Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN

Được đăng lên bởi khanhvang56tp
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tình hình xã hội Việt Nam cuối TK XIX đầu TK XX?
 Xã hội VN dưới ách thống trị của TD Pháp:
-Chính sách thống trị:
+ Về chính trị:
 Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình về chính trị ( tức là mọi quyền
hành đều nằm trong tay người Pháp, mà vua quan nhà Nguyễn chỉ là bù nhìn
tay sai).
 Cấu kết với giai cấp phong kiến áp bức bóc lột và chia rẽ VN thành 3 kỳ: Bắc
kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ; mỗi kỳ thực hiện chế độ cai trị riêng.
 Thực hiện chính sách chia để trị (chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chia rẽ 3 nước Đông
Dương)
+ Về kinh tế:
 Pháp thi hành chính sách độc quyền về kinh tế tất cả mọi ngành kinh tế trọng
điểm như xuất nhập khẩu, khai thác mỏ, giao thong vận tải, ngân hang, tài
chính… đều do Pháp nắm giữ. Chúng lập ra nhiều đồn điền, đặt ra hang trăm
thứ thuế vô lý và vô nhân đạo.
 Duy trì phương thứ sx pk kết hợp vs việc du nhập hạn chế phương thức sx
CNTB.
+ Về văn hóa: Pháp thi hành chính sách ngu dân nhằm nô dịch về văn hóa giam hãm
nhân dân ta trong vòng đen tối, các quyền tự do đều bị ngăn cấm. Pháp duy trì, khuyến
khích hủ tục, đầu độc bằng nước cồn, thuốc phiện, hạn chế mở trường hoc….
 Sự biến đổi của xh VN:
- Tính chất xh:
+ Biến nước Vn từ 1 quốc gia pk độc lập trở thành 1 nước thuộc địa nửa PK.
+XH Vn có 2 mâu thuẫn:
 Toàn thể dân tộc Vn vs TD Pháp và tay sai của chúng
 Nhân dân Vn ( đặc biệt là nông dân) VN với địa chủ PK
- Cơ cấu giai cấp:
+ Giai cấp địa chủ PK:
 Chiếm 7% dân cư, nông thôn nhưng nắm trong tay 50% diện tích ruộng
đất.
 Trong qtrinh CM giai cấp địa chủ phân hóa thành 2 bộ phận: có 1 bộ phận
địa chủ yêu nước, chống Pháp; một bộ phận cấu kết chặc chẽ vs TD
pháp,áp bức, bốc lột nhân dân

1

+ Giai cấp nông dân:
 Là lực lượng đông đảo nhất trong xh VN ( chiếm khoảng 90% dân số)
 Chịu 2 tầng lớp áp bức: TD và PK. Dưới ách áp bức bốc lột nặng nề của
đế quốc va Pk, nông đân VN càng bị phân hóa sâu sắc ( ngày càng nhiều
người nông dân trở thành người vô sản).
 Do địa vị kinh tế, chính trị và xh quy định, giaai cấp nông dân rất nghèo
khổ ngày càng bị bần cùng hóa. Nhưng tự than không thể giải phóng được
mà phải tập hợp dưới ngọn cờ của giai cấp công nhân, chịu sự lãnh đạo
của giai cấp công nhân thì mới dành được thắng lợi.
+Gia cấp tư sản VN:
 Nguồn gốc: chủ yếu là các nhà buôn và 1 bộ phận kiêm địa chủ.
 Hoạt động trên lĩnh vực: CN, thg mại, nông nghiệp.
 Trong quá trình phát triển, giai cấp tư sản VN phân thành 2 bộ phận:
+ Tư sản mại bản: vì quyền lợi kinh tế và chính trị gắn liền vs đế quốc, nên
tư sản mại bản c...
1. Tình hình xã hội Việt Nam cuối TK XIX đầu TK XX?
Xã hội VN dưới ách thống trị của TD Pháp:
-Chính sách thống trị:
+ Về chính trị:
Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình về chính trị ( tức là mọi quyền
hành đều nằm trong tay người Pháp, mà vua quan nhà Nguyễn chỉ là bù nhìn
tay sai).
Cấu kết với giai cấp phong kiến áp bức bóc lột và chia rẽ VN thành 3 kỳ: Bắc
kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ; mỗi kỳ thực hiện chế độ cai trị riêng.
Thực hiện chính sách chia để trị (chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chia rẽ 3 nước Đông
Dương)
+ Về kinh tế:
Pháp thi hành chính sách độc quyền về kinh tế tất cả mọi ngành kinh tế trọng
điểm như xuất nhập khẩu, khai thác mỏ, giao thong vận tải, ngân hang, tài
chính… đều do Pháp nắm giữ. Chúng lập ra nhiều đồn điền, đặt ra hang trăm
thứ thuế vô lý và vô nhân đạo.
Duy trì phương thứ sx pk kết hợp vs việc du nhập hạn chế phương thức sx
CNTB.
+ Về văn hóa: Pháp thi hành chính sách ngu dân nhằm nô dịch về văn hóa giam hãm
nhân dân ta trong vòng đen tối, các quyền tự do đều bị ngăn cấm. Pháp duy trì, khuyến
khích hủ tục, đầu độc bằng nước cồn, thuốc phiện, hạn chế mở trường hoc….
Sự biến đổi của xh VN:
- Tính chất xh:
+ Biến nước Vn từ 1 quốc gia pk độc lập trở thành 1 nước thuộc địa nửa PK.
+XH Vn có 2 mâu thuẫn:
Toàn thể dân tộc Vn vs TD Pháp và tay sai của chúng
Nhân dân Vn ( đặc biệt là nông dân) VN với địa chủ PK
- Cơ cấu giai cấp:
+ Giai cấp địa chủ PK:
Chiếm 7% dân cư, nông thôn nhưng nắm trong tay 50% diện tích ruộng
đất.
Trong qtrinh CM giai cấp địa chủ phân hóa thành 2 bộ phận: có 1 bộ phận
địa chủ yêu nước, chống Pháp; một bộ phận cấu kết chặc chẽ vs TD
pháp,áp bức, bốc lột nhân dân
1
Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN - Người đăng: khanhvang56tp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN 9 10 674