Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN - LỚP 9

Được đăng lên bởi c1yenlu1yd-bacgiang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề bài gồm 01 trang)

Câu 1 (2.0 điểm). Tính
1) A  16
3) C 



2) B 

3  11



2

1
36

4) D  4  2 3

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.
1) x  9

2) x 3  27  12  3

4 1  x   6  0
4) x 2  2x 13  13  0
Câu 3 (2.0 điểm).
1) So sánh 3 5 và 4 3
2) Chứng minh rằng 2  3 và 2  3 là hai số nghịch đảo.
Câu 4 (3.0 điểm). Cho hình vuông ABCD có độ dài các cạnh bằng 4 cm, trên cạnh
BC lấy điểm E, trên tia đối của DC lấy điểm F sao cho BE = DF. Đường thẳng AE
cắt DC tại K.
1) Chứng minh rằng hai tam giác ABE và ADF bằng nhau.
2) Chứng minh tam giác AEF vuông cân.
1
1

3) Tính
.
2
AE AK 2
Câu 5 (1.0 điểm).
2)

2

Cho a  4  10  2 5  4  10  2 5 . Chứng minh a 2  2a  4  0

–––––––– Hết ––––––––
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..
Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KSCL ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: TOÁN - LỚP 9
Đáp án

Câu

Câu 1
(2 điểm)

1) A = 4
Nếu tính A có hai giá trị 4 hoặc -4 cho 0 điểm
1
2) B =
6
1
1
Nếu tính B có hai giá trị và - cho 0 điểm
6
6

0,5

0,25

 11  3 (Do 3 < 11 ), nếu không ghi 3 < 11 vẫn cho điểm tối đa

0,25





2)

2

3 1  3 1

3 1 (Do
1) x = 81

0,25

3 > 1), nếu không ghi

3 >1 vẫn cho điểm tối đa

4 1  x   6  0  2 1  x   6  0  2 1  x   6
2

 2 1  x   6
 x  2


2 1  x   6  x  4
3) x 3  27  12  3  x 3  3 3  2 3  3
x 34 3x4



0,25
0,5
0,25
0,25

4) x 2  2x 13  13  0  x  13

Câu 3
(2 điểm)

0,5

3) C = 3  11

4) D =

Câu 2
(2 điểm)

Điểm



2

0

0,25
0,25
0,25

 x  13  0  x   13

0,25

1) Ta có 3 5  32.5  45

0,25

4 3  42.3  48
Vì 45  48 nên 3 5  4 3 (không có lí do

0,25

  
  3   4  3  1 nên 2 

45  48 vẫn cho điểm tối đa)

2) Xét tích 2  3 . 2  3

 22

2

0,5

3 và 2  3 là hai số nghịch đảo của nhau.

B

A

Câu 4
(3 điểm)

E

F

D

C

0,5

K

Vẽ hình đúng cho 0,5 điểm, vẽ hình sai
không chấm (cho 0 điểm), thiếu điểm trên
hình vẽ mà có liên quan đến chứng minh thì
không cho điểm phần chứng minh đó, ý trước
sai mà ý sau có liên quan đến suy luận của ý
trước thì CM ý sau không cho điểm.
1) ABE và ADF có: AB = AD;
ABE  ADF  90o ; BE = DF
 ABE = ADF (c.g.c) (1)

0,5

0,5

0,5

2) Từ (1)  AE = AF  AEF cân tại A
Cũng từ (1)  BAE  DAF , mà ta có BAE  EAD  BAD  90o
 DAF  EAD  90o hay EAF  90o...
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề bài gồm 01 trang)
Câu 1 (2.0 điểm). Tính
1)
A 16
2)
1
B
36
3)
2
C 3 11
4)
D 4 2 3
Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.
1)
x9
2)
x 3 27 12 3
2)
4)
2
x 2x 13 13 0
Câu 3 (2.0 điểm).
1) So sánh
35
43
2) Chứng minh rằng
23
23
là hai số nghịch đảo.
Câu 4 (3.0 điểm). Cho hình vuông ABCD độ dài các cạnh bằng 4 cm, trên cạnh
BC lấy điểm E, trên tia đối của DC lấy điểm F sao cho BE = DF. Đường thẳng AE
cắt DC tại K.
1) Chứng minh rằng hai tam giác ABE và ADF bằng nhau.
2) Chứng minh tam giác AEF vuông cân.
3) Tính
22
11
AE AK
.
Câu 5 (1.0 điểm).
Cho
a 4 10 2 5 4 10 2 5
. Chứng minh
2
a 2a 4 0
–––––––– Hết ––––––––
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………..
Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN - LỚP 9 - Trang 2
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN - LỚP 9 - Người đăng: c1yenlu1yd-bacgiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN - LỚP 9 9 10 295