Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 3 Điểm

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu

Nội dung

Ý
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
char St[100];

1. Nhập vào xâu St từ bàn phím
void NhapDL()
{
printf(“Nhap xau St= “); gets(St);
}
Lập dưới dạng các hàm

2. Xoá tất cả các dấu cách ở đầu và cuối xâu
void CauB(char *St)
{
while (St[0]==' ')
St++;
while (St[strlen(St)-1]==' ')

1

St[strlen(St)-1]='\0';
printf("Xau sau khi xoa dau cach o dau va cuoi la:");
puts(St);
}

Lập dưới dạng các hàm
void main()
{
NhapDL();
CauB(St);
getch();
}

Câu
2

Nội dung

Ý
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
char St[100];

1. Nhập vào xâu St từ bàn phím
void NhapDL()
{
printf(“Nhap xau St= “); gets(St);
}
Lập dưới dạng các hàm

2. Biến đổi xâu đó bằng cách thay tất cả các dấu ! bằng
dấu .
void ThayTheKiTu(char *St,char ch1,char ch2)
{
int i;
for (i=0; i<strlen(St); i++)
if (St[i]== ch1)
St[i]= ch2;
}
void CauB(char *St)
{
ThayTheKiTu(St,'!','.');
printf("Xau sau khi thay the la:"); puts(St);

}
1

Lập dưới dạng các hàm
void main()
{
NhapDL();
CauB(St);
getch();
}

Câu

Nội dung

Ý
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
char St[100];

1. Nhập vào xâu St từ bàn phím
void NhapDL()
{
printf(“Nhap xau St= “); gets(St);
}

Lập dưới dạng các hàm
2. Đếm xem mỗi kí tự trong xâu xuất hiện bao nhiêu lần
void CauB(char *St)
{
int i,j,dem,found;
for (i=0; i<strlen(St); i++)
{
found = 0;
j= i;
do
{
j--;
if (St[i]==St[j]) found= 1;
}
while ((j>0) && (found==0));
if ((j<=0) && (found==0))
{
dem= 0;
for (j= i; j<strlen(St); j++)
if (St[i]==St[j]) dem++;

3

printf("Ki tu %c xuat hien %d lan\n",St[i],dem);
}
}

}
Lập dưới dạng các hàm
void main()
{
NhapDL();
CauB(St);
getch();
}

Câu

Nội dung

Ý
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
char St[100];

1. Nhập vào xâu St từ bàn phím
void NhapDL()
{
printf(“Nhap xau St= “); gets(St)

2

}

4

Lập dưới dạng các hàm
2. Đếm xem trong xâu đó có bao nhiêu từ.
void CauB(char *St)
{
int i, dem;
dem= 0;
if (St[0]!=' ')
dem = 1;
for (i = 1; i < strlen(St)-1; i++)
if ((St[i]==' ') && (St[i+1]!=' '))
dem++;
printf("So luong tu trong xau la:%d",dem);
}

Lập dưới dạng các hàm
main()
{
NhapDL();
CauB(St);
getch();
}

Câu

Nội dung

Ý
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
char St[100];

1. Nhập vào xâu St từ bàn phím
void NhapDL()
{
printf(“Nhap xau St= “); gets(St);
}

Lập dưới dạng các hàm
2. Nhập vào một kí tự từ bàn phím, đếm xem kí tự đó
xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu
void CauB(char *St)
{
int i,dem; char KTFind;
printf("Nhap vao ki...
1
Câu
Ý Nội dung
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
char St[100];
1. Nhập vào xâu St từ bàn phím
void NhapDL()
{
printf(“Nhap xau St= “); gets(St);
}
Lập dưới dạng các hàm
2. Xoá tất cả các dấu cách ở đầu và cuối xâu
void CauB(char *St)
{
while (St[0]==' ')
St++;
while (St[strlen(St)-1]==' ')
St[strlen(St)-1]='\0';
printf("Xau sau khi xoa dau cach o dau va cuoi la:");
puts(St);
}
Lập dưới dạng các hàm
1
void main()
{
NhapDL();
CauB(St);
getch();
}
Câu
Ý Nội dung
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
char St[100];
1. Nhập vào xâu St từ bàn phím
void NhapDL()
{
printf(“Nhap xau St= “); gets(St);
}
Lập dưới dạng các hàm
2. Biến đổi xâu đó bằng cách thay tất cả các dấu ! b
ằng
dấu .
void ThayTheKiTu(char *St,char ch1,char ch2)
{
int i;
for (i=0; i<strlen(St); i++)
if (St[i]== ch1)
St[i]= ch2;
}
void CauB(char *St)
{
ThayTheKiTu(St,'!','.');
2
printf("Xau sau khi thay the la:"); puts(St);
}
Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 3 Điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 3 Điểm - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 3 Điểm 9 10 668