Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7 môn Vật lý.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thạc sĩ: Lê Văn Đức
Tel: 0163.9337.194

Vật lý 12-2015
ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7

ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7
SOẠN DỰA TRÊN ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ GIÁO DỤC
Thời gian làm bài: 90 phút.
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 160cos(2πt +π/3) cm/s 2. Lấy π2 = 10.
Biên độ dao động của vật là:
A. 8 cm.
B. 4 cm. C. 2 cm.
D. 2 2 cm.
Câu 2: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều
hòa theo phương ngang. Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kì là:
m
m
k
k
A. π
B. 2 π
C. 2 π
D. π
k
k
m
m
Câu 3: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:
A. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. hệ số cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật
D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
Câu 4: Dao động tắt dần của con lắc đơn có đặc điểm là:
A: Động năng giảm dần.
C. Chu kì giảm dần.
B: Thế năng giảm dần.
D. Lực căng dây tại vị trí biên tăng dần.
Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính bằng cm, t
tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này tại thời điểm 2015 s kể từ khi vật bắt đầu dao động là:
A. 36 mJ.
B. 18 mJ.
C. 18 J.
D. 36 J.
Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau 0,5π, có biên độ lần lượt là 8 cm và
15 cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có giá trị cực tiểu của li độ bằng:
A. 8 cm.
B. - 17 cm.
C. 0 cm.
D. 17 cm.
Câu 7: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α0. Tỉ số giữa lực căng dây có giá trị lớn
nhất và giá trị nhỏ nhất là
2(1   02 )
2(1   02 )
1   02
1   02
2
2
A. 0 .
B. 2   0 .
C. 0 .
D. 2   0 .

√

√

√

√

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 4πcos2πt cm/s. Xác định phương
trình dao động của vật:

A. x = 2cos(2πt - 2 ) cm
B. x = 4cos(2πt) cm

C. x = 2cos(10πt - 2 ) cm
D. x = 4cos(2πt) cm
Câu 9: Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơnkhối lượng 50g dao động điều hòa, với động
năng E d  3(1  cos10t) (mJ) . Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí có động năng
bằng thế năng thì li độ dài s của con lắc bằng:
A. 6,92 cm
B. - 6,92 cm
C. 9,62 cm
D. - 9,62 cm
Câu 10: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có khối lượng 100g, dao động điều hòa với cơ năng 32mJ. Tại
thời điểm ban đầu, vật có giá trị vận tốc và gia tốc lần lượt là 40 3 cm/s và 8 m/s2. Pha ban...
Thạc sĩ: Lê Văn Đức Vật lý 12-2015
Tel: 0163.9337.194 ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7
ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7
SOẠN DỰA TRÊN ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ GIÁO DỤC
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10
−34
J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s.
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 160cos(2πt +π/3) cm/s
2
. Lấy π
2
= 10.
Biên độ dao động của vật là:
A. 8 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 2
2
cm.
Câu 2: Một con lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng k vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều
hòa theo phương ngang. Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kì là:
A.
π
m
k
B.
2 π
m
k
C.
2 π
k
m
D.
π
k
m
Câu 3: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:
A. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. hệ số cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật
D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
Câu 4: Dao đng tt dn ca con lc đơn có đc đim là:
A: Đng năng gim dn. C. Chu kì gim dn.
B: Thế năng gim dn. D. Lc căng dây ti v trí biên tăng dn.
Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính bằng cm, t
tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này tại thời điểm 2015 s kể từ khi vật bắt đầu dao động là:
A. 36 mJ. B. 18 mJ. C. 18 J. D. 36 J.
Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau 0,5π, có biên độ lần lượt là 8 cm
15 cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có giá trị cực tiểu của li độ bằng:
A. 8 cm. B. - 17 cm. C. 0 cm. D. 17 cm.
Câu 7: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α
0
. Tỉ số giữa lực căng dây giá trlớn
nhất và giá trị nhỏ nhất là
A.
2
0
1
0
. B.
2
0
2
0
2(1 )
2
. C.
2
0
1
0
. D.
2
0
2
0
2(1 )
2
.
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 4πcos2πt cm/s. Xác định phương
trình dao động của vật:
A. x = 2cos(2πt -
2
) cm B. x = 4cos(2πt) cm
C. x = 2cos(10πt -
2
) cm D. x = 4cos(2πt) cm
Câu 9: Tại một nơi gia tốc trọng trường g, một con lắc đơnkhối lượng 50g dao động điều hòa, với động
năng
d
E 3(1 cos10t) (mJ)
. Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí động năng
bằng thế năng thì li độ dài s của con lắc bằng:
A. 6,92 cm B. - 6,92 cm C. 9,62 cm D. - 9,62 cm
Câu 10: Một con lắc xo treo thẳng đứng khối lượng 100g, dao động điều hòa với năng 32mJ. Tại
thời điểm ban đầu, vật giá trị vận tốc gia tốc lần lượt 40
3
cm/s 8 m/s
2
. Pha ban đầu của dao
động là:
A. - π/3 B. 2π/3 C. -2π/3 D. - π/3
Câu 11: Kết luận nào sau đây không đúng về quá trình lan truyền của sóng cơ?
A. Quãng đường mà sóng đi được trong nửa chu kỳ đúng bằng nửa bước sóng.
B. Không có sự truyền pha của dao động.
C. Không mang theo phần tử môi trường khi lan truyền.
D. Là quá trình truyền năng lượng.
Câu 12: Đại lượng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lý của âm ?
Thời gian làm bài: 90 phút.
ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7 môn Vật lý.doc - Trang 2
ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7 môn Vật lý.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM 7 môn Vật lý.doc 9 10 743