Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn thi: HÓA HỌC

Được đăng lên bởi lechuan-xg
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
SỞ
VÀ
ĐÀO
TẠO
SỞGIẢO
GIÁODỤC
DỤC
VÀ
ĐÀO
TẠO
GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC:2013-2014
Môn thi: HÓA HỌC ( CHUYÊN)
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian phát đề)

Câu I (1,0 điểm):
Từ tinh bột, các hóa chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế
etyl axetat ( ghi rõ điều kiện nếu có).
Câu II (1,5điểm):
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau.
FeS + HCl 
 Khí A + ....
0

t
KClO3 
 Khí B + ....
xt

Na2SO3 + HCl 
 Khí C + ....
2. Cho các khí A,B,C tác dụng với nhau từng đôi một, viết phương trình phản ứng ( ghi rõ điều kiện
nếu có).
Câu III (2,5 điểm):
1. Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch trong số các chất sau: NaOH, HCl, H2SO4,
BaCl2, Na2SO4. Chỉ được dùng thêm phenol phtalein( các điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ). Hãy trình
bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra ( nếu có).
2. Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam hỗn hợp A gồm bột các kim loại Al, Fe, Cu ngoài không khí thu được
41,4 gam hỗn hợp B gồm 3 oxit. Cho toàn bộ hỗn hợp B thu được tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4
20% có khối lượng riêng d = 1,14 g/ml.
Tính thể tích tối thiểu của dung dịch H2SO4 20% để hòa tan hết hỗn hợp B.
Câu IV (2,0 điểm):
Hỗn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, lọc được 6,9 gam chất rắn B và dung dịch C chứa 2 muối. Thêm dung dịch NaOH dư vào
dung dịch C. Lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 4,5 gam chất rắn D.
1. Tính khối lượng mỗi kim loại trong A.
2. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.
Câu V (1,0 điểm):
Cho 10ml dung dịch rượu etylic 460 phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 ( ở đktc).
Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml và của nước là 1g/ml.
Tìm V.
Câu VI (2,0 điểm):
Chia 14,04 gam hỗn hợp X gồm một ancol A ( CnH2n+1OH) và một axit cacboxilic B (CmH2m+1COOH)
làm ba phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 873,6ml khí ( đktc)
- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư
thấy khối lượng bình tăng 13,272 gam và có 20,1 gam kết tủa.
- Phần 3: Đem đun nóng với H2SO4 đậm đặc làm chất xúc tác, thu được m gam este ( giả sử khi đun chỉ
xảy ra phản ứng este hóa và hiệu suất phản ứng đạt 60%).
1- Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A và B.
2- Tìm m.
( Cho biết: H=1; C=1...
http://www.dethihoahoc.com/
1
SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC:2013-2014
Môn thi: HÓA HỌC ( CHUYÊN)
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian phát đề)
Câu I (1,0 điểm):
Từ tinh bột, các hóa chất vô điều kiện cần thiết khác có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế
etyl axetat ( ghi rõ điều kiện nếu có).
Câu II (1,5điểm):
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau.
FeS + HCl

Khí A + ....
KClO
3
0
t
xt

Khí B + ....
Na
2
SO
3
+ HCl

Khí C + ....
2. Cho các khí A,B,C tác dụng với nhau từng đôi một, viết phương trình phản ứng ( ghi điều kiện
nếu có).
Câu III (2,5 điểm):
1. 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch trong số các chất sau: NaOH, HCl, H
2
SO
4
,
BaCl
2
, Na
2
SO
4
. Chỉ được dùng thêm phenol phtalein( các điều kiện dụng cụ thí nghiệm đủ). Hãy trình
bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra ( nếu có).
2. Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam hỗn hợp A gồm bột các kim loại Al, Fe, Cu ngoài không kthu được
41,4 gam hỗn hợp B gồm 3 oxit. Cho toàn bộ hỗn hợp B thu được tác dụng hoàn toàn với dung dịch H
2
SO
4
20% có khối lượng riêng d = 1,14 g/ml.
Tính thể tích tối thiểu của dung dịch H
2
SO
4
20% để hòa tan hết hỗn hợp B.
Câu IV (2,0 điểm):
Hỗn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250ml dung dịch CuSO
4
. Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, lọc được 6,9 gam chất rắn B và dung dịch C chứa 2 muối. Thêm dung dịch NaOH vào
dung dịch C. Lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 4,5 gam chất rắn D.
1. Tính khối lượng mỗi kim loại trong A.
2. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO
4
.
Câu V (1,0 điểm):
Cho 10ml dung dịch rượu etylic 46
0
phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít kH
2
( đktc).
Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml và của nước là 1g/ml.
Tìm V.
Câu VI (2,0 điểm):
Chia 14,04 gam hỗn hợp X gồm một ancol A ( C
n
H
2n+1
OH) một axit cacboxilic B (C
m
H
2m+1
COOH)
làm ba phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 873,6ml khí ( đktc)
- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)
2
thấy khối lượng bình tăng 13,272 gam và có 20,1 gam kết tủa.
- Phần 3: Đem đun nóng với H
2
SO
4
đậm đặc làm chất xúc tác, thu được m gam este ( giả sử khi đun chỉ
xảy ra phản ứng este hóa và hiệu suất phản ứng đạt 60%).
1- Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A và B.
2- Tìm m.
( Cho biết: H=1; C=12; O =16; S = 32; Na =23; Al =27; Fe = 56; Mg =24; Ca = 40,;Cu = 64)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
------------HẾT------------
Họ và tên thí sinh: .........................................................; SBD:.................; Phòng thi:............................
Chữ ký giám thị 1: .............................................; Chữ ký giám thị 2: ....................................................
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn thi: HÓA HỌC - Người đăng: lechuan-xg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn thi: HÓA HỌC 9 10 860