Ktl-icon-tai-lieu

đề cương đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi thelucbio-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU 1. PHÂN LOẠI HỌC, QUY TẮC VIẾT TÊN KH, TÊN CÁC ĐUÔI CHI, NGÀNH,
LỚP, HỌ, BỘ. TÊN KH 1 SỐ LOẠI SV QUÝ HIẾM: THÔNG ĐỎ, SÂM, MANG LỚN,
SAO LA, TÊ GIÁC 1 SỪNG.
1.1. Phân loại học (Taxonomica): Là thuật ngữ có nguồn gốc từ ngôn ngữ Hy Lạp,
được ghép từ hai từ là taxis (cách sắp xếp) và nomos (quy luật), lần đầu tiên được đề
xuất bởi De Cadnoll (1813).
- Hệ thống học ( Systematica) là một khoa học tổng hợp về sự đa dạng của sinh vật.
- Taxon: Là một nhóm cá thể, thực tế được coi là một đơn vị hình thức bất kì mức độ
nào của thang chia bậc hay taxon là một nhóm phân loại của một bậc nào đó tách riêng
có thứ hạn nhất định. Các taxon ở bậc loài và phân loài gọi là đơn taxon bậc thấp. Các
taxon ở bậc trên loài, từ giống (hay chi) trở lên đến ngành gọi là taxon loại bậc cao.
- Bậc phân loại: (thứ hạn hay phạm trù phân loại) là một tập hợp mà các thành viên
của nó là các taxon ở một mực nhất định trong thang chia bậc đó. Bậc của bâc phân
loại xác định vị trí của nó trong loạt bậc nối tiếp nhau ( loài, giống, họ, bộ,...), còn bậc
của taxon là bậc của bậc phân loại nào đó mà nó là một thành viên.
1.2. Nhiệm vụ phân loại học
- Phân loại để dễ sử dụng.
- Thể hiện mối quan hệ họ hàng.
- Sắp xếp phản ánh quá trình tiến hóa.
- Xác định đặc tính riêng của mỗi loài và các taxon ở bậc cao hơn.
- Làm sáng tỏ đặc tính chung của các taxon.
1.3. Vai trò của phân loại học
- Đối với sinh học lý thuyết:
+ Cung cấp thông tin dựng lại nguồn gốc sinh vật.
+ Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành khoa học khác.
+ Là cơ sở để hình thành lý thuyết về sinh thái quần thể, di truyền quần thể.
- Đối với sinh học thực nghiệm:
+ Là cơ sở của tất cả các nghiên cứu.
+ Liên quan chặt chẽ tới các nghành khoa học ứng dụng.
1.4. Các quy tắc phân loại:
- Các bậc phân loại: Linneaus là người đầu tiên sáng lập ra Hệ thống phân loại sinh
vật gồm 5 bậc ( không có họ) từ thấp đến cao dựa trê đặc điểm hình thái.Cách sắp xếp
này liên tục được cải tiến, sửa đổi để đảm bảo sự nhất quán với nguyên tắc tổ tiên
chung nhất của Charles Darwin. Hệ thống học phân tử, dùng các chuỗi DNA làm dữ
liệu đã và đang chỉ ra những sai sót cần chỉnh sửa. Phân loại khoa học thuộc về khoa
học phân loại hay hệ thống học sinh vật.
- Giới thựa vật chia thành các bậc cơ bản: Ngành (Divisio), Lớp (Classis), Bộ (Ordo),
Họ (familia), Giống hay Chi (Genus), Loài (Species). Trong đó, Loài (Species) là đơn
vị phân loại cơ sở của hệ thống tiến hóa.
- Trong phân loại học người ta còn dùng các bậc trung gian như: tông (tribus) là bậc
giữa h...
CÂU 1. PHÂN LOẠI HỌC, QUY TẮC VIẾT TÊN KH, TÊN CÁC ĐUÔI CHI, NGÀNH,
LỚP, HỌ, B. TÊN KH 1 SỐ LOẠI SV QUÝ HIẾM: THÔNG ĐỎ, SÂM, MANG LỚN,
SAO LA, TÊ GIÁC 1 SỪNG.
1.1. Phân loại học 
 !"#taxis$%&'(nomos)##**+ !,
-./0123##45467
- Hệ thống học8%1#9:;<!(,%=3>%(7
- Taxon:9$?=' !#9@(ABC.-:BC9
>.#9D#>9.$E+
C-A72$/.#(D#;#@.-72$
/.E+#E/#+';##.7
- Bậc phân loại: (CEFD##9!$(+
>#$/9=-AE.7G>.DD
#$A(AEH>E#.'#;.9777I.
>#.>.D##9(+7
1.2. Nhiệm vụ phân loại học
JKD#?3L%M3N7
J?O)O;7
J8&'P$)$EB'7
JQ$ARHE+>S#($/.@7
J%$TRH>$7
1.3. Vai trò của phân loại học
- Đối với sinh học lý thuyết:
U2-3=#%(7
UVW%=$E?>,:;:$7
U@%/?B#X'(,%$)*?3E,)*?7
- Đối với sinh học thực nghiệm:
U@%/>-P$+C7
U+)RYZ$:;C3N7
1.4. Các quy tắc phân loại:
- Các bậc phân loại1%# [*+%$#EOD#%
(\.:;-'3=E+R?B$72$%&'
#+N !P'%M<?P.P%=-)$(Z+&<+
->2E#1%0E]7O;DM3F$S0^_#3
#O`(aE%%*a%M7KD#:;9(,:
;D#O;%(7
- Giới thựa vật chia thành các bậc cơ bản^0(%Z2#%%%G9bE3
;c#d2d1%811%7ELoài (Species) là đơn
vị phân loại cơ sở của hệ thống tiến hóa.
JED#; [I3F$.E E.%#.
;(3`%1E1%#.(#C(E1%(3cE#
.3 Z#7
1.5. Cách viết tên khoa học của sinh vật:
Je ZE(O('+:;>9##+# !(' in
nghiêngf*( theo danh pháp hai phần (Danh pháp kép) của Linnaeus):
UK*C-+ !('$*7
đề cương đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương đa dạng sinh học - Người đăng: thelucbio-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
đề cương đa dạng sinh học 9 10 263