Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CHỌN ĐỘI TUYỂN GIẢI TOÁN TRÊN MTCT

Được đăng lên bởi truongan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1774 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌ VÀ TÊN HS:
LỚP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGÃ NĂM
TRƯỜNG THCS NGÃ NĂM
----------------------------

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
Ngày thi : 24/8/2013
--------------------------

Môn: TOÁN THCS
(Thời gian làm bài: 120 phút,không kể phát đề)
Đề thi này có 03 trang
ÑIEÅM
(baèng soá)

ÑIEÅM
(baèng chöõ)

CHÖÕ KYÙ
giaùm khaûo 1

CHÖÕ KYÙ
giaùm khaûo 2

MAÕ PHÁCH

Quy định:+ Kết quả tính đúng hoặc chính xác tới 4 chữ số thập phân nếu bài không có yêu cầu khác .
+ Kết quả tính được ghi vào ô chữ nhật tương ứng với bài làm.
+ Đề thi này có 06 bài . Mỗi bài 05 điểm

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức :
4

4 2 2
0,8 :  ×1, 25 ÷
+ −
3
7+5 2 + 3 7−5 2
5
−
13 15 17 +
a) A =
3
8 4 4
1
20 + 14 2 + 3 20 − 14 2
100 − + −
0,64 −
13 15 17
25
50 −

a) A =

b) B = 20052006 + 20062007 + 20072008 + 20082009 + 20092010
b) B =

Bài 2.
1
1
 2 2
15, 25  + 0,125.2 ÷− 3,567.  1 − ÷
4
5
 5 11  =
2.1.Tìm x biết:
0,(2)x − 2, 007
2.1 ) x =

2.2 . Tính giá trị của biểu thức :
1

 2 11 5  1
 1 3 − 7 − 11 ÷.1 46


9, 2 + 0, 7 ( 5, 65 − 3, 25 )

M=

2 x +3 y
xy − 2 x − 3 y − 6

−

6 − xy
xy + 2 x + 3 y + 6

, với x = 7248 và y = 2013

2.2)

3
2
Bài 3. Cho đa thức P ( x ) = x + ax + bx + c , biết P ( 1, 2 ) = 1994,728 ; P ( 2,5 ) = 2060,625 ;
P ( 3,7 ) = 2173,653 .
a) Tìm a, b, c
b) Tìm dư khi chia P ( x ) cho 12 x − 1
c) Với a = 2013 , b = 2014 , tìm c để P ( x ) chia hết cho 12 x − 1

a)
b)
c)

dãy số sắp thứ tự u1 = 2; u2 = 20 và từ u3 trở đi được tính theo công thức
un +1 = 2un + un −1 (n ≥ 2)

Bài 4. Cho

a) Tính

u3 ; u4 ; u5 ; u6 ; u7

b) Tính tổng 10 số hạng đầu tiên S10 và tổng 20 số hạng đầu tiên S20 ?
a)
b)
Bài 5.
5.1 .Cho hình thang cân ABCD ( AB//CD) có AB = 12 cm; CD = 28 cm ,
AD = BC = 17 cm . Tính diện tích hình thang ABCD ?( kết quả làm tròn 02 chữ
số thập phân)

2

5.2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy có cạnh đáy là 12 cm , cạnh bên
của hình chóp 10 cm. Tính thể tích hình chóp

Bài 6.
6.1. Cho dãy số với số hạng tổng quát được cho bởi công thức :

( 13+ 3 ) - ( 13- 3 )
U =
n

n

2 3

n

với n = 1, 2, 3, …, Tính,U3,U4,U5,U6,U7,U8 ?

6.2 Tìm ƯCLN và BCNN của A = 2419580247 và B = 3802197531

HẾT

3

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NGÃ NĂM
TRƯỜNG THCS NGÃ NĂM Ngày thi : 24/8/2013
---------------------------- --------------------------
Môn: TOÁN THCS
(Thời gian làm bài: 120 phút,không kể phát đề)
Đề thi này có 03 trang
ÑIEÅM
(baèng soá)
ÑIEÅM
(baèng chöõ)
CHÖÕ KYÙ
giaùm khaûo 1
CHÖÕ KYÙ
giaùm khaûo 2
MAÕ PHÁCH
Quy định:+ Kết quả tính đúng hoặc chính xác tới 4 chữ số thập phân nếu bài không có yêu cầu khác .
+ Kết quả tính được ghi vào ô chữ nhật tương ứng với bài làm.
+ Đề thi này có 06 bài . Mỗi bài 05 điểm
Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức :
a)
3 3
3 3
4
4 2 2
0,8: 1,25
50
7 5 2 7 5 2
5
13 15 17
8 4 4 1
20 14 2 20 14 2
100 0,64
13 15 17 25
A
×
+
÷
+ +
= +
+ +
+
a) A =
b)
20052006 20062007 20072008 20082009 20092010B = + + + +
b) B =
Bài 2.
2.1.Tìm x biết:
( )
1 1 2 2 2 11 5 1
15,25 0, 125.2 3,567. 1 1 .1
5 4 5 11 3 7 11 46
0,(2)x 2,007 9,2 0,7 5,65 3,25
+
÷ ÷ ÷
=
+
2.1 )
x
=
2.2 . Tính giá trị của biểu thức :
1
H VÀ TÊN HS:
L P
ĐỀ CHỌN ĐỘI TUYỂN GIẢI TOÁN TRÊN MTCT - Trang 2
ĐỀ CHỌN ĐỘI TUYỂN GIẢI TOÁN TRÊN MTCT - Người đăng: truongan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CHỌN ĐỘI TUYỂN GIẢI TOÁN TRÊN MTCT 9 10 909