Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt na1

Được đăng lên bởi Quỳnh Phạm
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
CHương 1: sự ra đời của đảng cộng sản VN và cươg lĩnh ctrị đầu tiên của đảng
1, hội nghị thành lập đảng.
Hoàn cảnh lịch sử: Những năm đầu thế kỉ XX, phong trào công nhân và ptrào yêu nc ở nc ta pt ngày càg lớn
mạnh cả về chất và lượng. Ba tổ chức cộg sản cũg lần lượt đc thành lập: Đông dương CSĐ(6-1929), An Nam
CSĐ(7-1929, Đông Dương Cộng sản liên đoàn(9-1929. Việc ra đời của các tổ chức cộng sản có vtrò giương
cao ngọn cờ chốg đế quốc,pk. Tuy nhiên các tổ chức này lại bài xích, trành giành ảnh hưởng với nhau. Yêu cầu
của lịch sử là ba tổ chức hoạt động phân tán, bài xích, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau gây lên những ảnh
hưởng k tốt cho ptrào cách mạng, do đó cần phải hợp nhất, khắc phục sự chia rẽ, phân tán để phong trào cách
mạng có thể phát triền nhanh chóng.
Hội nghị thành lập Đảng: cuối năm 1929, 3 tổ chức cộng sản hoạt động chia rẽ, yêu cầu phải hợp nhất.
Ngày 27-10-1929, Quốc tế cộng sản (QTCS gửi tài liệu yêu cầu việc thành lập một đảng cộng sản duy nhẩt ở
Đông Dương. QTcS cử Nguyễn Ái Quốc về để tổ chức việc hợp nhất. Người đã từ Xiêm sang Hương CảngHồng Kông, Trung Quốc để chủ trì việc hợp nhất Đảng. Ngày 3-2-1930, ĐCS VN ra đời. Đại biểu bao gồm 1
đại biểu QTCS, 2 đại biểu Đông Dương CSĐ, 2 đại biểu An Nam CSĐ, đại biểu Đông dương CSLĐ ko đến
kịp.
Nội dung của hội nghị: Bỏ mọi xung đột, thành kiến cũ, thành thật hợp tác. Định tên Đảng là ĐCSVN.
Thảo chính cương vắn tắt và điều lệ sơ lược của Đảng. Định kế hoạch việc thực hiện thống nhất trong nước, Cử
ban chấp hành trung ương lâm thời gồm 9 người.
Hội nghị hoàn tất nhất trí với năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị thảo luận và
thông qa các văn kiện: chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình điều lệ tóm tắt của ĐCSVN.
Ngày 24-2-1930, Ban chấp hành TW lâm thời đã họp và quyết định chấp nhận Đông Dương CSLĐ ra
nhập ĐCSVN. Qua đó hoàn tất việc hợp nhất các tổ chức cộng sản.
2, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Văn kiện thông qa tại hội nghị thành lập Đảng bao gồm “ Chánh cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”,
“Chương trình tóm tắt” của Đảng hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Nội dung:
- Phương hướng chiến lược của cách mạng: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới
xã hội cộng sản ( bỏ qa TBCN, tránh dân ta đổ máu không cần thiết.
- Nhiệm vụ: + Về chính trị: Đánh Pháp và phong kiến, làm cho nước VN độc lập, lập chính phủ công
nông binh, tổ chức quân đội công nông.
+ Về kinh tế: Bã...
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
CHương 1: sự ra đời của đảng cộng sản VN và cươg lĩnh ctrị đầu tiên của đảng
1, hội nghị thành lập đảng.
Hoàn cảnh lịch sử: Những năm đầu thế kỉ XX, phong trào công nhân và ptrào yêu nc ở nc ta pt ngày càg lớn
mạnh cả về chất và lượng. Ba tổ chức cộg sản cũg lần lượt đc thành lập: Đông dương CSĐ(6-1929), An Nam
CSĐ(7-1929, Đông Dương Cộng sản liên đoàn(9-1929. Việc ra đời của các tổ chức cộng sản có vtrò giương
cao ngọn cờ chốg đế quốc,pk. Tuy nhiên các tổ chức này lại bài xích, trành giành ảnh hưởng với nhau. Yêu cầu
của lịch sử là ba tổ chức hoạt động phân tán, bài xích, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau gây lên những ảnh
hưởng k tốt cho ptrào cách mạng, do đó cần phải hợp nhất, khắc phục sự chia rẽ, phân tán để phong trào cách
mạng có thể phát triền nhanh chóng.
Hội nghị thành lập Đảng: cuối năm 1929, 3 tổ chức cộng sản hoạt động chia rẽ, yêu cầu phải hợp nhất.
Ngày 27-10-1929, Quốc tế cộng sản (QTCS gửi tài liệu yêu cầu việc thành lập một đảng cộng sản duy nhẩt ở
Đông Dương. QTcS cử Nguyễn Ái Quốc về để tổ chức việc hợp nhất. Người đã từ Xiêm sang Hương Cảng-
Hồng Kông, Trung Quốc để chủ trì việc hợp nhất Đảng. Ngày 3-2-1930, ĐCS VN ra đời. Đại biểu bao gồm 1
đại biểu QTCS, 2 đại biểu Đông Dương CSĐ, 2 đại biểu An Nam CSĐ, đại biểu Đông dương CSLĐ ko đến
kịp.
Nội dung của hội nghị: Bỏ mọi xung đột, thành kiến cũ, thành thật hợp tác. Định tên Đảng là ĐCSVN.
Thảo chính cương vắn tắt và điều lệ sơ lược của Đảng. Định kế hoạch việc thực hiện thống nhất trong nước, Cử
ban chấp hành trung ương lâm thời gồm 9 người.
Hội nghị hoàn tất nhất trí với năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị thảo luận và
thông qa các văn kiện: chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình điều lệ tóm tắt của ĐCSVN.
Ngày 24-2-1930, Ban chấp hành TW lâm thời đã họp và quyết định chấp nhận Đông Dương CSLĐ ra
nhập ĐCSVN. Qua đó hoàn tất việc hợp nhất các tổ chức cộng sản.
2, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Văn kiện thông qa tại hội nghị thành lập Đảng bao gồm “ Chánh cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”,
“Chương trình tóm tắt” của Đảng hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Nội dung:
- Phương hướng chiến lược của cách mạng: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới
xã hội cộng sản ( bỏ qa TBCN, tránh dân ta đổ máu không cần thiết.
- Nhiệm vụ: + Về chính trị: Đánh Pháp và phong kiến, làm cho nước VN độc lập, lập chính phủ công
nông binh, tổ chức quân đội công nông.
+ Về kinh tế: Bãi bỏ quốc trái, tịch thu sản nghiệp của đế quốc giao cho chính phủ công
nông binh. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân. Xoá bỏ các thứ sưu thuế vô lý, thực hiện ngày
làm 8h với công nhân.
+ Về VH-GD: Dân chúng được tự do tổ chứ. Nam nữ bình quyền. Phổ thông giáo dục theo
hướng công nông hoá( Công nhân, nông dân đều đc đi học
+ Về lực lượng CM: Động lực chính của cuộc CM là liên minh giữa giai cấp công nhân và
giai cấp nông dân, trong đó giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, đồng thời phải hết sức liên lạc với tiểu tư
sản, với tri thức, với trung nông để lôi kéo họ về phía cách mạng. Vói phú nông, trung- tiểu địa chủ mà chưa lộ
rõ bộ mặt phản CM thì phải lợi dụng hoặc làm cho họ trung lập. Đối với các bộ phận đã lộ rõ bộ mặt phản CM
thì cần phải tiêu diệt.
+ Về lãnh đạo CM: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo CM, phải có sự lãnh đạo của
ĐCSVN thì CM mới thành công.
+ Về phương pháp CM: Sử dụng bạo lực CM giành chính quyền về tay nhân dân.
+ Về mối quan hệ giữa CMVN với CM thế giới: CMVN là một bộ phân của CM thế giới,
cần liên minh, liên lạc với nhân dân các nc thuộc địa, với giai cấp vô sản trên thế giới đặc biệt là giai cấp vô sản
Pháp.
3, Ý nghĩa của sự ra đời của ĐCSVN
Sự ra đời của ĐCSVN chứng tỏ giai cấp công nhân VN đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo CM trong
mọi tình huống. ĐCSVN ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo CM, đây
cũng là kết qả tất yếu cho qá trình đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. Sự ra đời của ĐCSVN với cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng chính là những nội dung đúng đắn, khoa học và sang tạo để trong qá trình lãnh đạo
CM Đảng ta có thể đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn kịp thời qa từng giai đoạn lịch sử khác nhau.
Sự ra đời của Đảng làm cho CMVN trở thành một bộ phận khăng khít của CM thế giời, góp phần đấu tranh cho
hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt na1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt na1 - Người đăng: Quỳnh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt na1 9 10 333