Ktl-icon-tai-lieu

Dạy con cách làm giầu

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 405 trang   |   Lượt xem: 2617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạy con làm giàu
Lời nói đầu
Lời nói đầu Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người
nghèo ngày càng nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ chính là vì chủ đề tiền
bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý
tiền bạc từ cha mẹ mình, và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc mà chỉ
nói đơn giản là: “Hãy đến trường và học cho chăm chỉ.” Và rồi đứa trẻ có thể sẽ tốt
nghiệp với một số điểm xuất sắc nhưng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý
tiền bạc, vì trường học không dạy về chuyện tiền nong mà chỉ tập trung vào việc giáo
dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính. Đó
chính là lý do tại sao những nhân viên ngân hàng, bác sĩ, kế toán thông minh dù đạt
được nhiều điểm số xuất sắc ở trường nhưng lại gặp nhiều rắc rối tài chính suốt đời.
Và những món nợ quốc gia chóng mặt thường bắt nguồn từ những vị lãnh đạo có học
vấn cao, nhưng chỉ được huấn luyện rất ít hoặc không có chút kỹ năng nào về vấn đề
tài chính. Một quốc gia có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền
bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh, mà hầu hết họ không có nhiều kiến thức về
vấn đề này? Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình? Nhà
giàu đã làm giàu như thế nào từ hai bàn tay trắng?... Có lẻ bạn sẽ tìm thấy cho mình
những lời giải đáp về các vấn đề đó trong cuốn sách này. Tuy nhiên, do khác biệt về
văn hoá, tập quán và chính thể, có thể một số phần nào đó của cuốn sách sẽ khiến bạn
thấy lạ lẫm, thậm chí chưa đồng tình… dù rằng đây là một cuốn sách đã được đón
nhận nồng nhiệt ở rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi giới thiệu cuốn sách này với
mong muốn giúp bạn có thêm nguồn tham khảo về một trong những lĩnh vực cần dạy
con trẻ biết trước khi vào đời, của các bậc phụ huynh ở các nước khác… Rất mong
nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.

1

Chương 1: Cha Giàu, Cha Nghèo
Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo - một người cha ruột và một
người cha nuôi (cha của Mike - bạn tôi). Cha ruột tôi đã có bằng thạc sĩ, còn người cha
nuôi thì chưa học hết lớp tám, nhưng cả hai người đều thành công trong sự nghiệp và
có ảnh hưởng đến người khác. Cả hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều, nhưng những
lời khuyên đó không giống nhau. Cả hai đều tin tưởng mãnh liệt vào sự học nhưng lại
khuyên tôi học những khóa học khác nhau. Nếu tôi chỉ có một người cha, tôi sẽ hoặc
chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông. Có...
Dy con làm giàu
Li nói đầu
L i nói đ u M t trong nh ng nguyên nhân khi n ng i giàu ngày càng giàu, ng i ế ườ ườ
nghèo ngày càng nghèo, còn gi i trung l u thì th ng m c n chính ch đ ti n ư ườ
b c th ng đ c d y nhà ch không ph i tr ng. H u h t chúng ta h c cách x ườ ư ư ế
ti n b c t cha m mình, và th ng thì ng i nghèo không d y con v ti n b c mà ch ườ ườ
nói đ n gi n là: “Hãy đ n tr ng h c cho chăm ch .” r i đ a tr th s t tơ ế ườ ẽ ố
nghi p v i m t s đi m xu t s c nh ng v i m t đ u óc nghèo nàn v cách qu n ư
ti n b c,tr ng h c không d y v chuy n ti n nong mà ch t p trung vào vi c giáo ườ
d c sách v nh ng k năng ngh nghi p không nói v k năng tài chính. Đó
chính do t i sao nh ng nhân viên ngân hàng, bác sĩ, k toán thông minh đ t ế
đ c nhi u đi m s xu t s c tr ng nh ng l i g p nhi u r c r i tài chính su t đ i.ượ ườ ư
nh ng món n qu c gia chóng m t th ng b t ngu n t nh ng v lãnh đ o h c ườ
v n cao, nh ng ch đ c hu n luy n r t ít ho c không chút k năng nào v v n đ ư ượ
tài chính. M t qu c gia th t n t i nh th nào n u vi c d y tr con qu n lý ti n ể ồ ư ế ế
b c v n trách nhi m c a ph huynh, h u h t h không nhi u ki n th c v ế ế
v n đ này? Chúng ta ph i làm gì đ thay đ i s ph n ti n b c l n đ n c a mình? Nhà
giàu đã làm giàu nh th nào t hai bàn tay tr ng?... l b n s tìm th y cho mìnhư ế
nh ng l i gi i đáp v các v n đ đó trong cu n sách này. Tuy nhiên, do khác bi t v
văn hoá, t p quán và chính th , có th m t s ph n nào đó c a cu n sách s khi n b n ế
th y l l m, th m chí ch a đ ng tình… r ng đây m t cu n sách đã đ c đón ư ượ
nh n n ng nhi t r t nhi u n c trên th gi i. Chúng tôi gi i thi u cu n sách này v i ở ấ ư ế
mong mu n giúp b n thêm ngu n tham kh o v m t trong nh ng lĩnh v c c n d y
con tr bi t tr c khi vào đ i, c a các b c ph huynh các n c khác… R t mong ế ư ư
nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a các b n. Xin trân tr ng c m n. ượ ế ơ
1
Dạy con cách làm giầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy con cách làm giầu - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
405 Vietnamese
Dạy con cách làm giầu 9 10 66