Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương dạy thêm toán 6

Được đăng lên bởi Lê Văn Thiết
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD - §T Q11

Naêm hoïc 2014 - 2015

Trêng THCS Phó Thä

SỐ HỌC
Bài 1: Viết tập hợp bằng 2 cách.
1) A các số tự nhiên nhỏ hơn 6.
2) B các số tự nhiên nhỏ hơn 8.
3) C các số tự nhiên nhỏ hơn 10.
4) D các số tự nhiên nhỏ hơn 19.
5) E các số tự nhiên nhỏ hơn 101.
6) F các số tự nhiên nhỏ hơn 1000.
7) G các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 6.
8) H các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 7.
9) I các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 5.
10) J các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 87.
11) K các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 93.
12) L các số tự nhiên không vượt quá 6.
13) M các số tự nhiên không vượt quá 7.
14) N các số tự nhiên không vượt quá 9.
15) O các số tự nhiên không vượt quá 100.
16) P các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 7.
17) Q các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 99.
18) R các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 89.
19) S các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn bằng 9.
Bài 2: Tính số phần tử của tập hợp:

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

T các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn hoặc bằng 91.
U các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 8.
V các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 29.
w các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 12.
X các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 16.
Y các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 101.
Z các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 6 và nhỏ hơn 12.
A các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 9 và nhỏ hơn 13.
B các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 123.
C các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn hoặc bằng 12.
D các số tự nhiên lớn hơn 11 và nhỏ hơn hoặc bằng 19.
E các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn hoặc bằng 89.
F các số tự nhiên lớn hơn 5 và không vượt quá 12.
G các số tự nhiên lớn hơn 7 và không vượt quá 12.
H các số tự nhiên lớn hơn 9 và không vượt quá 38.
I các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 4 và không vượt quá 9.
J các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 8 và không vượt quá 16.
K các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3 và không vượt quá 28.
L các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 8.

a)

A   4;5;6;...;94

e)

E   18;20;22;...;666

i)

I   5;8;11;...;2000

b)

B   9;10;11;...;2011

f)

F   11;13;15;...;999

j)

J   31;35;39;...;831

c)

C   11;12;13;...;2003

g)

G   3;6;9;...;99

k)

K   9;13;17;...;201

d)

D   6;8;10;...;88

h)

H   12;15;18...;333

l)

L   5;10;15;...;2010

Bài 3: Thực hiện phép tính.
a) 3.4 + 5
e) 16 : 2 – 3
i) 25 – 15 : 5
b) 2 + 3.3
f) 24 : 4 – 3
j) 6 + 4.2 – 3
c) 4.3 + 5
g) 36 : 3 – 8
k) 12 – 2.2 +8
d) 18 – 3.5
h) 2 + 8 : 2
l) 8 + 2.3 – 3
Bài 4: Thực hiện phép tính (Làm trong ngoặc trước):...
Phßng GD - §T Q11 Naêm hoïc 2014 - 2015 Trêng THCS Phó Thä
SỐ HỌC
Bài 1: Viết tập hợp bằng 2 cách.
1) A các số tự nhiên nhỏ hơn 6.
2) B các số tự nhiên nhỏ hơn 8.
3) C các số tự nhiên nhỏ hơn 10.
4) D các số tự nhiên nhỏ hơn 19.
5) E các số tự nhiên nhỏ hơn 101.
6) F các số tự nhiên nhỏ hơn 1000.
7) G các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 6.
8) H các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 7.
9) I các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 5.
10) J các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 87.
11) K các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 93.
12) L các số tự nhiên không vượt quá 6.
13) M các số tự nhiên không vượt quá 7.
14) N các số tự nhiên không vượt quá 9.
15) O các số tự nhiên không vượt quá 100.
16) P các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 7.
17) Q các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 99.
18) R các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 89.
19) S các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn bằng 9.
20) T các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn hoặc bằng 91.
21) U các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 8.
22) V các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 29.
23) w các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 12.
24) X các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 16.
25) Y các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 101.
26) Z các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 6 và nhỏ hơn 12.
27) A các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 9 và nhỏ hơn 13.
28) B các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 123.
29) C các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn hoặc bằng 12.
30) D các số tự nhiên lớn hơn 11 và nhỏ hơn hoặc bằng 19.
31) E các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn hoặc bằng 89.
32) F các số tự nhiên lớn hơn 5 và không vượt quá 12.
33) G các số tự nhiên lớn hơn 7 và không vượt quá 12.
34) H các số tự nhiên lớn hơn 9 và không vượt quá 38.
35) I các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 4 và không vượt quá 9.
36) J các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 8 và không vượt quá 16.
37) K các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3 và không vượt quá 28.
38) L các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 8.
Bài 2: Tính số phần tử của tập hợp:
a)
4;5;6;...;94A
b)
9;10;11;...;2011B
c)
11;12;13;...;2003C
d)
6;8;10;...;88D
e)
18;20;22;...;666E
f)
11;13;15;...;999F
g)
3;6;9;...;99G
h)
12;15;18...;333H
i)
5;8;11;...;2000I
j)
31;35;39;...;831J
k)
l)
5;10;15;...;2010L
Bài 3: Thực hiện phép tính.
a) 3.4 + 5
b) 2 + 3.3
c) 4.3 + 5
d) 18 – 3.5
e) 16 : 2 – 3
f) 24 : 4 – 3
g) 36 : 3 – 8
h) 2 + 8 : 2
i) 25 – 15 : 5
j) 6 + 4.2 – 3
k) 12 – 2.2 +8
l) 8 + 2.3 – 3
m) 22 – 2.5 + 5
n) 8 + 2.6 – 6
o) 12 – 2.3 + 7
p) 14 – 4.2 + 8
Bài 4: Thực hiện phép tính (Làm trong ngoặc trước):
a) (3 + 7).5
b) (2 + 3).4
c) 5.(4 + 3)
d) 7.(5 - 2)
e) (6 - 3).3
f) (4 - 1).5
g) 25 : (3 + 2)
h) (7 + 9) : 4
i) 7.(8 - 3)
j) 4.(3 + 5)
k) 26 : (9 + 4)
l) (8 - 5) : 3
m) (12 – 2) : 4
n) 15 : (5 - 2)
o) 22 : (4 - 2)
Bài 5: Áp dụng tính chất phân phối của phép công đối với phép nhân để tính:
a) 2.6 + 2.4
b) 4.2 + 4.8
c) 9.7 + 9.3
d) 2.9 + 2.11
e) 11.12 + 38.11
f) 32.46 + 32.54
g) 2.9 + 2.1
h) 2.3 + 2.7
i) 4.6 + 4.14
j) 5.7 + 5.13
k) 13.28 + 28.87
l) 29.63 + 37.29
m) 4.7 + 4.3
n) 9.3 + 9.7
o) 3.9 + 3.1
p) 5.2 + 5.8
q) 37.55 + 37.45
r) 14.28 + 86.28
s) 4.9 + 4.11
t) 7.2 + 7.8
u) 72.123 – 72.23
v) 49.113 + 87.49
w) 165.81 – 65.81
x) 3.9 + 3
y) 4.9 + 4
z) 9.5 + 5
aa) 2 + 2.9
bb) 6 + 6.9
cc) 8 + 9.8
dd) 7.11 – 7
Bài 6: Tính nhanh:
GV: Lê Văn Thiết Chúc các bạn học tốt
ĐT: 098.999.38.31
1
Đề cương dạy thêm toán 6 - Trang 2
Đề cương dạy thêm toán 6 - Người đăng: Lê Văn Thiết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương dạy thêm toán 6 9 10 599