Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng Phát luật đại cương

Được đăng lên bởi Bò Bụ Bẫm
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 8983 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
Vì chất lượng nguồn nhân lực Cao su Việt Nam
ĐT: 06513 879787

Fax: 06513 870291 www.ric.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
(Áp dụng cho hệ Trung cấp và Cao đẳng)

LƯU HÀNH NỘI BỘ
BÌNH PHƯỚC 2011

MỤC LỤC
Lời mở đầu....................................................................................................... 1
Bài 1 : Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước ................................................................ 2
Bài 2 : Một số vấn đề cơ bản về Pháp luật ................................................................. 6
Bài 3 : Quan hệ pháp luật ........................................................................................... 9
Bài 4 : Thực hiện pháp luật – Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý ................ 11
Bài 5 : Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa ............................................ 16
Bài 6 : Luật nhà nước - Hiến pháp 1992 .................................................................... 20
Bài 7 : Luật hành chính .............................................................................................. 23
Bài 8 : Luật lao động .................................................................................................. 26
Bài 9 : Luật dân sự và luật tố tụng dân sự .................................................................. 31
Bài 10 : Luật hình sự và luật tố tụng hình sự ............................................................ 34
Bài 11 : Pháp luật kinh tế và pháp luật kinh doanh .................................................... 38
Bài 12 : Luật đất đai ................................................................................................... 40
Bài 13 : Luật hôn nhân và gia đình............................................................................. 42
Bài 14 : Luật phòng chống tham nhũng ..................................................................... 45
Tài liệu tham khảo; câu hỏi ôn tập ............................................................................. 48

Pháp luật đại cương

Áp dụng cho hệ Trung cấp và Cao đẳng

Lôøi môû ñaàu
Ñeå phuïc vuï yeâu caàu hoïc taäp moân Phaùp luaät ñaïi cöông trong Nhaø tröôøng.
Ñeà cöông moân hoïc Phaùp luaät ñaïi cöông ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû chöông
trình moân hoïc phaùp luaät duøng trong caùc tröôøng cao đẳng, trung hoïc chuyeân
nghieäp vaø daïy ngheà cuûa Boä ban haønh. Trong quaù trình bieân soaïn coù söï tham
khaûo “Taäp baøi giaûng duøng trong caùc t...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
Vì chất lượng nguồn nhân lực Cao su Việt Nam
ĐT: 06513 879787 Fax: 06513 870291 www.ric.edu.vn
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
(Áp dụng cho hệ Trung cấp và Cao đẳng)
LƯU HÀNH NỘI BỘ
BÌNH PHƯỚC 2011
Đề cương bài giảng Phát luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng Phát luật đại cương - Người đăng: Bò Bụ Bẫm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Đề cương bài giảng Phát luật đại cương 9 10 196