: “Đảng phải tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân, tập hợp đại bộ phận
nông dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng
ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông… đi v ào phe vô sản giai cấp; đối
với phú nông, trung, tiểu địa chủ, v à tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng
thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản
cách mạng (như Đảng Lập hiến) thì phải đánh đổ.” (T3, tr.3)
Hay trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp: “Bất kỳ đàn
ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.
Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có
súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm th ì dùng cuốc, thuổng, gậy
gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu n ước,”… Toàn dân, toàn diện,
trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.
- Trong lực lượng cách mạng, Hồ Chí Minh xác định công nông là “gốc”, là
“chủ”, là “quân chủ lực” của cách mạng, còn những giai cấp tầng lớp khác chỉ l à
bầu bạn cách mệnh của công nông thôi. “Công - nông là chủ cách mệnh” ... “Công
- nông là gốc của cách mệnh”, “còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư
bản áp bức song không cực khổ bằng công nông; ba hạng ấy chỉ l à bầu bạn cách
mệnh của công nông thôi.” (T2, tr.266)
Sở dĩ như vậy, theo Người:
1) Công nông đông đảo hơn ai cả, nên có sức mạnh hơn ai cả. Lực lượng công
nông chiếm trên 90% dân số, cho nên sức mạnh của họ là lớn nhất.
2) Công nông bị áp bức bóc lột nặng nề hơn ai cả, “nên lòng cách mệnh càng bền,
chí cách mệnh càng quyết.” Trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến dân ta một cổ ba
tròng, do đó, càng bị ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
K thi ngày 15 & 16/7/20123
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1 (4,0 điểm): Yêu cu SV trình bày được các nội dung cơ bản sau đây:
Ý1) Ni dung luận điểm (3,5 đim)
- Theo HCMinh, lực l ượng cách giải phóng dân tộc bao gồm to àn dân tộc.
Hay cách mạng giải phóng dân tộc l à sự nghiệp đoàn kết của toàn dân. DÂN theo H
Chí Minh tt cả mọi người Việt Nam yêu ớc không phân biệt giai cấp, dân tộc,
tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, địa vị, tr ình độ…dưới slãnh đạo của Đảng thực hiện
những nhiệm vụ của cách mạng đặt ra trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Ng ười
viết: “…dân tộc cách mệnh thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương
đều nhất trí chống lại c ường quyền.” (T2, tr.266)
Trong Văn kiện thành lập Đảng Nời xác định rõ lực lượng cách mạng bao gồm
cdân tộc: “Đảng phải tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân, tập hợp đại bộ phận
nông dân phải dựa vào hạng n cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mng
ruộng đất; lôi kéo tiểu t ư sản, trí thức, trung nông… đi v ào phe sản giai cấp; đối
với phú nông, trung, tiểu địa chủ, v à tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng
thì phi lợi dụng, ít lâu mới l àm cho hđứng trung lập. Bộ phận n ào đã ra mặt phản
cách mạng (như Đảng Lập hiến) thì phi đánh đổ.” (T3, tr.3)
Hay trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp: Bất kỳ đàn
ông, đàn bà, bất kngười già, người trẻ, không chia n giáo, đảng phái, dân tộc.
Hlà người Việt Nam thì phi đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tquốc. Ai
súng ng ng. Ai c ó gươm dùng gươm, không gươm th ìng cuc, thuổng, gậy
gc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu n ước,”… Toàn dân, toàn diện,
trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.
- Trong lực lượng cách mạng, Hồ Chí Minh xác định công nông “gốc”,
“chủ”, “quân chủ lực” của cách mạng, còn những giai cấp tầng lớp khác chỉ l à
bầu bạn cách mệnh của công nông thôi. “Công - nông là chủ cách mệnh” ... “Công
- nông là gc của cách mệnh”, “còn hc trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị t ư
bản áp bức song không cực khổ bằng công nông; ba hạng ấy chỉ l à bầu bạn cách
mệnh của công nông thôi.” (T2, tr.266)
Sở dĩ như vậy, theo Người:
1) Công nông đông đ ảo hơn ai cả, nên có sức mạnh hơn ai cả. Lực lượng công
nông chiếm trên 90% dân số, cho nên sức mạnh của họ là lớn nhất.
2) Công nông bị áp bức bóc lột nặng nề h ơn ai cả, nên lòng cách mệnh càng bền,
chí cách mệnh càng quyết.” Trong hội thuộc địa nửa phong kiến dân ta một cba
tròng, do đó, càng bị áp bức thì h càng có tinh thần cách mạng triệt để.
3) Công nông tay không chân r ồi.” Nghĩa là h không có tư liệu sản xuất chủ yếu
như ruộng đất, nhà máy, đồn điền, thậm chí không nh à cửa…Điều đó, làm cho h
sẵn sàng ra đi làm cách m ạng mà không tính toán hơn thi ệt, không bị ràng buộc bởi
những điều kiện vật chấ t.
ĐÁP ÁN TƯ TƯỞNG HCM - Trang 2
ĐÁP ÁN TƯ TƯỞNG HCM - Người đăng: jake-doan2501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐÁP ÁN TƯ TƯỞNG HCM 9 10 256