Ktl-icon-tai-lieu

Dãy Fibonacci dãy Lucas và các ứng dụng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3007 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Vũ Nhật Cương

DÃY FIBONACCI, DÃY LUCAS
VÀ CÁC ỨNG DỤNG

Chuyên Nghành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
MÃ SỐ: 60.46.40

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Ngọc

Thái Nguyên - 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênCông trình được hoàn thành tại
Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Thái Nguyên

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Ngọc

Phản biện 1: TS. Nguyễn Văn Minh - Trường Đại học Kinh tế và
Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Phản biện 2: PGS. TS. Tạ Duy Phượng - Viện Toán học - Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Luận văn được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn họp tại:
Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Thái Nguyên
Ngày 01 tháng 9 năm 2012

Có thể tìm hiểu tại
Thư Viện Đại Học Thái Nguyên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục

Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương 1. Dãy Fibonacci, dãy Lucas và các tính chất cơ
bản
1.1. Định nghĩa dãy Fibonacci và dãy Lucas . . . . . . . . . .
1.1.1. Định nghĩa dãy Fibonacci . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Định nghĩa dãy Lucas . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Số Fibonacci và số Lucas với chỉ số âm . . . . . . . . . .
1.2.1. Số Fibonacci với chỉ số âm . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Số Lucas với chỉ số âm . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Công thức tổng quát của số Fibonacci và số Lucas . . . .
1.3.1. Tỷ số vàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Công thức tổng quát của số Fibonacci và số Lucas
1.4. Một số hệ thức của dãy Fibonacci và dãy Lucas . . . . .
1.4.1. Các hệ thức về tổng hữu hạn . . . . . . . . . . .
1.4.2. Các hệ thức khác . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3. Một số hệ thức liên hệ giữa số Fibonacci và số Lucas
Chương 2. Các tính chất số học
Lucas
2.1. Các tính chất số học của dãy
2.2. Các tính chất số học của dãy
2.3. Tính chất số học liên hệ giữa

3

6
6
6
8
8
8
9
10
10
11
12
12
19
25

của dãy Fibonacci và dãy
32
Fibonacci . . . . . . . . . . 32
Lucas . . . . . . . . . . . 47
dãy Fibonacci với dãy Lucas 49

Chương 3. Dãy Fibonacci, dãy Lucas trong tự nhiên và các
ứng dụng
51
3.1. Dãy Fibonacci với toán học . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1.1. Dãy Fibonacci và tam giác Pascal . . . . . . . . . 51

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

3.1.2. Dãy Fibonacci và hệ nhị phân . . . . . . . . . .
3.1.3. Dãy Fibonacci v...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Vũ Nhật Cương
DÃY FIBONACCI, DÃY LUCAS
VÀ C ỨNG DỤNG
Chuyên Nghành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN CẤP
SỐ: 60.46.40
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Ngọc
Thái Nguyên - 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Dãy Fibonacci dãy Lucas và các ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dãy Fibonacci dãy Lucas và các ứng dụng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Dãy Fibonacci dãy Lucas và các ứng dụng 9 10 10