Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương

Được đăng lên bởi Mán Mũm Mĩm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi 29

1.Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan:
- Tính chất: Là cuộcc cach mang tư sản diễn ra dướii hình thứcc chiến tranh
giải phong dân tộcc.
- ý nghóa:
+ Là cuộc cách mang tư sản đầu tiên trên thế giới.
+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan phát triển.
+ Mở ra thời đại mới – bùngg nổ các cuoc Cach mang tư san.
2.Trình bay dien bien va ket qua cua cach mang tư sản Anh:
* Dien bien:
- 1642-1648: Nội chiên ac liêt (vua- quôc hội).
- 1449: Xử tử vua Lu-I, nuoc cộng hòa ra đời , cách mạng đạt tới đỉnh cao
- 1653: Nền độc tài đc thiết lập ( một bước tụt lùi )
- 1688: quốc hội tiến hành chính biến , sau đó chế độ quân chủ đc xác lập
* Kq : lật đổ chế độ pk , xác lập nhà nước tư sản anh

Baøi 30

1.Hay trình bay dien bien chính cuoc Chien tranh gianh doc lap cua 13 thuoc dia
Anh ở Bắc Mĩ
Dien bien chính cua cuäc Chien tranh gianh đôc lập :
- Sau sự kiện Bô- xton , nguy cơ cuộc chiến tranh đến gần . Đại hội lục đia
lần thứ 1 được triệu tập ( 9/1774) yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách công
thương ngiệp
- + Thaù\g 5/1775 Đại hội lục địa lần hứ 2 được triệu tập
+ Quyet định xây dựng quân đội lục địa
+ Cử giooc tơ oa-sin-tơn làm tổng chỉ huy quân đội
+ Thong qua ban tuyen ngon độc lập 9( 4/7/1776 ) tuyên bố thành lập hợp chủng
quốc mĩ
- Ngay 17/10/1777 chien thaéng Xa-ra-to-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến
- Nêm 1781 tran I-ooùc-tao giáng đòn quyết định giành thắng lợi cu ối cùng
2.Trình bay ket qua va y nghia của chiến tranh giành độc lập
* Ket qua:
- Theo hòa ước Véc-xai ( 9./1783 ) Anh công nhân nền đọc lập của 13 thuộc địa
bắc mĩ
- Nam 1787 thong qua hien phap cung cố vị trí nhà nước mĩ
* Y nghĩa
- Giai phong Bac Mi khỏi chính quyền anh , thành lập quốc gia tử sản , mở
đường cho công ngệp tư bản phát triển ở Bắc mĩ
- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu âu . phong trào đấu tranh
dành độc lập ở Mĩ – La tinh

Baøi 31

1.cách mạnh tư sản Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh nào
Kinh te
- Cuoi XVIII, Phap van la nc nong nghiep:
+ Công cụ , kĩ thuật canh tác lạc hậu
, năng suất thấp
+ Lãnh chúa , giáo hội bóc lột nông dân nặng nề
- Cong thng nghiep phat trien:
+ May moc sû dung ngay cang nhieu (det, khai mo, luyen kim).
+ Cong nhân đông , sống tập trung
+ Buôn bán mở rộng với nhiều nước
Chính trị
- Xa hoi chia thanh 3 đẳng cấp
+ Tang lớp nắm quyền
+ Quy toc kinh te, chính tri giao hoi.
+ Đẳng cấp thứ 3 : Gồm tư sản nông dân bình dân . Họ làm ra của cải phải đóng
mọi thứ thuế , k đc hưởng quyền lợi chính trị
 Mâu thuẫn xã hội gay gắt
Cuộc đấu t...
Baøi 29
1.Hãy nêu tính ch t và ý ngh a c a Cách m ng Hà Lan: ĩ
- Tính ch t: Là cu cc cach mang t s n di n ra d ii hình th cc chi n tranh ư ướ ế
gi i phong dân t cc.
- ý nghóa:
+ Là cu c cách mang t s n đ u tiên trên th gi i. ư ế
+ M đ ng cho ch ngh a t b n Hà Lan phát tri n. ườ ĩ ư
+ M ra th i đ i m i – bùngg n các cuoc Cach mang t san. ư
2.Trình bay dien bien va ket qua cua cach mang t s n Anh:ư
* Dien bien:
- 1642-1648: N i chiên ac liêt (vua- quôc h i).
- 1449: X t vua Lu-I, nuoc c ng hòa ra đ i , cách m ng đ t t i đ nh cao
- 1653: N n đ c tài đc thi t l p ( m t b c t t lùi ) ế ướ
- 1688: qu c h i ti n hành chính bi n , sau đó ch đ quân ch đc xác l p ế ế ế
* Kq : l t đ ch đ pk , xác l p nhà n c t s n anh ế ướ ư
Baøi 30
1.Hay trình bay dien bien chính cuoc Chien tranh gianh doc lap cua 13 thuoc dia
Anh B c M ĩ
Dien bien chính cua cuäc Chien tranh gianh đôc l p :
- Sau s ki n Bô- xton , nguy c cu c chi n tranh đ n g n . i h i l c đia ơ ế ế Đạ
l n th 1 đ c tri u t p ( 9/1774) yêu c u vua Anh bãi b chính sách công ượ
th ng ngi p ươ
- + Thaù\g 5/1775 i h i l c đ a l n h 2 đ c tri u t pĐạ ượ
+ Quyet đ nh xây d ng quân đ i l c đ a
+ C giooc t oa-sin-t n làm t ng ch huy quân đ i ơ ơ
+ Thong qua ban tuyen ngon đ c l p 9( 4/7/1776 ) tuyên b thành l p h p ch ng
qu c m ĩ
- Ngay 17/10/1777 chien thaéng Xa-ra-to-ga, t o ra b c ngo t cu c chi n ướ ế
- Nêm 1781 tran I-ooùc-tao giáng đòn quy t đ nh giành th ng l i cu i cùngế
2.Trình bay ket qua va y nghia c a chi n tranh giành c l p ế độ
* Ket qua:
- Theo hòa c Véc-xai ( 9./1783 ) Anh công nhân n n đ c l p c a 13 thu c đ a ướ
b c m ĩ
- Nam 1787 thong qua hien phap cung c v trí nhà n c m ướ ĩ
* Y ngh a ĩ
- Giai phong Bac Mi kh i chính quy n anh , thành l p qu c gia t s n , m
đ ng cho công ng p t b n phát tri n B c mườ ư ĩ
- Góp ph n thúc đ y cách m ng ch ng phong ki n châu âu . phong trào đ u tranh ế
dành đ c l p M – La tinh ĩ
Đề cương - Trang 2
Đề cương - Người đăng: Mán Mũm Mĩm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương 9 10 819