Ktl-icon-tai-lieu

đề 34 Môn Vật Lí

Được đăng lên bởi phneuanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luyện thi đại học KIT-2: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Đề số 33.

ĐỀ SỐ 33
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Đây là đề thi tự luyện số 33 thuộc khóa học LTĐH KIT-2 : Môn Vật lí (Thầy Đặng Việt Hùng). Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần làm
trước các câu hỏi trong đề trước khi so sánh với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết..

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao
động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40 3 cm/s.
Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là




A. x  6cos  20t   (cm) .
B. x  6cos  20t   (cm) .
6
6







C. x  4cos  20t   (cm) .
D. x  4cos  20t   (cm) .
3
3


Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi
tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là
A. 126 Hz.
B. 63 Hz.
C. 252 Hz.
D. 28 Hz.
L
Câu 3. Mạch RLC có R 2  và tần số thay đổi được. Khi f = f1 hoặc f = f2 thì mạch có cùng hệ số công suất. Biết
C
f2 = 4f1. Tính hệ số công suất của mạch khi đó.
A. cosφ = 0,44.
B. cosφ = 0,5.
C. cosφ = 0,55.
D. cosφ = 0,6.
Câu 4. Tại 2 điểm A, B cách nhau 13 cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước
sóng là 1,2 cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12 cm và 5 cm. N đối xứng với M qua AB. Số
hyperbol cực đại cắt đoạn MN là
A. 0
B. 3
C. 2
D.
4
Câu 5. Cho mạch RLC, C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch u  U 2 cos 100πt  V. Khi
104
104
(F) hoặc C  C2 
(F) và thì mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng các dòng điện i1 và i2 lệch pha
2π
π
1,5
nhau π/3. Xác định R nếu biết L 
(H).
π
C  C1 

A. 50 Ω.

B. 40 2 Ω.

C. 50 3 Ω.

D. 30 3 Ω.

Câu 6: Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có g = 10 m/s với chu kỳ T = 2 (s), vật có khối lượng m = 100 (g)
mang điện tích q = – 0,4 μC. Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có E = 2,5.106 V/m nằm ngang thì chu kỳ dao
động lúc đó là
A. T = 1,5 (s).
B. T = 1,68 (s).
C. T = 2,38 (s).
D. T = 2,18 (s).
Câu 7: Người ta kích thích cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà bằng cách kéo vật xuống dưới


vị trí cân bằng một khoảng xo rồi truyền cho vật một véc tơ vận tốc v o . Xét hai cách truyền véctơ vận tốc là v o

hướng thẳng đứng xuống dưới và v o hướng thẳng đứng lên trên. Nhận định nào sau đây không đúng?
2

A. Cơ năng trong hai trường hợp là bằ...
Luyện thi đại hc KIT-2: Môn Vt Lí ( Thy Đặng Vit Hùng)
Đề s 33.
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao
động toàn phần. Gốc thời gian lúc chất điểm đi qua vị trí li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ
40 3
cm/s.
Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm
A.
x 6cos 20t (cm)
6




. B.
x 6cos 20t (cm)
6




.
C.
x 4cos 20t (cm)
3




. D.
x 4cos 20t (cm)
3




.
Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi
tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây
A. 126 Hz. B. 63 Hz. C. 252 Hz. D. 28 Hz.
Câu 3. Mch RLC có
2
L
R
C
và tn s thay đổi được. Khi f = f
1
hoc f = f
2
thì mch có cùng h s công sut. Biết
f
2
= 4f
1.
Tính
h s công sut ca mạch khi đó.
A. cosφ = 0,44. B. cosφ = 0,5. C. cosφ = 0,55. D. cosφ = 0,6.
Câu 4. Tại 2 điểm A, B cách nhau 13 cm trên mặt nước 2 nguồn sóng đồng b , to ra sóng mặt nước bước
sóng 1,2 cm. M điểm trên mặt nước cách A B lần lượt 12 cm 5 cm. N đối xng vi M qua AB. S
hyperbol cực đại cắt đoạn MN là
A. 0 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 5. Cho mạch RLC, C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mch
Khi
4
1
10
C C (F)
2π

hoc
4
2
10
C C (F)
π

thì mch tiêu th cùng công suất nhưng các dòng đin i
1
và i
2
lch pha
nhau π/3. Xác định R nếu biết
1,5
L (H).
π
A. 50 Ω. B.
40 2 Ω.
C.
50 3 Ω.
D.
30 3 Ω.
Câu 6: Mt con lắc đơn dao động nh tại nơi có g = 10 m/s
2
vi chu k T = 2 (s), vt có khối lượng m = 100 (g)
mang điện tích q = 0,4 μC. Khi đặt con lc trên vào trong điện đều có E = 2,5.10
6
V/m nm ngang thì chu k dao
động lúc đó là
A. T = 1,5 (s). B. T = 1,68 (s). C. T = 2,38 (s). D. T = 2,18 (s).
Câu 7: Người ta kích thích cho mt con lc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà bng cách kéo vt xuống dưới
v trí cân bng mt khong x
o
ri truyn cho vt một véc tơ vận tc
o
v.
Xét hai cách truyền véctơ vận tc
o
v
hướng thẳng đứng xuống dưới và
o
v
hướng thẳng đứng lên trên. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Cơ năng trong hai trường hp là bng nhau.
B. Biên độ trong hai trường hp là ging nhau.
C. Tn s dao động trong hai trường hp bng nhau.
D. Pha ban đầu cùng độ ln và cùng du nếu chn gc thi gian lúc truyền véc tơ vn tc.
Câu 8. Cho đoạn mạch RLC. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mch
2
u 100 2 cos 100πt V;R 100 Ω ; L = (H).
π

Xác định C để U
RC
cực đại.
A.
4
10
C (F).
2,4π
B.
3
10
C (F).
2,4π
C.
4
10
C (F).
2π
D.
3
10
C (F).
2π
ĐỀ S 33
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIT HÙNG
Đây là đ thi t luyn s 33 thuc khóa hc LTĐH KIT-2 : Môn Vt lí (Thầy Đng Vit Hùng). Đ s dng hiu qu, Bn cn làm
trưc c u hỏi trong đề trưc khi so sánh vi đáp án và ng dn gii chi tiết..
đề 34 Môn Vật Lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề 34 Môn Vật Lí - Người đăng: phneuanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề 34 Môn Vật Lí 9 10 190