Ktl-icon-tai-lieu

Đề chuyên toán

Được đăng lên bởi Phạm Minh Ngọc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT
THANH HOÁ

KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010

Đề chính thức

Môn: Toán (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19 tháng 6 năm 2009
Câu 1: (2,0 điểm)

 x  R1; x  0

1. Cho số x thoả mãn điều
2
kiện: x + = 7
x
Tính giá trị các biểu thức: A = 1 x3 + và B = x5 +
2. Giải hệ phương trình:  1 x 53 1
 2  2  2
Câu 2: (2,0 điểm) Cho phương  ax
0 x xax1bx
, xx0 y 2
1 22c  0

trình: () có hai nghiệm thoả  1
1
 2  2
mãn điều kiện: .Tìm giá trị lớn  y
x
nhất của biểu thức:
2

1. Giải phương trình: +
+ =

2a 2  3ab  b 2
Q
2a 2  ab  ac Câu 3: (2,0 điểm)
1 zy 
x 2010
2009
2
( x  y  z)
2

2. Tìm tất cả các số nguyên tố p để 4p2 +1 và 6p2 +1 cũng là số nguyên tố.
Câu 4: (3,0 điểm)

ABCD
EM
CD
BN
BC
M
K
N

E
A BN
1. Cho hình vuông có hai CK
đường chéo cắt nhau tại . Một đường thẳng qua , cắt cạnh tại và cắt đường
thẳng tại . Gọi là giao điểm của các đường thẳng và . Chứng minh rằng: .
2 2  45
2
20DE  1
2. Cho đường tròn (O) bán
kính R=1 và một điểm A sao cho
OA=.Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với
đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm).Một góc xOy có số đo bằng có cạnh Ox cắt
đoạn thẳng AB tại D và cạnh Oy cắt đoạn thẳng AC tại E. Chứng minh rằng: .
2
2  bc
2
ad
21
Câu 5: (1,0 điểm) Cho biểu P a  b  c  d  ac  bd
thức ,trong đó .

Chứng minh rằng: .

P 3

...Hết ...

SỞ GD VÀ ĐT
THANH HOÁ

KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010
Môn: Toán (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán)

Đáp án chính thức
Môn: Toán ( Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán)
Ngày thi: 19 tháng 6 năm 2009
(Đáp án này gồm 04 trang)
Câu
1

ý

Nội dung

1 Từ giả thiết suy ra: (x +)2 = 9  x
 21 = (x +)(x2 + ) = (x3 +) + (x
 7.18 = (x2 + )(x3 +) = (x5 +) + (x
 B = x5+= 7.18 - 3 = 123

1 + = 3 (do x > 0)
x +)  A = x3 +=18
1
x32 +)
x1
x532
x1

x5

Điểm
0.25
0.25
0.25
0.25

1
2 Từ hệ suy ra
(2)

Nếu thì nờn (2) xảy ra x
khi và chỉ khi x=y
thế vào hệ ta giải được x=1,
y=1

2

1
1
1

 2
11
y  1y 1
x
2
 2
xy
y x
2

Theo Viét, ta có: , .
Khi đó = ( Vì a 0)
=
Vì nên và

cb
x1 x1a.2x20  2 2
2a b 3ab
 ab a b 2
2 ) ( x
1 
2 Q3(2x1 23.
x
a2 a22 ab
acx2 )
a


0 (xx1x1
xx4x2 x2 x
2 x 1)2 
2
b2 2 c 1 2
1 2
2
 x 1x1 2xx22   
x13xx2 1x24 4
Do đó
2  3( x1  xa2 )  a3 x1 x2  4
Q
3
2  ( x1  x2 )  x1 x2
Đẳng thức xảy ra
x1x10,xx2 222
khi và chỉ khi hoặc
Tức là Vậy max=3

Q
b


4
  a
 
...
SỞ GD VÀ ĐT
THANH HOÁ
KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010
Đề chính thức Môn: Toán (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19 tháng 6 năm 2009
Câu 1: (2,0 điểm)
1. Cho số x thoả mãn điều
kiện: x
2
+ = 7
Tính giá trị các biểu thức: A = x
3
+ B = x
5
+
2. Giải hệ phương trình:
Câu 2: (2,0 điểm) Cho phương
trình: () hai nghiệm thoả
mãn điều kiện: .Tìm giá trị lớn
nhất của biểu thức:
Câu 3: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình: +
+ =
2. Tìm tất cả các số nguyên tố p để 4p
2
+16p
2
+1 cũng là số nguyên tố.
Câu 4: (3,0 điểm)
1. Cho hình vuông hai
đường chéo cắt nhau tại . Một đường thẳng qua , cắt cnh tại cắt đường
thẳng tại . Gọi là giao điểm của các đường thẳng và . Chứng minh rằng: .
2. Cho đường tròn (O) bán
kính R=1 một điểm A sao cho OA=.Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với
đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm).Một góc xOy số đo bằng cạnh Ox cắt
đoạn thẳng AB tại D và cạnh Oy cắt đoạn thẳng AC tại E. Chứng minh rằng: .
Câu 5: (1,0 điểm) Cho biểu
thức ,trong đó .
Chứng minh rằng: .
...Hết ...
0; xRx
2
1
x
3
1
x
5
1
x
1 1
2 2
1 1
2 2
y
x
x
y
2
0ax bx c
0a
1 2
,x x
1 2
0 2x x
2x
2009y
2010z
)(
2
1
zyx
ABCD
EA
BC
M
CD
N
K
EM
BN
CK BN
2
0
45
1222 DE
bdacdcbaP
2222
1 bcad
3P
Đề chuyên toán - Trang 2
Đề chuyên toán - Người đăng: Phạm Minh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề chuyên toán 9 10 966