Ktl-icon-tai-lieu

Đề chuyên hóa

Được đăng lên bởi Huỳnh Lê Thảo Nguyên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 51 lần   |   Lượt tải: 0 lần
së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸
kú thi tuyÓn sinh thpt chuyªn lam s¬n
n¨m häc 2009 - 2010
M«n thi: Hãa häc
Thêi gian lµm bµi: 120 phót( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Ngµy thi 19 th¸ng 06 n¨m 2009
C©uI: (2,5 ®iÓm)
1/ Cho c¸c dung dÞch muèi A, B, C, D chøa c¸c gèc axit kh¸c nhau.C¸c muèi B, C
®èt trªn ngän löa v« s¾c ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu vµng.
- A t¸c dông víi B thu ®îc dung dÞch muèi tan, kÕt tña tr¾ng E kh«ng tan trong níc
axit m¹nh, gi¶i phãng khÝ F kh«ng mµu, kh«ng mïi, nÆng h¬n kh«ng khÝ. khèi
h¬i cña F so víi H
2
b»ng 22.
- C t¸c dông víi B cho dung dÞch muèi tan kh«ng mµu vµ khÝ G kh«ng mµu, mïi h¾c,
g©y ng¹t, nÆng h¬n kh«ng khÝ, lµm nh¹t mµu dung dÞch níc Br«m.
- D t¸c dông víi B thu ®îc kÕt tña tr¾ng E. MÆt kh¸c D t¸c dông víi dung dÞch
AgNO
3
t¹o kÕt tña tr¾ng.
H·y t×m A, B, C, D, E, F, G vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
2/ ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi dïng níc v«i ®Ó lo¹i bá mçi khÝ ®éc sau
®©y ra khái kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm : Cl
2
, SO
2
, H
2
S , NO
2
.
3/ Hçn hîp X gåm 4 chÊt khÝ sau : CO
2
, SO
3
, SO
2
H
2
. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc nhËn ra cã t cña c¸c khÝ trong hçn hîp X. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng
x¶y ra.
C©u II : ( 2,5 ®iÓm)
1/ Cho A, B, C, D, X, Y, Z ®Òu lµ c¸c hîp ct u c¬; A, B, C lµ nh÷ng hrocacbon, C
lµ chÊt khÝ cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch qu mau chÝn vµ pn tö chøa mét liªn kÕt kÐm bÒn;
X,Y,Z lµ nh÷ng muèi cña axit u c¬. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu o thÝchp cña
A,B,C,D, X,Y,Z vµ vt ph¬ng tr×nh a häc theo s¬ ®å sau ( ghi ®u kiÖn nÕu cã):
C D CH
3
COOH
Z
B A X Y
2/ Hîp ct h÷u c¬ A cã c«ng thøc cÊu o thu gän: CH
2
= CH - CH
2
- OH.i A cã thÓ
cã nh÷ng nh chÊt hãa c nµo? H·y vt ph¬ng tnh pn øng minh häa cho nng
nh chÊt ®ã.
3/ ®¸ v«i, than ®¸, c¸c chÊt c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt viÕt c¸c ph¬ng tr×nh
ho¸ häc (ghi râ ®iÒu kiÖn) ®iÒu chÕ Benzen, Caosubuna.
C©u III: ( 3,0 ®iÓm)
1/ A hçn hîp gåm M
2
CO
3
, MHCO
3
, MCl (M kim lo¹i hãa trÞ I trong p chÊt).
Cho 43,71 gam hçn p A t¸c dông hÕt víi V ml dung ch HCl 10,52% (D = 1,05
g/ml) lÊy d thu ®îc dung dÞch B 17,6 gam khÝ C. Chia dung dÞch B thµnh 2 phÇn
b»ng nhau:
- PhÇn 1: Ph¶n øng võa ®ñ víi 125 ml dung dÞch KOH 0,8M. C« c¹n dung dÞch thu ®-
îc m gam muèi khan.
- PhÇn 2: T¸c dông hoµn toµn víi dung ch AgNO
3
d thu ®îc 68,88 gam kÕt tña
tr¾ng.
a/ X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i M vµ phÇn tr¨m khèi lîng mçi chÊt trong A.
b/ T×m m vµ V.
2/ Hoµ tan 16,8 (gam) mét kim lo¹i M vµo dung dÞch HCl d thu ®îc 6,72 lit khÝ H
2
(®ktc).
a. T×m kim lo¹i M.
b. Hoµ tan 25,2 (gam) kim lo¹i M vµo dung dÞch H
2
SO
4
10% ( lo·ng), võa ®ñ. Sau khi
kÕt thóc ph¶n øng thu ®îc dung ch A. Lµm l¹nh dung dÞch A thu ®îc 55,6 (gam)
muèi sunfat t tinh ngËm níc cña kim lo¹i M t¸ch ra cßn l¹i dung dÞch muèi
sunfat b·o hoµ cã nång ®é 9,275%.
T×m c«ng thøc cña muèi sunfat ngËm níc cña kim lo¹i M.
(1)
(4)
(7)
(2)
(3)
(6)
(8)
(9)
(5)
§Ò thi chÝnh thøc
(§Ò gåm 02 trang)
Đề chuyên hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề chuyên hóa - Người đăng: Huỳnh Lê Thảo Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề chuyên hóa 9 10 432