Ktl-icon-tai-lieu

dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Được đăng lên bởi le89065
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

KHÁI NIỆM
Khái niệm năng lực
II. MỤC TIÊU
III. ƯU NHƯỢC ĐIỂM
Ưu điểm
2. Nhược điểm
IV. CẤU TRÚC CHUNG CỦA NĂNG LỰC
V. NỘI DUNG DẠY HỌC
Học nội dung chuyên môn
2. Học phương pháp - chuyên lược
3. Học giao tiếp - xã hội
4. Học tự trải nghiệm - đánh giá

I.

KHÁI NIỆM
1. Khái niệm năng lực

Trong chương trỉnh dạy học theo định hướng phát triển năng lực, năng lực
được định nghĩa như sau:
- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học
được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành;
- Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được liên kết với
nhau nhằm hình thành năng lực;
- Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn...;
- Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức
độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động và hành động dạy
học về mặt phương pháp;
- Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình
huống: ví dụ như đọc một văn bản cụ thể ... Nắm vững và vận dụng được
các phép tính cơ bản;
- Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng
chung cho công việc giáo dục và dạy học.
2. Khái niệm chương trình dạy học phát triển năng lực
Chương trình dạy học phát triển năng lực (chương trình dạy học theo định
hướng phát triển năng lực) là dạy học định hướng kết quả đầu ra.
II. MỤC TIÊU
- Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học;
- Thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách;
- Chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm
chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và
nghề nghiệp.
III. ƯU NHƯỢC ĐIỂM
1. Ưu điểm
-

tạo điều kiện quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định;
Nhấn mạnh năng lực vận dụng của học sinh.

2. Nhược điểm
- Nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung dạy
học thì có thể dẫn đến các lỗ hỏng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri
thức;
- Chất lượng giáo dục không chỉ phụ thuộc vào kết quả đầu ra mà còn phụ
thuộc quá trình thực hiện.
IV. CẤU TRÚC CHUNG CỦA NĂNG LỰC
1. Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả năng thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một
cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn. Nó được
tiếp nhận qua việc học nội dung - chuyên môn và chủ yếu gắn với khả năng
nhận thức tâm lý vận động.
2. Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả năng đối với
nhữ...
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
KHÁI NIỆM
Khái niệm năng lực
II. MỤC TIÊU
III. ƯU NHƯỢC ĐIỂM
Ưu điểm
2. Nhược điểm
IV. CẤU TRÚC CHUNG CỦA NĂNG LỰC
V. NỘI DUNG DẠY HỌC
Học nội dung chuyên môn
2. Học phương pháp - chuyên lược
3. Học giao tiếp - xã hội
4. Học tự trải nghiệm - đánh giá
dạy học theo định hướng phát triển năng lực - Trang 2
dạy học theo định hướng phát triển năng lực - Người đăng: le89065
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
dạy học theo định hướng phát triển năng lực 9 10 153