Ktl-icon-tai-lieu

Dạy học theo chủ đề

Được đăng lên bởi Hoà Ngô Khắc
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6814 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Môn: Sinh học 9
Chủ đề: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
I. Mạch kiến thức liên quan
1. Các bài liên quan
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Bài 30: Di truyền học với con người
2. Cấu trúc nội dung của chủ đề
2.1. Cơ sở khoa học
a. Cơ sở lí luận
Các kiến thức có liên quan:
- Trình bày được các phương pháp nghiên cứu di truyền người và các ứng dụng thực tiễn
của các phương pháp này (ví dụ: phân tích phả hệ để xác định quy luật di truyền các tật,
bệnh di truyền ở người).
- Phân biệt được 2 trường hợp: sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng.
- Hiểu được ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di
truyền từ đó giải thích được 1 số trường hợp thường gặp.
- Nêu được một số tật và bệnh di truyền ở người (Nêu được cơ chế tế bào học của các thể
lệch bội ở NST 21 và NST giới tính, giải thích được nguyên nhân một số bệnh di truyền
do đột biến gen và đột biến NST).
- Nêu được khái niệm và vai trò của di truyền y học tư vấn, di truyền y học với hôn nhân
và kế hoạch hóa gia đình.
b. Cơ sở thực tiễn
- Vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp cho việc giải thích,
chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các tật, bệnh di truyền và điều trị trong một số trường
hợp bệnh lí.
- Nghiên cứu di truyền người sử dụng một số phương pháp như: phương pháp phả hệ,
phương pháp nghiên cứu các trường hợp đồng sinh, phương pháp tế bào học. Ngày nay,
một số phương pháp khác như di truyền quần thể, di truyền phân tử,… được sử dụng
rộng rãi, đã tăng mức xác thực của chẩn đoán bệnh lí và lí giải nguyên nhân, diễn biến và
hậu quả của nhiều bệnh di truyền. Từ đó con người đã đề ra các biện pháp phòng tránh
cũng như chữa trị các bệnh di truyền này.
2.2. Vận dụng thực tiễn

1

- Giải thích được cơ sở di truyền học của việc cấm nam giới lấy nhiều vợ và nữ giới lấy
nhiều chồng. Cấm những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời kết hôn với
nhau.
- Hiểu được tại sao phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 và tác hại của ô nhiễm
môi trường đối với cơ sở vật chất của tính di truyền của con người.
- Hiểu được bệnh di truyền là bệnh của bộ máy di truyền, do sai sót trong cấu tạo của bộ
NST, bộ gen, hoặc sai sót trong quá trình hoạt động của gen. Ngày nay, di truyền y học
hiện đại cho phép chẩn đoán, điều trị cũng như sản xuất các dược phẩm chữa bệnh theo
cơ chế hoàn toàn mới. Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin
về khả năng mắc các loại bênh di truyền ở đời con của các gia đình đã có...
Môn: Sinh học 9
Chủ đề: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
I. Mạch kiến thức liên quan
1. Các bài liên quan
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Bài 30: Di truyền học với con người
2. Cấu trúc nội dung của chủ đề
2.1. Cơ sở khoa học
a. Cơ sở lí luận
Các kiến thức có liên quan:
- Trình bày được các phương pháp nghiên cứu di truyền người và các ứng dụng thực tiễn
của các phương pháp này (ví dụ: phân tích phả hệ để xác định quy luật di truyền các tật,
bệnh di truyền ở người).
- Phân biệt được 2 trường hợp: sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng.
- Hiểu được ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di
truyền từ đó giải thích được 1 số trường hợp thường gặp.
- Nêu được một số tật và bệnh di truyền ở người (Nêu được cơ chế tế bào học của các thể
lệch bội ở NST 21 và NST giới tính, giải thích được nguyên nhân một số bệnh di truyền
do đột biến gen và đột biến NST).
- Nêu được khái niệm và vai trò của di truyền y học tư vấn, di truyền y học với hôn nhân
và kế hoạch hóa gia đình.
b. Cơ sở thực tiễn
- Vận dụng những hiểu biết về di truyền học người o y học, giúp cho việc giải thích,
chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các tật, bệnh di truyền điều tr trong một số trường
hợp bệnh lí.
- Nghiên cứu di truyền người sử dụng một s phương pháp như: phương pháp phả hệ,
phương pháp nghiên cứu các trường hợp đồng sinh, phương pháp tế bào học. Ngày nay,
một số phương pháp khác như di truyền quần thể, di truyền phân tử,… được sử dụng
rộng rãi, đã tăng mức xác thực của chẩn đoán bệnh lí và lí giải nguyên nhân, diễn biến và
hậu quả của nhiều bệnh di truyền. Từ đó con người đã đề ra các biện pháp phòng tránh
cũng như chữa trị các bệnh di truyền này.
2.2. Vận dụng thực tiễn
1
Dạy học theo chủ đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy học theo chủ đề - Người đăng: Hoà Ngô Khắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Dạy học theo chủ đề 9 10 516