Ktl-icon-tai-lieu

Đáp báo cáo ĐH Đảng XI.doc

Được đăng lên bởi tranductan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỎI - ĐÁP
Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng
__________
Câu hỏi 14: Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa, cần thực hiện những biện pháp gì?
Trả lời:
Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, cần thực hiện những biện pháp sau:
- Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực
hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng
trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt
động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an
ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình
huống. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm
và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh, làm
cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc trong điều kiện mới.
- Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận. Kết hợp chặt
chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến
lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa,
biên giới, biển đảo.
- Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao,
đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ
rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại. Đẩy
mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh, đánh thắng chiến
tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch.

- Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng,
an ninh.
- Hoàn thiện các chiến lược quốc phòng, an ninh và hệ thống cơ chế, chính sách về
quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn
...
HỎI - ĐÁP
Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng
__________
Câu hỏi 14: Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa, cần thực hiện những biện pháp gì?
Trả lời:
Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam hội chủ
nghĩa, cần thực hiện những biện pháp sau:
- Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực
hiện tốt mục tiêu, nhiệm v quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng
trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định
chính trị, trật tự, an toàn hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt
động chống phá của các thế lực thù địch sẵn ng ứng phó với các mối đe dọa an
ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình
huống. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm
và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh, làm
cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc trong điều kiện mới.
- Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực thế trận. Kết hợp chặt
chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến
lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa,
biên giới, biển đảo.
- Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao,
đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên ng hậu, dân quân tự vệ
rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường sở vật chất -
kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng trang từng bước được trang bị hiện đại. Đẩy
mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh, đánh thắng chiến
tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch.
Đáp báo cáo ĐH Đảng XI.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp báo cáo ĐH Đảng XI.doc - Người đăng: tranductan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đáp báo cáo ĐH Đảng XI.doc 9 10 198