Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỂ THI THỬ THPT QG LẦN 1 TRƯỜNG LƯƠNG ĐẮC BẰNG 2015 môn vật lý.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD – ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 - LẦN 1
NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

132
D
A
A
A
A
C
C
B
C
B
D
B
D
B
A
B
D
B
D
A
A
C
B
A
D
B
A
D
C
C

Mã đề
209
357
A
D
B
D
D
B
A
C
B
A
C
A
D
D
A
C
B
D
B
C
B
A
A
D
B
D
C
D
D
C
C
A
A
B
A
B
C
A
C
A
A
D
D
D
A
B
B
C
B
C
C
D
C
B
C
C
A
D
B
C

Câu
485
C
B
A
B
D
B
C
A
A
A
C
D
C
C
D
D
D
A
C
B
B
B
D
C
D
B
A
A
C
B

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

132
D
D
B
C
D
D
D
D
D
C
A
B
A
C
A
B
C
B
A
B

Mã đề
209
357
C
B
C
B
A
A
C
D
D
B
B
D
B
D
D
C
D
B
D
A
D
D
D
C
D
C
B
B
B
B
A
A
A
B
A
D
A
A
C
C

485
B
A
C
D
C
D
C
C
D
D
C
D
B
D
A
B
D
C
A
A

1

SỞ GD – ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
LỚP 12 - LẦN 1. NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ
Câu 6 – Mã 132; Câu 36 – Mã 209; Câu 35 – Mã 357; Câu 50 – Mã 485:
Đây là bài toán điều chỉnh L để ULmax nên ta có GĐVT:
Khi ZL = (R2 + ZC2)/ZC thì ULmax, ta có GĐVT:
Dựa vào các tính chất của tam giác vuông, thấy UL2  U(U – UC).

U

UL
UR

O

i

URC UC

Câu 10 – Mã 132; Câu 9 – Mã 209; Câu 36– Mã 357; Câu 33– Mã 485:
m
mg = 5cm.
xmax = v0.
k
L

Câu 11 – Mã 132; Câu 39 – Mã 209; Câu 38 – Mã 357; Câu 37 – Mã 485:
- Khi khối gỗ dịch xuống đoạn x so với VTCB thì hợp lực tác dụng lên khối gỗ
bằng: Fhp = - kx – Sxdg
- AD ĐL II Niu tơn, ta có: Fhp = mx”  mx” = - kx – Sxdg  x” +
- Vậy  

k  Sdg
 T 2
m

m
k  Sdg

k  Sdg
x =0
m

x

O

= π/5 (s).

Câu 12 – Mã 132; Câu 15– Mã 209; Câu 14 – Mã 357; Câu 39– Mã 485:
- Xét đối với máy hạ áp:
U 2 I1
220
I
 
 1  I1  10  A  .
U1 I 2
2200 100
- Xét đối với máy tăng áp:
U  U1  U  U1  I1 R  2200  10.30  2500  V  .

x

Câu 14 – Mã 132; Câu – Mã 209; Câu – Mã 357; Câu – Mã 485:
- Tần số để mạch có cộng hưởng: 0  1. 2 = 80π rad/s.
2

2

 U   ωC2 
   2  1 ; C là tần số để UCmax, suy ra UCmax  286,32V.
- ADCT: 
U
 CMAX   ω0 
Câu 21 – Mã 132; Câu 34 – Mã 209; Câu 15 – Mã 357; Câu 14– Mã 485:
A, B dao động vuông pha với nhau và hàm sóng tại A và B là hàm điều hoà nên
ta biểu diễn bằng đường tròn vị trí của A và B.

1

A .cos  
2

Ta có : 
 A 1mm . Từ hình vẽ ở trên ta có: điểm B thuộc góc phần tư thứ IV
 A.sin   3

2

(I)
(IV)

và A thuộc góc phần tư thứ I.
Câu 22 – Mã 132; Câu 31 – Mã 209; Câu 30– Mã 357; Câu 16– Mã 485:
U2 = (N2/N1).U1 = 11V  I2 = U2/R1 = 1A; U3 = (N3/N1).U1 = 22V  I3 = U3/R2 = 0...
SỞ GD – ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 - LẦN 1
NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ
Câu
Mã đề Câu Mã đề
132 209 357 485 132 209 357 485
1 D A D C 31 D C B B
2 A B D B 32 D C B A
3 A D B A 33 B A A C
4 A A C B 34 C C D D
5 A B A D 35 D D B C
6 C C A B 36 D B D D
7 C D D C 37 D B D C
8 B A C A 38 D D C C
9 C B D A 39 D D B D
10 B B C A 40 C D A D
11 D B A C 41 A D D C
12 B A D D 42 B D C D
13 D B D C 43 A D C B
14 B C D C 44 C B B D
15 A D C D 45 A B B A
16 B C A D 46 B A A B
17 D A B D 47 C A B D
18 B A B A 48 B A D C
19 D C A C 49 A A A A
20 A C A B 50 B C C A
21 A A D B
22 C D D B
23 B A B D
24 A B C C
25 D B C D
26 B C D B
27 A C B A
28 D C C A
29 C A D C
30 C B C B
1
ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỂ THI THỬ THPT QG LẦN 1 TRƯỜNG LƯƠNG ĐẮC BẰNG 2015 môn vật lý.doc - Trang 2
ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỂ THI THỬ THPT QG LẦN 1 TRƯỜNG LƯƠNG ĐẮC BẰNG 2015 môn vật lý.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỂ THI THỬ THPT QG LẦN 1 TRƯỜNG LƯƠNG ĐẮC BẰNG 2015 môn vật lý.doc 9 10 73