Ktl-icon-tai-lieu

Đề cuối kì PLĐC FTU

Được đăng lên bởi Nguyễn TiVi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu hỏi cuối kỳ PLĐC
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Xã hội cộng sản nguyên thủy là xã hội:
A. Có giai cấp.
B. Không có giai cấp, mâu thuẫn, đối kháng.
C. Do nhà nước quản lý.
D. Do các cơ quan lập pháp ban hành pháp luật để quản lý.
Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:
A. Nhà nước là bộ máy chấn áp giai cấp.
B. Nhà nước là bộ máy thống trị của một giai cấp xác định.
C. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
D. Cả A, B, C.
Phân công lao động lần thứ nhất trong xã hội là:
A. Thủ công tách khỏi nông nghiệp.
B. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt.
C. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp và trồng trọt.
D. Thương mại tách khỏi thủ công, chăn nuôi trồng trọt.
Khái niệm nhà nước được hiểu như thế nào:
A. Nhà nước là một tổ chức xã hội.
B. Nhà nước là một tổ chức chính trị.
C. Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt, có bộ máy
chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã
hội.
D. Nhà nước là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp.
Trong lịch sử đã xuất hiện những kiểu nhà nước nào
A. Nhà nước cộng sản nguyên thủy, nhà nước chiểm hữu nô lệ, nhà nước
tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa.
B. Nhà nước cộng sản nguyên thủy, nhà nước phong kiến, nhà nước tư
sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa.
C. Nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản,
nhà nước xã hội chủ nghĩa.
D. Nhà nước cộng sản nguyên thủy, nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước
phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Tính giai cấp của pháp luật được thể hiện ở chỗ:
A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
B. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.

Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp
Cả A, B, C.
7. Nhà nước bóc lột dựa trên cơ sở kinh tế nào
A. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội và chế độ
công hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội.
B. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội.
C. Chế độ công hữu và tư hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội, tùy
theo kiểu nhà nước đó là nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong
kiến hay nhà nước tư sản.
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
8. Hình thức quân chủ hạn chế được hiểu như thế nào
A. Bên cạnh nhà vua, nữ hoàng có cơ quan được thành lập theo quy định
của hiến pháp để hạn chế quyền lực của nhà vua, nữ hoàng.
B. Toàn bộ quyền lực nhà nước tập trung vào tay của một người đứng
đầu là nhà vua hoặc nữ hoàng.
C. Quyền lực nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo
chế độ bầu cử.
D. Trong chính thể này không có vua, nữ...
Câu hỏi cuối kỳ PLĐC
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm
1. Xã hội cộng sản nguyên thủy là xã hội:
A. Có giai cấp.
B. Không có giai cấp, mâu thuẫn, đối kháng.
C. Do nhà nước quản lý.
D. Do các cơ quan lập pháp ban hành pháp luật để quản lý.
2. Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:
A. Nhà nước là bộ máy chấn áp giai cấp.
B. Nhà nước là bộ máy thống trị của một giai cấp xác định.
C. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
D. Cả A, B, C.
3. Phân công lao động lần thứ nhất trong xã hội là:
A. Thủ công tách khỏi nông nghiệp.
B. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt.
C. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp và trồng trọt.
D. Thương mại tách khỏi thủ công, chăn nuôi trồng trọt.
4. Khái niệm nhà nước được hiểu như thế nào:
A. Nhà nước là một tổ chức xã hội.
B. Nhà nước là một tổ chức chính trị.
C. N nước là một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt, bộ máy
chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực hiện chức năng quản
hội.
D. Nhà nước là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp.
5. Trong lịch sử đã xuất hiện những kiểu nhà nước nào
A. Nhà nước cộng sản nguyên thủy, nhà nước chiểm hữu nô lệ, nhà nước
tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa.
B. N ớc cộng sản nguyên thủy, nhà ớc phong kiến, nhà nước
sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa.
C. N nước chiếm hữu lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước sản,
nhà nước xã hội chủ nghĩa.
D. Nhà nước cộng sản nguyên thủy, nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước
phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa.
6. Tính giai cấp của pháp luật được thể hiện ở chỗ:
A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
B. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
Đề cuối kì PLĐC FTU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cuối kì PLĐC FTU - Người đăng: Nguyễn TiVi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề cuối kì PLĐC FTU 9 10 345