Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án và thang điểm môn vật lý hệ đại học - cao đẳng năm 2002

Được đăng lên bởi Long Lịch Lãm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
----------------------------

kú thi tuyÓn sinh ®h, c® n¨m 2002

®¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò chÝnh thøc
m«n Thi: vËt lý
Chó ý: C¸c ®iÓm 1/4* lµ phÇn ®iÓm chÊm thªm cho thÝ sinh chØ thi hÖ cao ®¼ng.
C©u 1: (1®iÓm)
- M¸y quang phæ ho¹t ®éng dùa vµo hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.
……………..
- Bé phËn thùc hiÖn t¸n s¾c lµ l¨ng kÝnh.
……………..
- Nguyªn nh©n cña hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ: ChiÕt suÊt cña mét m«i tr−êng
trong suèt ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau th× kh¸c nhau vµ phô thuéc vµo
b−íc sãng (hoÆc mµu) cña ¸nh s¸ng ®ã.
……………..
C©u 2: (1®iÓm)
a) Khi mét ng−êi hoÆc mét nh¹c cô ph¸t ra mét ©m c¬ b¶n cã tÇn sè f1 th× còng
®ång thêi ph¸t ra c¸c ho¹ ©m cã tÇn sè f2 = 2f1 , f3 = 3f1 , f4 = 4f1 v.v…
……………..
Nh¹c ©m thùc tÕ ph¸t ra lµ tæng hîp cña ©m c¬ b¶n vµ c¸c ho¹ ©m, v× thÕ kh«ng
thÓ biÓu diÔn ®−îc b»ng mét ®−êng h×nh sin theo thêi gian.
……………..
b) Ng−ìng nghe lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña c−êng ®é ©m cã thÓ g©y nªn c¶m gi¸c ©m.
Ng−ìng ®au lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña c−êng ®é ©m mµ tai cßn cã c¶m gi¸c ©m b×nh th−êng
vµ ch−a g©y c¶m gi¸c ®au cho tai.
……………..
MiÒn n»m gi÷a ng−ìng nghe vµ ng−ìng ®au lµ miÒn nghe ®−îc cña tai.
V× ng−ìng nghe vµ ng−ìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m nªn miÒn nghe ®−îc phô
thuéc vµo tÇn sè.
……………..
C©u 3: (1®iÓm)
CU 2 2.10 −10 .0,12 2
W toµn m¹ch = W® max =
=
= 1,44.10-12 J
……………..
2
2
M¸y thu thanh thu ®−îc sãng khi trong m¹ch chän sãng x¶y ra céng h−ëng: tÇn
sè sãng tíi b»ng tÇn sè riªng cña m¹ch dao ®éng:
……………..
2
c
1
λ
f = = f0 =
⇒C= 2 2
……………..
λ
4π c L
2 π LC
-

Víi λ = λ1 = 18.π m th× C1 =

( )

víi z lµ ®iÖn tÝch cña β, cã gi¸ trÞ +1 nÕu lµ phãng x¹ β , hoÆc -1 nÕu lµ β .
Theo c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn sè khèi vµ b¶o toµn nguyªn tö sè ta cã hÖ ph−¬ng tr×nh:
232 = 4 k 1 + 0.k 2 + 208
……………..

 90 = 2 k 1 + zk 2 + 82
+

232 − 208
= 6 vµ z.k2 = - 4. Do k2 ≥ 0, nªn z < 0.
4
- ®©y lµ h¹t β- cã 6 lÇn phãng x¹ α vµ 4 lÇn phãng x¹ β-

Gi¶i hÖ, ®−îc: k 1 =
VËy:

1/2
1/4
1/4

1/4

1/4
1/4
1/4
1/4

(18π) 2
= 0,45.10-9 F.
−6
2
8 2
4π (3.10 ) .2.10

(240π) 2
- Víi λ = λ2 = 240.π m th× C2 =
= 80.10-9F.
−6
2
8 2
4π (3.10 ) .2.10
-9
VËy:
0,45.10 F ≤ C ≤ 80.10-9F.
……………..
C©u 4: (1®iÓm)
Gi¶ sö cã k1 lÇn ph©n r· α vµ k2 lÇn ph©n r· β, ta cã ph−¬ng tr×nh chuçi ph©n r·:
232
4
0
208
……………..
90 Th → k 1 2 α + k 2 Z β + 82 Pb

( )

1/4
1/4

1

1/4

1/4

-

1/4

……………..

1/4

……………..

1/4

C©u 5: (1®iÓm)
1) Kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn ®iÓm cùc viÔn: OCV = 12,5 + 37,5 = 50cm.
KÝnh ®Æt s¸t m¾t nªn tiªu cù cña kÝnh: f = - OCV = - 50cm =...
1
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
----------------------------
kú thi tuyÓn sinh ®h, c® n¨m 2002
®¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò chÝnh thøc
m«n Thi: vËt lý
Chó ý: C¸c ®iÓm 1/4* lµ phÇn ®iÓm chÊm thªm cho thÝ sinh chØ thi hÖ cao ®¼ng.
C©u 1: (1®iÓm)
- M¸y quang phæ ho¹t ®éng dùa vµo hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. ……………..
- Bé phËn thùc hiÖn t¸n s¾c lµ l¨ng kÝnh. ……………..
- Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ: ChiÕt suÊt cña mét m«i trêng
trong suèt ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau th× kh¸c nhau vµ phô thuéc vµo
bíc sãng (hoÆc mµu) cña ¸nh s¸ng ®ã. ……………..
1/4
1/4
1/2
C©u 2: (1®iÓm)
a) Khi mét ngêi hoÆc mét nh¹c cô ph¸t ra mét ©m c¬ b¶n cã tÇn sè f
1
th× còng
®ång thêi ph¸t ra c¸c ho¹ ©m cã tÇn sè f
2
= 2f
1
, f
3
= 3f
1
, f
4
= 4f
1
v.v… ……………..
Nh¹c ©m thùc tÕ ph¸t ra lµ tæng hîp cña ©m c¬ b¶n vµ c¸c ho¹ ©m, v× thÕ kh«ng
thÓ biÓu diÔn ®îc b»ng mét ®êng h×nh sin theo thêi gian. ……………..
b) Ngìng nghe lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña cêng ®é ©m cã thÓ g©y nªn c¶m gi¸c ©m.
Ngìng ®au lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña cêng ®é ©m mµ tai cßn cã c¶m gi¸c ©m b×nh thêng
vµ cha g©y c¶m gi¸c ®au cho tai. ……………..
MiÒn n»m gi÷a ngìng nghe vµ ngìng ®au lµ miÒn nghe ®îc cña tai.
V× ngìng nghe vµ ngìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m nªn miÒn nghe ®îc phô
thuéc vµo tÇn sè. ……………..
1/4
1/4
1/4
1/4
C©u 3: (1®iÓm)
W toµn m¹ch = W
®
max =
2
12,0.10.2
2
CU
2102
= = 1,44.10
-12
J ……………..
M¸y thu thanh thu ®îc sãng khi trong m¹ch chän sãng x¶y ra céng hëng: tÇn
sè sãng tíi b»ng tÇn sè riªng cña m¹ch dao ®éng: ……………..
Lc4
C
LC2
1
f
c
f
22
2
0
π
λ
=
π
==
λ
= ……………..
- Víi λ = λ
1
= 18.π m th× C
1
=
6282
2
10.2.)10.3(4
)18(
π
π
= 0,45.10
-9
F.
- Víi λ = λ
2
= 240.π m th× C
2
=
6282
2
10.2.)10.3(4
)240(
π
π
= 80.10
-9
F.
VËy: 0,45.10
-9
F C 80.10
-9
F. ……………..
1/4
1/4
1/4
1/4
C©u 4: (1®iÓm)
Gi¶ sö cã k
1
lÇn ph©n r· α vµ k
2
lÇn ph©n r· β, ta cã ph¬ng tr×nh chuçi ph©n r·:
(
)
(
)
PbkkTh
208
82
0
Z2
4
21
232
90
+β+α ……………..
víi z lµ ®iÖn tÝch cña β, cã gi¸ trÞ +1 nÕu lµ phãng x¹ β
+
, hoÆc -1 nÕu lµ β
-
.
Theo c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn sè khèi vµ b¶o toµn nguyªn tö sè ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:
++=
++=
82zkk290
208k.0k4232
21
21
……………..
Gi¶i hÖ, ®îc: 6
4
208232
k
1
=
= vµ z.k
2
= - 4. Do k
2
0, nªn z < 0. ……………..
VËy: - ®©y lµ h¹t β
-
- cã 6 lÇn phãng x¹ α vµ 4 lÇn phãng x¹ β
-
……………..
1/4
1/4
1/4
1/4
Đáp án và thang điểm môn vật lý hệ đại học - cao đẳng năm 2002 - Trang 2
Đáp án và thang điểm môn vật lý hệ đại học - cao đẳng năm 2002 - Người đăng: Long Lịch Lãm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đáp án và thang điểm môn vật lý hệ đại học - cao đẳng năm 2002 9 10 650