Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chi tiết môn đường lồi cm Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi xuankhanhsnv-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mã học phần: PLT03A - Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam
1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học, cao đẳng chính quy, đại học tại chức, cao
đẳng liên thông.
2. Số tín chỉ: 3
3. Phân bổ thời gian:
- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 tiết
- Thảo luận: 13 tiết
- Kiểm tra: 2 tiết
4. Điều kiện tiên quyết:
- Sinh viên phải học xong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
– Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
5. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ
đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và
công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu,
lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước
6. Mô tả vắn tắt nội dung: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8
chương:
Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương
III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (19451975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã
hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản
có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
7. Yêu cầu đối với sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
- Chuẩn bị thảo luận
- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định.
8. Giáo trình và tài liệu tham khảo:
- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo
dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
1 /6
Trang

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa
học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- ...
Mã học phần: PLT03A - Tên học phần: Đường lối cách mng ca Đảng
Cộng sn Việt Nam
1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học, cao đẳng chính quy, đại học tại chức, cao
đẳng liên thông.
2. Số tín chỉ: 3
3. Phân bổ thời gian:
- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 tiết
- Thảo luận: 13 tiết
- Kiểm tra: 2 tiết
4. Điều kiện tiên quyết:
- Sinh viên phải học xong môn Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác
– Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
5. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung bản của đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ
đổi mới trên một số lĩnh vực bản của đời sống hội phục vụ cho cuộc sống
công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào slãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu,
lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước
6. t vắn tắt nội dung: Ngoài chương m đầu, nội dung môn học gm 8
chương:
Chương I: S ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương
III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược (1945-
1975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền
kinh tế thị trường định ớng hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề
hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biếtbản
có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
7. Yêu cầu đối với sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, đọc các tài liệu liên quan đến môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
- Chuẩn bị thảo luận
- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định.
8. Giáo trình và tài liệu tham khảo:
- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo
dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
Trang /6
1
đề cương chi tiết môn đường lồi cm Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương chi tiết môn đường lồi cm Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: xuankhanhsnv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương chi tiết môn đường lồi cm Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 669