Ktl-icon-tai-lieu

Đề án giáo dục

Được đăng lên bởi Hoa Trúc Nhi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
6. Mục tiêu - Chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học 2012-2013
6.1. Công tác tư tưởng chính trị.
100% Cán bộ giáo viên có lập trường chính trị vững vàng, tư cách đạo đức
tốt: Có lối sống lành mạnh, đoàn kết. Hết lòng vì học sinh thân yêu.
100% giáo viên thực hiện theo cuộc vận động học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ
chính trị.
6.2. Công tác thi đua:
* Chính quyền:
- Tập thể:
+ Đề nghị UBND tỉnh công nhận đơn vị: “Lao động tiên tiến”.
+ 4 tổ chuyên môn đạt Tập thể lao động tiên tiến.
- Cá nhân:
+ LĐTT:
40/41 CBCNV
+ HTNV:
01
+ CSTĐ cấp tỉnh: 04/41
+ CSTĐCS: 9/41
+ Giám đốc tặng giấy khen: 03 đ/c
+ UBND tỉnh tặng bằng khen: 02 đ/c
* Công đoàn:
- Tập thể: Công đoàn vững mạnh, được Công đoàn ngành tặng giấy khen.
- Cá nhân:
+ Công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen: 01 đ/c
+ Công đoàn trường khen thưởng công đoàn viên xuất sắc: 12/41 đ/c
* Đoàn Thanh Niên:
- Tập thể: Đoàn vững mạnh được Tỉnh đoàn tặng giấy khen
TW Đoàn tặng Bằng khen
- Cá nhân:
+ TW Đoàn tặng Bằng khen: 01 đ/c
+ Tỉnh đoàn tặng giấy khen: 02 đ/c
+ Đoàn trường khen thưởng Đoàn viên xuất sắc: 15 - 20đ/c
* Chi bộ: Đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”
6.3. Công tác chuyên môn.
- 100% giáo viên Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Không dồn
ép, cắt xén chương trình.
- Thực hiện tốt việc đổi mới chương trình sách giáo khoa.
- Từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đội ngũ.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá, tích cực sử dụng CNTT trong dạy học, sử
dụng thiết bị DH để nâng cao hiệu quả GD.
- Phấn đấu đạt: 100% giáo viên xếp loại chuyên môn từ TB trở lên
+ Loại Giỏi: 15/33 = 45.5%
+ Loại Khá: 17/33 = 51.5%
+ Loại TB: 01/33 = 3%

- Phân loại CB, GV, NV theo chuẩn nghề nghiệp: 100% đạt yêu cầu trở lên:
+ Loại xuất sắc:
20/41 = 48.8%
+ Loại khá:
19/41 = 46.3%
+ Loại trung bình:
2/41 = 4.9%
* Chất lượng giảng dạy từ TB trở lên ở các bộ môn:
Môn
Tỷlệ
%

Toán

Lý

50-55 70

Hóa

70

Sin
h
8085

Văn
8085

Sử

80

Địa

T anh

khác

8085

Hệ 7 năm:
35%
Hệ 3 năm:
50%

95

* Chất lượng 2 mặt giáo dục:
- Hạnh kiểm:
+ Tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá – tốt chiếm 75% trở lên.
+ Tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm trung bình chiếm 20%
+ Tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm yếu dưới 5%.
- Học lực:
+ Phấn đấu tỷ lệ chuyển lớp thẳng đạt 70%, sau thi lại đạt 85 -> 90%.
+ Tỉ lệ học sinh Khá - Giỏi chiếm: 30%
+ Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp từ: 85% trở lên
+ Phấn đấu có 10 - 15 học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh ở các môn (Văn - Sử Địa – Toán - Hóa - Sinh - Vật lí)
...
6. Mục tiêu - Chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học 2012-2013
6.1. Công tác tư tưởng chính trị.
100% Cán bộ giáo viên lập trường chính trị vững vàng, cách đạo đức
tốt: Có lối sống lành mạnh, đoàn kết. Hết lòng vì học sinh thân yêu.
100% giáo viên thực hiện theo cuộc vận động học tập làm theo tấm
gương đạo đức Hồ C Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của B
chính trị.
6.2. Công tác thi đua:
* Chính quyền:
- Tập thể:
+ Đề nghị UBND tỉnh công nhận đơn vị: “Lao động tiên tiến”.
+ 4 tổ chuyên môn đạt Tập thể lao động tiên tiến.
- Cá nhân:
+ LĐTT: 40/41 CBCNV
+ HTNV: 01
+ CSTĐ cấp tỉnh: 04/41
+ CSTĐCS: 9/41
+ Giám đốc tặng giấy khen: 03 đ/c
+ UBND tỉnh tặng bằng khen: 02 đ/c
* Công đoàn:
- Tập thể: Công đoàn vững mạnh, được Công đoàn ngành tặng giấy khen.
- Cá nhân:
+ Công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen: 01 đ/c
+ Công đoàn trường khen thưởng công đoàn viên xuất sắc: 12/41 đ/c
* Đoàn Thanh Niên:
- Tập thể: Đoàn vững mạnh được Tỉnh đoàn tặng giấy khen
TW Đoàn tặng Bằng khen
- Cá nhân:
+ TW Đoàn tặng Bằng khen: 01 đ/c
+ Tỉnh đoàn tặng giấy khen: 02 đ/c
+ Đoàn trường khen thưởng Đoàn viên xuất sắc: 15 - 20đ/c
* Chi bộ: Đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”
6.3. Công tác chuyên môn.
- 100% giáo viên Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Không dồn
ép, cắt xén chương trình.
- Thực hiện tốt việc đổi mới chương trình sách giáo khoa.
- Từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đội ngũ.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá, tích cực s dụng CNTT trong dạy học, s
dụng thiết bị DH để nâng cao hiệu quả GD.
- Phấn đấu đạt: 100% giáo viên xếp loại chuyên môn từ TB trở lên
+ Loại Giỏi: 15/33 = 45.5%
+ Loại Khá: 17/33 = 51.5%
+ Loại TB: 01/33 = 3%
Đề án giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án giáo dục - Người đăng: Hoa Trúc Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đề án giáo dục 9 10 536