Ktl-icon-tai-lieu

DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT

Được đăng lên bởi nguyenthitamcdncdtl
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4667 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THCS nguyễn Thị Định

Gv: Hồ Xuân Dâng
CHỦ ĐỀ 1:

DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.
- Nắm được khái niệm thế nào là dãy số viết theo quy luật ( các phần tử của dãy có mối
liên hệ nào đó với nhau )
- Biết nhận dạng dãy số viết theo quy luật và phân tích để tìm ra quy luật đó
B. DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT THƯỜNG GẶP
1. Định nghĩa: Dãy cộng là dãy mà mỗi phần tử kể từ phần tử thứ 2 đều lớn hơn phần
tử liền trước đó cùng một số đơn vị.
TQ: Dãy a1, a2, a3, a4, …… an-1, an
là dãy cộng

 a2 – a1 = a3 – a2 = a4 - a3 =…= an- an - 1

2. Ví dụ: Dãy số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4……
Dãy các số chia 7 có cùng số dư là 3 : 3, 10, 17, 24, 31……
3. Các loại bài tập về dãy cộng:
VD: Xét dãy cộng:

a1, a2, a3, a4, …… an-1, an

a) Tìm phần tử thứ n trong dãy:
an = a1 + (n - 1) d
b) Tính tổng của dãy
Sn = a1 + a2 + a3 + a4 +……+ an-1 + an =

(a1 + an ) n
2

c) Số các số hạng của dãy:
n=

an - a1
+1 (Trong đó d là khoảng cách giữa hai phần tử liên tiếp)
d

Bài tập áp dụng:
Cho dãy: 1, 4, 7, 10, 13,……

(1)

a./ Tìm phần tử thứ 102 của dãy?
b./ Nếu viết dãy trên liên tiếp thành một số thì chữ số thứ 302 của số tạo thành là
số mấy?
Giải:
a./ Phần tử thứ 102 của dãy là a102 = 1 + (102 - 1). 3 = 304
b./ Phân tích: Dãy số trên khi viết liền thành 1 số được chia thành các dãy sau
- Dãy các số có 1 chữ số chia 3 dư 1 là: 1, 4, 7 gồm 3 chữ số

Chuyên đề Toán 6

Năm học: 2010 – 2011

Trang 1

Trường THCS nguyễn Thị Định
- Dãy các số có 2 chữ số chia 3 dư 1 là 10, 13, …, 97 gồm

Gv: Hồ Xuân Dâng

97 - 10
+1 = 30 số nên
3

có 30 . 2 = 60 chữ số
- Để viết tiếp dãy trên đến chữ số thứ 102 ta phải dùng các số có 3 chữ số kể từ 100…
đảm bảo chia 3 dư 1. Vậy cần 302 - (3 + 60) = 239 chữ số nữa hay 79 số có 3 chữ số kể
từ 100 và 2 chữ số nữa của số thứ 80 (là 2 chữ số đầu trong trong số thứ 80 của dãy 100,
103, 106, ... ). Mà số thứ 80 của dãy là: 100 + (80 - 1).3 = 337
Vậy chữ số thứ 302 của số tạo bởi dãy (1) là 3 ( hàng chục trong số 337)
147101317……334337340…
Chữ số thứ 302
Chú ý: Trong phần b./ khi chữ số thứ n phải tìm là số quá lớn ta tiếp tục phân tích thành
dãy các số có 3, có 4 … chữ số và tiếp tục làm tương tự
II/ Mở rộng
1. VD: Cho các dãy sau:
1, 3, 6, 10, 15……

(1)

2, 5, 10, 17, 26 …

(2)

Tìm phần tử thứ 108 của các dãy trên?
Giải:
- Dãy (1) chưa là dãy cộng nhưng có thể viết lại thành dãy sau:

1.2 2.3 3.4 4.5
,
,
,
....
2 2 2 2
Xét dãy các thừa số thứ nhất trong các tử số:
1, 2, 3, 4, …

(1)’

Đây là dãy cộng, dễ thấy phần tử thứ 108 của dãy (1)’ là 108....
Trường THCS nguyễn Thị Định Gv: Hồ Xuân Dâng
CHỦ ĐỀ 1:
DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.
- Nắm được khái niệm thế nào dãy số viết theo quy luật ( các phần tử của dãy mối
liên hệ nào đó với nhau )
- Biết nhận dạng dãy số viết theo quy luật và phân tích để tìm ra quy luật đó
B. DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT THƯỜNG GẶP
1. Định nghĩa: Dãy cộng dãy mỗi phần tử kể từ phần tử thứ 2 đều lớn hơn phần
tử liền trước đó cùng một số đơn vị.
TQ: Dãy a
1
, a
2
, a
3
, a
4
, …… a
n-1
, a
n
là dãy cộng
2. Ví dụ: Dãy số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4……
Dãy các số chia 7 có cùng số dư là 3 : 3, 10, 17, 24, 31……
3. Các loại bài tập về dãy cộng:
VD: Xét dãy cộng: a
1
, a
2
, a
3
, a
4
, …… a
n-1
, a
n
a) Tìm phần tử thứ n trong dãy:
a
n
= a
1
+ (n - 1) d
b) Tính tổng của dãy
S
n
= a
1
+ a
2
+ a
3
+ a
4
+……+ a
n-1
+ a
n
=
1
( )
2
n
a a n+
c) Số các số hạng của dãy:
n =
1n
a a
d
-
+1 (Trong đó d
là khoảng cách giữa hai phần tử liên tiếp)
Bài tập áp dụng:
Cho dãy: 1, 4, 7, 10, 13,…… (1)
a./ Tìm phần tử thứ 102 của dãy?
b./ Nếu viết dãy trên liên tiếp thành một số thì chữ số thứ 302 của số tạo thành
số mấy?
Giải:
a./ Phần tử thứ 102 của dãy là a
102
= 1 + (102 - 1). 3 = 304
b./ Phân tích: Dãy số trên khi viết liền thành 1 số được chia thành các dãy sau
- Dãy các số có 1 chữ số chia 3 dư 1 là: 1, 4, 7 gồm 3 chữ số
Chuyên đề Toán 6 Năm học: 2010 – 2011 Trang 1
a
2
– a
1
= a
3
– a
2
= a
4
- a
3
=…= a
n
- a
n - 1
DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT - Người đăng: nguyenthitamcdncdtl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT 9 10 754