Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Được đăng lên bởi cfis20-pro1e
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học:
Tên tiếng Việt: ĐỊA CHÍNH TRỊ
Tên tiếng Anh: Geopolitics
Số tín chỉ : 02 (45 tiết)
2. Giảng viên phụ trách môn học
- Tên giảng viên, học hàm-học vị: Trần Nam Tiến - Tiến sĩ
- Số điện thoại: 0903855509; Email: nam_tien2004@yahoo.com
3. Trình độ: Cho sinh viên năm 3
4. Phân bổ thời gian lên lớp
- Lên lớp:
30
- Thảo luận:
12
- Thuyết trình:
18
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua các học phần Lịch sử văn minh thế
giới, Chính trị học, Lịch sử thế giới đại cương, Lịch sử quan hệ quốc tế.
6. Mục tiêu của môn học:
Học phần giúp sinh viên bước đầu tiếp cận và đánh giá tầm quan trọng của các khu
vực chiến lược trên thế giới, qua đó giúp trang bị những kiến thức giúp người học
hiểu biết nhiều hơn về đời sống quốc tế trong thời kỳ toàn cầu hóa ngày càng phát
triển hiện nay. Trên cơ sở đó, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn của đất nước, chọn lọc
được những kinh nghiệm phù hợp, chấp nhận những ảnh hưởng tích cực, đề ra những
chủ trương, giải pháp để ngăn chặn các tác động tiêu cực là đảm bảo nguyên tắc ưu
tiên toàn diện cho lợi ích quốc gia.
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những lý thuyết về Địa
chính trị trên thế giới, qua đó phân tích, lý giải và nắm vững các sự kiện chính trị,
diễn biến chính trị theo các khu vực địa lý từ không gian hẹp của một vùng, quốc gia,
một khu vực (nhóm quốc gia) đến các châu lục và toàn cầu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Tham gia 80% giờ giảng và 100% giờ thuyết trình
- Bài tập: Hoàn thành các bài tập trên lớp và về nhà
9. Tài liệu học tập:

2

- Giáo trình chính:
1) Bài giảng Địa-chính trị thế giới (lưu hành nội bộ) Hoc viện chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh, Hà nội, 2000.
2) Klaus Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford University Press,
2007.
- Sách tham khảo (chỉ kê những tài liệu có trong Thư viện Trường hoặc Thư viện
Khoa):
3) Y. Llacoste, Những vấn đề địa-chính trị Hồi giáo, Biển; Châu Phi, Nxb Khoa học
xã hội, Hà Nội, 1991.
4) M. Touraine, Sự đảo lộn của thế giới địa-chính trị thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà nội, 1996.
5) Z. Brzezinski, Bàn cờ lớn, Nxb CTQG, Hà Nội, 1999.
- Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A, B, C của tên hoặc họ tác giả.
6) Harm J. de Blij, Systematic political geography, John Wiley, Sons, Inc, New YorkLon don-Sydney, 1967.
7) G. Parker, Geopolitics - Past, prese...
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học:
Tên tiếng Việt: ĐỊA CHÍNH TRỊ
Tên tiếng Anh: Geopolitics
Số tín chỉ : 02 (45 tiết)
2. Giảng viên phụ trách môn học
- Tên giảng viên, học hàm-học vị: Trần Nam Tiến - Tiến sĩ
- Số điện thoại: 0903855509; Email: nam_tien2004@yahoo.com
3. Trình độ: Cho sinh viên năm 3
4. Phân bổ thời gian lên lớp
- Lên lớp: 30
- Thảo luận: 12
- Thuyết trình: 18
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua các học phần Lịch sử văn minh thế
giới, Chính trị học, Lịch sử thế giới đại cương, Lịch sử quan hệ quốc tế.
6. Mục tiêu của môn học:
Học phần giúp sinh viên ớc đầu tiếp cận đánh giá tầm quan trọng của các khu
vực chiến lược trên thế giới, qua đó giúp trang bị những kiến thức giúp người học
hiểu biết nhiều hơn về đời sống quốc tế trong thời kỳ toàn cầu hóa ngày càng phát
triển hiện nay. Trên sở đó, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn của đất nước, chọn lọc
được những kinh nghiệm phù hợp, chấp nhận những ảnh hưởng tích cực, đề ra những
chủ trương, giải pháp để ngăn chặn các tác động tiêu cực đảm bảo nguyên tắc ưu
tiên toàn diện cho lợi ích quốc gia.
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức bản về những lý thuyết về Địa
chính trị trên thế giới, qua đó phân tích, giải nắm vững các sự kiện chính trị,
diễn biến chính trị theo các khu vực địa lý từ không gian hẹp của một vùng, quốc gia,
một khu vực (nhóm quốc gia) đến các châu lục và toàn cầu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Tham gia 80% giờ giảng và 100% giờ thuyết trình
- Bài tập: Hoàn thành các bài tập trên lớp và về nhà
9. Tài liệu học tập:
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC - Người đăng: cfis20-pro1e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 9 10 274