Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương có lời giải môn Phương Pháp Ngiên Cứu Chuyên Ngành

Được đăng lên bởi Duy Mạnh Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương môn : Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên
nghành Quản lí Tài nguyên và Môi trường
Câu 1 : Phương pháp điều tra ?
Khái niệm : Phương pháp điều tra là phương pháp khảo sát một
nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện các quy luật
phân bố, trình độ phát triển, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Ý nghĩa, vai trò :
- Thu thập được những thong tin quan trọng về đối tượng nghiên
cứu, làm rõ cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp
- Có cái nhìn toàn diện đối tượng nghiên cứu về cả chiều rộng lẫn
chiều sâu.
- Tìm ra quy luật phát triển, bản chất của đối tượng từ đó đưa ra
những giải pháp phát triển của đối tượng, cải tạo thực tiễn.
Các trường hợp sử dụng :
- Khoa học Địa Lí : Điều tra các đặc điểm tự nhiên của đối tượng
nghiên cứu trong khoa học Địa Lí
- Khoa học QLTN-MT : Điều tra các đặc điểm tự nhiên của tài
nguyên và môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường,… của một đơn
vị lãnh thổ
-Khoa học QLĐĐ : Điều tra các đặc điểm tự nhiên của đất đai, vấn
đề khai thác sử dụng đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trưowfng đất của
một địa phương hay quốc gia
Trình tự thực hiện :
Bước 1 : Xây dựng nội dung và kế hoạch điều tra
Bước 2 : Xây dựng mẫu phiếu điều tra
Bước 3 : Chọn mẫu phiếu điều tra
Bước 4 : Xử lí kết quả điều tra
Bước 5 : Kiểm tra kết quả điều tra

Câu 12 : Phân biệt các hình thức điều tra trong phương pháp điều
tra
Có 2 hình thức điều tra cơ bản :
- Hình thức phỏng vấn : Là phương pháp dung một hệ thống câu
hỏi miệng để người được phỏng vấn trả lời bằng miệng nhằm thu
được những thong tin nói lên nhận thức hoặc thái độ của cá nhân
họ đối với một sự kiện hoặc vấn đề được hỏi. Đây là hình thức
điều tra cá nhân, thường được sử dụng trong giai đoạn đầu khi mới
làm quen khách thể.
Phương pháp này có thuận lợi là dễ tiến hành, mất ít thời gian và
trực tiếp cho ngay thông tin cần biết. Tuy nhiên, phương pháp này
chỉ tiến hành được với một số ít cá nhân cho nên thong tin thu
được không mang tính khái quát. Phỏng vấn nhiều người thì mất
thời gian, mặt khác thong tin thu được khó thống kê và xử lí.

-Hình thức điều tra bằng An-két : Là phương pháp dung một hệ
thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn trên giấy theo những nội dung xác
định, người được hỏi sẽ trả lời bằng cách viết trong một khoảng
thời gian nhất định. Phương pháp này cho phép điều tra, thăm dò ý
kiến đồng loạt nhiều người, có khi hang ngàn người. Có các loại
An-két : An-két mở, an_két đóng, an- két mở và đóng
Câu 2 : Phương pháp PRA trong ngiên cứu khoa học
Khái niệm : PRA là phương pháp đánh giá nông t...
Đề cương môn : Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên
nghành Quản lí Tài nguyên và Môi trường
Câu 1 : Phương pháp điều tra ?
Khái niệm : Phương pháp điều tra là phương pháp khảo sát một
nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện các quy luật
phân bố, trình độ phát triển, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Ý nghĩa, vai trò :
- Thu thập được những thong tin quan trọng về đối tượng nghiên
cứu, làm rõ cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp
- Có cái nhìn toàn diện đối tượng nghiên cứu về cả chiều rộng lẫn
chiều sâu.
- Tìm ra quy luật phát triển, bản chất của đối tượng từ đó đưa ra
những giải pháp phát triển của đối tượng, cải tạo thực tiễn.
Các trường hợp sử dụng :
- Khoa học Địa Lí : Điều tra các đặc điểm tự nhiên của đối tượng
nghiên cứu trong khoa học Địa Lí
- Khoa học QLTN-MT : Điều tra các đặc điểm tự nhiên của tài
nguyên và môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường,… của một đơn
vị lãnh thổ
-Khoa học QLĐĐ : Điều tra các đặc điểm tự nhiên của đất đai, vấn
đề khai thác sử dụng đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trưowfng đất của
một địa phương hay quốc gia
Trình tự thực hiện :
Bước 1 : Xây dựng nội dung và kế hoạch điều tra
Bước 2 : Xây dựng mẫu phiếu điều tra
Bước 3 : Chọn mẫu phiếu điều tra
Bước 4 : Xử lí kết quả điều tra
Bước 5 : Kiểm tra kết quả điều tra
Đề cương có lời giải môn Phương Pháp Ngiên Cứu Chuyên Ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương có lời giải môn Phương Pháp Ngiên Cứu Chuyên Ngành - Người đăng: Duy Mạnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương có lời giải môn Phương Pháp Ngiên Cứu Chuyên Ngành 9 10 494