Ktl-icon-tai-lieu

dãy số

Được đăng lên bởi trymybestlg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ðỀ DÃY SỐ (BDHSG)
1. KHÁI NIỆM DÃY SỐ
1) Cho A là một tập con khác rỗng của tập số nguyên ℤ, hàm số

u:A → ℝ
n ֏ u(n) = u n

ñược gọi là một dãy số, và kí hiệu là (u n ) hoặc {u n } . Thông thường ta hay chọn A sao cho phần tử nhỏ nhất
của A là 1. Dãy (un) gọi là dãy sỗ hữu hạn (hoặc dãy số vô hạn) nếu A là tập hợp gồm hữu hạn (vô hạn) phần tử.
Số un ñược gọi là số hạng tổng quát của dãy (un).
2) Dãy số (un) ñược gọi là dãy số tăng (tăng không nghiệm ngặt, giảm, giảm không nghiêm ngặt) nếu u n < u n +1
(tương ứng u n ≤ u n +1 , u n > u n +1 , u n ≥ u n +1 ) với mọi n ∈ A.
3) Dãy số (un) ñược gọi là tuần hoàn nếu tồn tại số nguyên dương k sao cho u n + k = u n , ∀n ∈ A. Số k nhỏ nhất
thoả mãn tính chất này ñược gọi là chu kì của dãy tuần hoàn (un). Nếu k = 1 thì ta ñược một dãy hằng (tất cả các
số hạng bằng nhau).
4) Dãy số (un) ñược gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số thực M sao cho u n ≤ M với mọi n ∈ A. Dãy số (un) ñược
gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số thực m sao cho u n ≥ m với mọi n ∈ A. Dãy số (un) ñược gọi là bị chặn (hoặc

giới nội) nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại số thực M, m sao cho m ≤ u n ≤ M với mọi
n ∈ A, hoặc tồn tại số thực C sao cho u n ≤ C, ∀n ∈ A. Dãy số hữu hạn hoặc tuần hoàn thì luôn bị chặn.
2. CẤP SỐ
1) Cấp số cộng
- Dãy số (un) ñược gọi là cấp số cộng nếu mọi số hạng ñều thoả mãn u n +1 − u n = d (d: hằng số, gọi là công sai).

Công thức truy hồi: u n +1 = u n + d. Công thức số hạng tổng quát: u n = u1 + (n − 1)d, ∀n ∈ A. Công thức tính
n
n
n(n − 1)
tổng n số hạng ñầu tiên: Sn = (u1 + u n ) = (2u1 + (n − 1)d) = nu1 +
d. Tính chất các số hạng:
2
2
2
u k +1 + u k −1 = 2u k .
2) Cấp số nhân
- Dãy số (un) ñược gọi là cấp số nhân nếu mọi số hạng ñều thoả mãn u n +1 = u n .q (q: hằng số, gọi là công bội).
-

-

Công thức truy hồi: u n +1 = u n .q. Công thức số hạng tổng quát: u n = u1.q n −1. Công thức tính tổng n số hạng

ñầu tiên: Sn = nu1 nếu q = 1, Sn = u1

1 − q n +1
nếu q ≠ 1. Tính chất các số hạng: u k +1.u k −1 = u k2 .
1− q

3) Cấp số nhân cộng
- Dãy số (un) ñược gọi là cấp số nhân cộng nếu mọi số hạng ñều thoả mãn u n +1 = u n .q + d (q, d là hằng số).
4) Cấp số ñiều hoà
2u n −1u n +1
- Dãy số (un) ñược gọi là cấp số ñiều hoà nếu mọi số hạng của nó ñều khác 0 và thoả mãn u n =
,
u n −1 + u n +1
1 1 1
1
hay
= (
+
). (Học sinh tự ôn tập các dạng toán về cấp số)
u n 2 u n −1 u n +1
3. XÁC ðỊNH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ
3.1. DỰ ðOÁN SỐ HẠNG TỔNG QUÁT VÀ CHỨNG MINH BẰNG QUI NẠP
BÀI TẬ...
CHUYÊN ðỀ DÃY S (BDHSG)
1. KHÁI NIM DÃY S
1) Cho A là mt tp con khác rng ca tp s nguyên , hàm s
u : A
n
n u(n) u=֏
ñược gi mt dãy s, hiu là
n
(u ) hoc
{
}
n
u . Thông thường ta hay chn A sao cho phn t nh nht
ca A là 1. y (u
n
) gi là dãy s hu hn (hoc dãy s hn) nếu A là tp hp gm hu hn (vô hn) phn t.
S u
n
ñược gi là s hng tng quát ca dãy (u
n
).
2) Dãy s (u
n
) ñược gi là dãy s tăng (tăng không nghim ngt, gim, gim không nghiêm ngt) nếu
n n 1
u u
+
<
(tương ng
n n 1
u u
+
,
n n 1
u u
+
>
,
n n 1
u u
+
) vi mi
n A.
3) Dãy s (u
n
) ñược gi tun hoàn nếu tn ti s nguyên dương k sao cho
n k n
u u , n A.
+
=
S k nh nht
tho n tính cht này ñược gi chu kì ca dãy tun hoàn (u
n
). Nếu k = 1 thì ta ñược mt dãy hng (tt c các
s hng bng nhau).
4) Dãy s (u
n
) ñược gi b chn trên nếu tn ti s thc M sao cho
n
u M vi mi
n A.
Dãy s (u
n
) ñược
gi b chn dưới nếu tn ti s thc m sao cho
n
u m vi mi
n A.
Dãy s (u
n
) ñược gi b chn (hoc
gii ni) nếu va b chn trên va b chn dưi, tc tn ti s thc M, m sao cho
n
m u M vi mi
n A,
hoc tn ti s thc C sao cho
n
u C, n A. Dãy s hu hn hoc tun hoàn thì luôn b chn.
2. CP S
1) Cp s cng
- Dãy s (u
n
) ñược gi là cp s cng nếu mi s hng ñều tho mãn
n 1 n
u u d
+
= (d: hng s, gi là công sai).
- Công thc truy hi:
n 1 n
u u d.
+
= + Công thc s hng tng quát:
n 1
u u (n 1)d, n A.= + Công thc tính
tng n s hng ñầu tiên:
n 1 n 1 1
n n n(n 1)
S (u u ) (2u (n 1)d) nu d.
2 2 2
= + = + = +
Tính cht các s hng:
k 1 k 1 k
u u 2u .
+
+ =
2) Cp s nhân
- Dãy s (u
n
) ñược gi là cp s nhân nếu mi s hng ñều tho mãn
n 1 n
u u .q
+
= (q: hng s, gi là công bi).
- Công thc truy hi:
n 1 n
u u .q.
+
= Công thc s hng tng quát:
n 1
n 1
u u .q .
= Công thc tính tng n s hng
ñầu tiên:
n 1
S nu=
nếu q = 1,
n 1
n 1
1 q
S u
1 q
+
=
nếu
q 1.
Tính cht các s hng:
2
k 1 k 1 k
u .u u .
+
=
3) Cp s nhân cng
- y s (u
n
) ñược gi là cp s nhân cng nếu mi s hng ñều tho mãn
n 1 n
u u .q d
+
= + (q, d là hng s).
4) Cp s ñiu hoà
- Dãy s (u
n
) ñược gi cp s ñiu hoà nếu mi s hng ca ñều khác 0 tho mãn
n 1 n 1
n
n 1 n 1
2u u
u ,
u u
+
+
=
+
hay
n n 1 n 1
1 1 1 1
( ).
u 2 u u
+
= +
(Hc sinh t ôn tp các dng toán v cp s)
3. XÁC ðỊNH S HNG TNG QUÁT CA DÃY S
3.1. D ðOÁN S HNG TNG QUÁT VÀ CHNG MINH BNG QUI NP
BÀI TP
1) Xác ñịnh s hng tng quát ca dãy s cho bi:
n
1 n 1 1 n 1 n
n
2
n
1 n 1 n n 1 n 1
n
u
a)u 1,u , n 1,2,3,... b)u 2,u 2 u , n 1,2,3,...
1 u
3 1 ( 3 1)u3 5 3 1
c)u 1,u u u 1, n 1,2,3,... d)u ,u , n 1,2,3,.
2 2
3 1 3 1 ( 3 1)u
+ +
+ +
= = = = = + =
+
+ +
= = − + + = = = =
+ +
..
xa.nguyenvan@gmail.com
www.VNMATH.com
dãy số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dãy số - Người đăng: trymybestlg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
dãy số 9 10 94