Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương GDQP F2

Được đăng lên bởi fredjoe1293
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Đề cương GDQP F2
Câu 1: Nêu mục tiêu cơ bản trong chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ
của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Phân tích các thủ
đoạn về kinh tế, chính trị.

Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng 
chiến lược "Diễn biến hoà bình" đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò 
lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường chủ 
nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc,... Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực 
thù địch không từ bỏ bất kì thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo 
lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội,... Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch 
chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết.
Thủ đoạn về kinh tế. Chúng muốn chuyển hoá nền kinh tế thị trường định hướng  
xã hội chủ nghĩa ở  Việt Nam dần dần theo quỹ đạo kinh tế  thị  trường tư bản chủ nghĩa. 
Khích lệ  thành phần kinh tế  tư  nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ  đạo của 
thành phần kinh tế nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ  kinh tế, đầu tư  vốn, chuyển  
giao công nghệ  cho Việt Nam để  đặt ra các điều kiện và gây sức ép về  chính trị, từng  
bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Thủ đoạn về chính trị. Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ "đa 
nguyên chính trị, đa đảng đối lập", "tự do hoá" mọi mặt đời sống xã hội, từng bước xoá 
bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi 
dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để chia rẽ mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước ta, sẵn 
sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam.

Câu 2: Nêu những giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn
lật đổ ở Việt Nam hiện nay. Phân tích giải pháp “xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc
cho toàn dân”.
1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội 

chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc ...
Đ c ng GDQP F2 ươ
Câu 1: Nêu m c tiêu c b n trong chi n l c “di n bi n hòa bình” b o lo n l t đ ơ ế ượ ế
c a các th l c thù đ ch ch ng phá cách m ng Vi t Nam hi n nay. Phân tích các th ế
đo n v kinh t , chính tr . ế
M c tiêu nh t quán c a ch nghĩa đ qu c và các th l c thù đ ch trong s d ng ế ế
chi n l c "Di n bi n hoà bình" đ i v i Vi t Nam là th c hi n âm m u xoá b vai trò ế ượ ế ư
lãnh đ o c a Đ ng, xoá b ch đ xã h i ch nghĩa, lái n c ta đi theo con đ ng ch ế ướ ườ
nghĩa t b n và l thu c vào ch nghĩa đ qu c,... Đ đ t đ c m c tiêu đó, các th l c ư ế ượ ế
thù đ ch không t b b t kì th đo n ch ng phá nào nh s d ng b o l c phi vũ trang, b o ư ử
l c vũ trang, kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i,... Ch nghĩa đ qu c và các th l c thù đ ch ế ế ế
ch ng phá cách m ng n c ta hi n nay là toàn di n, trên t t c các lĩnh v c c a đ i s ng ướ
xã h i, tinh vi, thâm đ c và nhi u th đo n tinh vi khó nh n bi t. ế
Th đo n v kinh t . ế Chúng mu n chuy n hoá n n kinh t th tr ng đ nh h ng ế ườ ướ
xã h i ch nghĩa Vi t Nam d n d n theo qu đ o kinh t th tr ng t b n ch nghĩa. ế ườ ư
Khích l thành ph n kinh t t nhân phát tri n, t ng b c làm m t vai trò ch đ o c a ế ư ướ
thành ph n kinh t nhà n c. L i d ng s giúp đ , vi n tr kinh t , đ u t v n, chuy n ế ướ ế ư
giao công ngh cho Vi t Nam đ đ t ra cá c đi u ki n và gây s c ép v chính tr , t ng
b c chuy n hoá Vi t Nam theo con đ ng t b n ch nghĩa.ướ ườ ư
Th đo n v chính tr . Các th l c thù đ ch kích đ ng đòi th c hi n ch đ "đa ế ế
nguyên chính tr , đa đ ng đ i l p", "t do hoá" m i m t đ i s ng xã h i, t ng b c xoá ướ
b vai trò lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, ch đ xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ế
Chúng t p h p, nuôi d ng các t ch c, ph n t ph n đ ng trong n c và ngoài n c, l i ưỡ ướ ướ
d ng các v n đ "dân ch ", "nhân quy n", "dân t c", "tôn giáo" đ chia r m i quan h
gi a Đ ng v i nhân dân và kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, làm m t đi vai trò lãnh đ o c a ế
Đ ng. T n d ng nh ng s h trong đ ng l i c a Đ ng, chính sách c a nhà n c ta, s n ơ ườ ướ
sàng can thi p tr ng tr n b ng s c m nh quân s đ l t đ ch đ xã h i ch nghĩa ế
Vi t Nam.
Câu 2: Nêu nh ng gi i pháp phòng ch ng chi n l c “di n bi n hòa bình” b o lo n ế ượ ế
l t đ Vi t Nam hi n nay. Phân tích gi i pháp “xây d ng ý th c b o v T qu c
cho toàn dân”.
1. Đ y lùi t quan liêu, tham nhũng, tiêu c c trong xã h i, gi v ng đ nh h ng xã h i ướ
ch nghĩa trên các lĩnh v c, ch ng nguy c t t h u v kinh ơ tế.
Đề cương GDQP F2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương GDQP F2 - Người đăng: fredjoe1293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương GDQP F2 9 10 564