Ktl-icon-tai-lieu

Đề chuyên Hóa học lần 4 năm 2015

Được đăng lên bởi pnhoang66
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN CUỐI NĂM 2015
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề thi 132

Họ và tên thí sinh:.....................................................................SBD: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1, Li= 7, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Rb
= 85.5 ; Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108; Cs 133
Câu 1: Polime nào sau đây được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas?
A. Poli(vinyl clorua).
B. Polietilen.
C. Poli(metyl metacrylat).
D. Poliacrilonitrin.
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng
dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và
Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K 2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và
50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là
A. 55,24%.
B. 54,54%.
C. 45,98%.
D. 64,59%.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, cần dùng vừa đủ V lít O 2, thu được H2O
và 12,32 lít CO2. Mặt khác, cho 0,5 mol X trên tác dụng hết với Na, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được 12,32 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của V gần nhất với
A. 12,31.
B. 15,11.
C. 17,91.
D. 8,95.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nhôm không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
B. Nhôm có tính dẫn điện và dẫn nhiệt lớn hơn tính dẫn điện và dẫn nhiệt của sắt.
C. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit.
D. Nhôm có cấu tạo kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
Câu 5: Cho dãy các chất sau: C2H2, C6H5OH (phenol), C2H5OH, HCOOH, CH3CHO, CH3COCH3, C2H4.
Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trên?
A. Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Có 3 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH.
C. Có 4 chất có khả năng làm mất màu nước brom.
D. Có 6 chất có khả năng phản ứng với H2 (xúc tác Ni, nung nóng).
Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung hỗn hợp gồm Fe và NaNO3 trong khí trơ. (2) Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Đốt dây Al trong bình kín chứa đầy khí CO2. (4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3 loãng.
(5) Nung hỗn hợp bột gồm CuO và Al trong khí trơ.
Số thí nghiệm có thể xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 7: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo ra từ X và ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN CUỐI NĂM 2015
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh:.....................................................................SBD: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1, Li= 7, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Rb
= 85.5 ; Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108; Cs 133
Câu 1: Polime nào sau đây được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas?
A. Poli(vinyl clorua). B. Polietilen.
C. Poli(metyl metacrylat). D. Poliacrilonitrin.
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng
dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val
Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K
2
CO
3
; 2,464 lít N
2
(đktc)
50,96 gam hỗn hợp gồm CO
2
và H
2
O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là
A. 55,24%. B. 54,54%. C. 45,98%. D. 64,59%.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, cần dùng vừa đủ V lít O
2
, thu được H
2
O
12,32 lít CO
2
. Mặt khác, cho 0,5 mol X trên tác dụng hết với Na, sau khi các phản ng xảy ra hoàn
toàn thu được 12,32 lít H
2
. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của V gần nhất với
A. 12,31. B. 15,11. C. 17,91. D. 8,95.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nhôm không tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng, nguội.
B. Nhôm có tính dẫn điện và dẫn nhiệt lớn hơn tính dẫn điện và dẫn nhiệt của sắt.
C. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit.
D. Nhôm có cấu tạo kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
Câu 5: Cho dãyc chất sau: C
2
H
2
, C
6
H
5
OH (phenol), C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
CHO, CH
3
COCH
3
, C
2
H
4
.
Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trên?
A. Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Có 3 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH.
C. Có 4 chất có khả năng làm mất màu nước brom.
D. Có 6 chất có khả năng phản ứng với H
2
(xúc tác Ni, nung nóng).
Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung hỗn hợp gồm Fe và NaNO
3
trong khí trơ. (2) Cho luồng khí H
2
đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Đốt dây Al trong bình kín chứa đầy khí CO
2
. (4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO
3
loãng.
(5) Nung hỗn hợp bột gồm CuO và Al trong khí trơ.
Số thí nghiệm có thể xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 7: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) este Z được tạo ra từ X Y
(trong M, oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Cho 10,96 gam M tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch
NaOH 10%, tạo ra 9,4 gam muối. Công thức của XY lần lượt là
A. CH
2
=CHCOOH và C
2
H
5
OH. B. CH
2
=CHCOOH và CH
3
OH.
C. C
2
H
5
COOH và CH
3
OH. D. CH
3
COOH và C
2
H
5
OH.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Có thể phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng.
B. Glucozơ và mantozơ đều bị khử bởi H
2
(xúc tác Ni, nung nóng).
C. Dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)
2
trong NaOH khi đun nóng cho kết tủa Cu
2
O.
D. Fructozơ không làm mất màu nước brom.
Câu 9: Hỗn hợp M gồm CH
3
CH
2
OH, CH
2
=CHCH
2
OH, CH
3
COOH, CH
2
=CHCOOH, HCOOCH
3
. Đốt
cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O
2
, thu được 0,35 mol CO
2
0,35 mol H
2
O. Mặt
khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ x%. Giá trị của x là
A. 68,40. B. 17,10. C. 34,20. D. 8,55.
Câu 10: Nhiệt phân Fe(NO
3
)
2
trong môi trường khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
sản phẩm gồm:
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
Đề chuyên Hóa học lần 4 năm 2015 - Trang 2
Đề chuyên Hóa học lần 4 năm 2015 - Người đăng: pnhoang66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề chuyên Hóa học lần 4 năm 2015 9 10 969