Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Zuo Nguyen
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3659 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHNNHN)
THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
I. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

1. Kiến thức
(1). Nắm vững được điều kiện lịch sử, quá trình ra đời tất yếu của Đảng
– chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.
(2.) Hiểu nội dung cơ bản của mỗi đường lối và một số chính sách của
Đảng trong quá trình cách mạng Việt Nam.
(3). Đánh giá đường lối và hiệu quả thực hiện đường lối.
2. Kỹ năng
(1). Rèn luyện năng lực tư duy độc lập trong nghiên cứu đường lối cách
mạng của Đảng.
(2). Hình thành duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá
những vấn đề liên quan đến môn học. Từ đó, vận dụng kiến thức đã học để
chủ động, tích cực nhận thức những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội
theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
(3). Rèn luyện kỹ năng viết, có kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc
nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu.
3. Thái độ
(1) Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.
(2) Quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
(3) Có thái độ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong
nhận thức về cuộc sống, xã hội, tự rèn luyện bản thân trở thành người có
phẩm chất , bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trình độ chuyên môn tốt;

hình thành tình cảm, niềm tin vào con đường cách mạng mà dân tộc ta đã lựa
chọn.
II. THỜI LƯỢNG VÀ CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

1. Thời lượng
Gồm 45 tiết (03 tín chỉ), thực hiện theo nguyên tắc chia tổng số tiết như sau:
- Giảng lý thuyết: 35 tiết.
- Thảo luận trên lớp: 10 tiết.
2. Môn học tiên quyết
- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh.
III. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học bao gồm 8 chương, là một hệ thống tri thức về quá trình
hoạch định đường lối của Đảng, gắn liền với những hoạt động đa dạng, phong
phú, nhằm thực hiện đường lối của Đảng, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ
của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời (1930) cho đến nay.
Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời
của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của
cách mạng Việt Nam, các biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên
cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, thông qua sự kiểm nghiệm của thực
tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định những thành công, chỉ ra
những hạn chế trong quá trình h...
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHNNHN)
THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
I. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
1. Kiến thức
(1). Nắm vững được điều kiện lịch sử, quá trình ra đời tất yếu của Đảng
ch th hoch đnh đưng li cách mng Vit Nam.
(2.) Hiểu nội dung bản của mỗi đường lối một số chính sách của
Đảng trong quá trình cách mạng Việt Nam.
(3). Đánh giá đường lối và hiệu quả thực hiện đường lối.
2. Kỹ năng
(1). Rèn luyện năng lực tư duy độc lập trong nghiên cứu đường lối cách
mạng của Đảng.
(2). Hình thành duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá
những vấn đề liên quan đến môn học. Từ đó, vận dụng kiến thức đã học để
chủ động, tích cực nhận thức những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, hội
theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
(3). Rèn luyện kỹ năng viết, có kỹ năng làm việc nhân, làm việc
nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu.
3. Thái độ
(1) Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.
(2) Quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
(3) thái độ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong
nhận thức v cuộc sống, hội, tự rèn luyện bản thân trở thành người
phẩm chất , bảnnh chính trị vng vàng, có đạo đức, trình độ chuyên môn tốt;
Đề Cương Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: Zuo Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Đề Cương Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 146