Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN VẬT L‎Ý

Được đăng lên bởi 65465464643132
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 2307 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN VẬT L‎Ý
(Dùng cho ôn tập Thi tuyển sinh đầu vào hệ Vừa làm Vừa học)

Phần I: Dao động điều hòa – Dao động của con lắc lò xo – Con lắc đơn – Tổng hợp
dao động điều hòa

I. Dao động điều hòa
1. Phương trình dao động điều hòa: x  A cos(t   )
2. Vận tốc của dao động điều hòa: v  x 't  A sin(t  )

3. Gia tốc của dao động điều hòa: a  vt   A cos  t    = 2 x
Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên theo qui luật hàm số cosin hoặc sin theo
thời gian  vmax = A.;
amax = |2.A|
2

v2
4. Phương trình độc lập với thời gian: x  2  A 2 .

2

II. Con lắc lò xo
1.

Phương trình dao động của con lắc lò xo:

k
m
Trong đó:
k là độ cứng của lò xo; m là khối lượng vật.
m
Chu kì dao động của con lắc lò xo: T  2
k
x  A cos  t   

2.

với  

1 2 1
kA  m2 A 2
2
2

3.

Cơ năng của con lắc lò xo: W 

4.

Chu kì dao động của con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng: T  2
của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.
III. Con lắc đơn

1.

Phương trình dao động con lắc đơn. Biểu thức tọa độ:

l
với l là độ dãn
g

S  S0 cos  t    cm
Và    0 cos  t    rad
Với S0   0l (cm)
2.

Chu kỳ và tần số của con lắc đơn:

T  2
3.

Giá trị của S0, 0 và  do các
điều kiện ban đầu của
dao động xác định

l
1
1 g
(s) ; f  
(Hz) (0<100)
g
T 2 l

Với: l: chiều dài lắc (m); g: gia tốc trọng trường nơi lắc dao động (m/s2).
Năng lượng dao động lắc đơn:
Chọn gốc thế năng của vật khi ở vị trí thấp nhất: (wt = 0)

Biểu thức: W  mgl  1  cos  0 

Sự biến đổi cơ năng: W  0  Wd  Wt
IV. Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:



Một vật tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương và cùng tần số có phương trình:

x1  A1 sin  t  1  và x 2  A 2 sin  t  2 

Biên độ dao động tổng hợp:

A 2  A12  A 22  2A1A 2 cos  2  1 

Pha ban đầu:

tan  

A1 sin 1  A 2 sin 2
A1 cos 1  A 2 cos 2

Phương trình của dao động tổng hợp là x  A cos  t    với A và  cho bởi hai biểu thức trên.
Phần II. Sóng cơ.
1. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất
2. Các đại lượng đặc trưng của sóng:
a. Chu kì T và tần số f của sóng cũng là chu kì và tần số của dao động điều hòa được truyền đi.

b. Vận tốc truyền sóng (v): là quãng đường sóng di chuyển được trong một đơn vị thời gian: v 
c. Bước sóng () của sóng: là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nh...
 
 !"#"$% &'()*+,-"+#.*./'
0123456
(Dùng cho ôn tập Thi tuyển sinh đầu vào hệ Vừa làm Vừa học)
.789%":&:;<.=%>9%":&'?%'"(@'(=A">"(@':B>C.D*
-%":&:;<.=%
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN VẬT L‎Ý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN VẬT L‎Ý - Người đăng: 65465464643132
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN VẬT L‎Ý 9 10 695