Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PĐT

Được đăng lên bởi Viet Hien
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2636 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà Nẵng
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PĐT
*Hướng dẫn trả lời nhanh câu hỏi phong đào tạo
­B1:coppy câu hỏi trong trang tinchi.dut.udn.vn
­b2:Bấm ctrl+F (bật chức năng tìm kiếm cụm từ trong trang)
­B3:Dán câu hỏi(Ctrl + V) vào ô tìm kiếm cụm từ và Enter sẽ hiện ra câu trả lời
 P/s: ĐÁP ÁN ĐẠT ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI 100% VÀ GẦN NHƯ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC CÂU 
HỎI CỦA PĐT NÊN CÁC BẠN CỨ YÊN TÂM

1. Thông tin “truyền miệng” (nghe bạn nói, …) có thể tin tưởng tuyệt đối hay không? A. Không. 
Sử dụng thông tin “truyền miệng” hàm chứa rủi ro vì có thể thông tin đó không chính xác
2. Sinh viên có kết quả học tập khá có chắc chắn có học bổng khuyến khích học tập theo quy 
định của Nhà nước không, vì sao? D. Không chắc chắn, vì có thể chưa đủ tất cả các điều kiện 
được xét HB loại này hoặc có nhiều SV học tốt hơn trong khi quỹ HB có hạn 
3. Nếu hoãn thi và sau đó thi bổ sung và có điểm cao nên thuộc diện được xét học bổng ở kỳ 
trước thì cần phải làm gì? B. Không thể làm gì được.
4. Vì sao có sinh viên đăng ký đúng lịch “đăng ký theo nhóm” nhưng không thể đăng ký đủ các 
học phần thiết kế cho học kỳ đó? D. Do sinh viên thao tác sai, không đăng ký hoặc sinh viên 
chưa đủ điều kiện học học phần đó vì thiếu học phần ràng buộc của nó.
5. Trường cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên có kết quả học tập như thế nào? D. Cả 
hai ý A và B.
6. Có bao nhiêu mức độ ràng buộc giữa học phần khác (A) với học phần (B)? C 4 mức độ. 
7. Mật khẩu ban đầu để mỗi sinh viên truy cập website đăng ký học là gì? A Ngày tháng năm 
sinh của sinh viên.
8. Nếu bị ốm nên không thể học GDQP­AN ở học kỳ 1 đầu khóa học thì làm sao có thể học? D 
Sinh viên phải tự liên hệ với Trung tâm Giáo dục QP­AN của trường Quân sự QK5 hoặc các cơ
sở khác hợp pháp để học ở các học kỳ hè.
9. Khối lượng học tập đăng ký là gì? A Là số tín chỉ củacác học phần mà sinh viên đăng ký học 
trong mỗi học kỳ, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi; 
10. Website đăng ký học yêu cầu sinh viên đổi mật khẩu để ngày đặt mật khẩu không trước quá
bao nhiêu ngày? C 90 ngày. 
11. “Đăng ký theo nhóm” là gì? C “Đăng ký theo nhóm” là những sinh viên chưa học hết thời 
gian thiết kế của chương trình đào tạo đăng ký các lớp học phần mở cho ngành & khóa của 
mình.
12. Trường hợp nào sinh viên được chuyển ngành học so với ngành đăng ký tuyển sinh?
D Sinh viên có điểm trúng tuyển vào Trường từ 27 điểm trở lên. 

Facebook: Đăng ký tín chỉ trường đh Bách khoa Đà ...
Facebook: Đăng k tn ch trưng đh Bch khoa Đ Nng
ĐÁP ÁN VÀ H NG D N TR L I CÂU H I PĐTƯỚ
*H ng d n tr l i nhanh câu h i phong đào t oướ
-B1:coppy câu h i trong trang tinchi.dut.udn.vn
-b2:B m ctrl+F (b t ch c năng tìm ki m c m t trong trang) ế
-B3:Dán câu h i(Ctrl + V) vào ô tìm ki m c m t và Enter s hi n ra câu tr l i ế
P/s: ĐÁP ÁN Đ T Đ CHÍNH XÁC TUY T Đ I 100% VÀ G N NH Ư Đ Y Đ T T C CÁC CÂU
H I C A PĐT NÊN CÁC B N C YÊN TÂM
1. Thông tin “truy n mi ng” (nghe b n nói, …) có th tin t ng tuy t đ i hay không? ưở A. Không.
S d ng thông tin “truy n mi ng” hàm ch a r i ro vì có th thông tin đó không chính xác
2. Sinh viên có k t qu h c t p khá có ch c ch n có h c b ng khuy n khích h c t p theo quy ế ế
đ nh c a Nhà n c không, vì sao? ướ D. Không ch c ch n, vì có th ch a đ t t c các đi u ki n ư
đ c xét HB lo i này ho c có nhi u SV h c t t h n trong khi qu HB có h nượ ơ
3. N u hoãn thi và sau đó thi b sung và có đi m cao nên thu c di n đ c xét h c b ng k ế ượ
tr c thì c n ph i làm gì? ướ B. Không th làm gì đ c. ượ
4. Vì sao có sinh viên đăng ký đúng l ch “đăng ký theo nhóm” nh ng không th đăng ký đ các ư
h c ph n thi t k cho h c k đó? ế ế D. Do sinh viên thao tác sai, không đăng ký ho c sinh viên
ch a đ đi u ki n h c h c ph n đó vì thi u h c ph n ràng bu c c a nó.ư ế
5. Tr ng c nh báo k t qu h c t p đ i v i sinh viên có k t qu h c t p nh th nào? ườ ế ế ư ế D. C
hai ý A và B.
6. Có bao nhiêu m c đ ràng bu c gi a h c ph n khác (A) v i h c ph n (B)? C 4 m c đ .
7. M t kh u ban đ u đ m i sinh viên truy c p website đăng ký h c là gì? A Ngày tháng năm
sinh c a sinh viên.
8. N u b m nên không th h c GDQP-AN h c k 1 đ u khóa h c thì làm sao có th h c? ế D
Sinh viên ph i t liên h v i Trung tâm Giáo d c QP-AN c a tr ng Quân s QK5 ho c các c ườ ơ
s khác h p pháp đ h c các h c k hè.
9. Kh i l ng h c t p đăng ký là gì? ượ A Là s tín ch c acác h c ph n mà sinh viên đăng ký h c
trong m i h c k , g m c h c ph n h c l n đ u và h c t l n th 2 tr đi;
10. Website đăng ký h c yêu c u sinh viên đ i m t kh u đ ngày đ t m t kh u không tr c quá ư
bao nhiêu ngày? C 90 ngày.
11. “Đăng ký theo nhóm” là gì? CĐăng ký theo nhóm” là nh ng sinh viên ch a h c h t th i ư ế
gian thi t k c a ch ng trình đào t o đăng ký các l p h c ph n m cho ngành & khóa c a ế ế ươ
mình.
12. Tr ng h p nào sinh viên đ c chuy n ngành h c so v i ngành đăng ký tuy n sinh?ườ ượ
D Sinh viên có đi m trúng tuy n vào Tr ng t 27 đi m tr lên. ườ
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PĐT - Người đăng: Viet Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PĐT 9 10 727