Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giáo dục quốc phòng

Được đăng lên bởi hoangvannam8228
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HP1
Bài 2
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH
QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh
a) Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh
- Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội
+ C.Ph. Claudơvít (1780 - 1831), Ông quan niệm: Chiến tranh là một hành vi bạo lực dùng để buộc đối
phương phục tùng ý chí của mình. Chiến tranh là sự huy động sức mạnh không hạn độ, sức mạnh đến
tột cùng của các bên tham chiến.
+ Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác: Chiến tranh là hiện tượng chính trị xã hội có tính lịch sử, đó là
cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức giữa các giai cấp, nhà nước (hoặc liên minh giữa các nước) nhằm
đạt mục đích chính trị nhất định.
+ Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin: chiến tranh là kết quả của những quan hệ giữa người
với người trong xã hội. Nhưng nó không phải là những mối quan hệ giữa người với người nói chung,
mà là mối quan hệ giữa những tập đoàn người có lợi ích cơ bản đối lập nhau. Khác với các hiện tượng
chính trị - xã hội khác, chiến tranh được thể hiện dưới một hình thức đặc biệt, sử dụng một công cụ đặc
biệt đó là bạo lực vũ trang.
- Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh
- Ph. Ăngghen chỉ rõ, khi chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất xuất hiện và cùng với nó là sự
ra đời của giai cấp, tầng lớp áp bức bóc lột thì chiến tranh ra đời và tồn tại như một tất yếu khách quan.
Chế độ áp bức bóc lột càng hoàn thiện thì chiến tranh càng phát triển. Chiến tranh trở thành "Bạn
đường" của mọi chế độ tư hữu.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định : sự xuất hiện và tồn tại của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu
sản xuất là nguồn gốc sâu xa (nguồn gốc kinh tế), suy đến cùng đã dẫn đến sự xuất hiện, tồn tại của
chiến tranh. Đồng thời, sự xuất hiện và tồn tại của giai cấp và đối kháng giai cấp là nguồn gốc trực tiếp
(nguồn gốc xã hội) dẫn đến sự xuất hiện, tồn tại của chiến tranh.
- V.I. Lênin chỉ rõ trong thời đại ngày nay còn chủ nghĩa đế quốc thì còn nguy cơ xảy ra chiến tranh,
chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc.
- Muốn xoá bỏ chiến tranh phải xoá bỏ nguồn gốc sinh ra nó.
- Bản chất chiến tranh
- Theo V.I. Lênin : "Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng những biện pháp khác" (cụ thể là bằng
bạo lực). Theo V.I. Lênin, khi phân tích bản chất chiến tranh, nhất thiết phải có quan điểm chính trị -

giai cấp, xem chiến tranh chỉ là một hiện tượng lịch sử cụ thể.
- Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin ...
ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HP1
Bài 2
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH
QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh
a) Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh
- Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội
+ C.Ph. Claudơvít (1780 - 1831), Ông quan niệm: Chiến tranh là một hành vi bạo lực dùng để buộc đối
phương phục tùng ý chí của mình. Chiến tranh sự huy động sức mạnh không hạn độ, sức mạnh đến
tột cùng của các bên tham chiến.
+ Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác: Chiến tranh là hiện tượng chính trị xã hội có tính lịch sử, đó là
cuộc đấu tranh trang tổ chức giữa các giai cấp, n nước (hoặc liên minh giữa các nước) nhằm
đạt mục đích chính trị nhất định.
+ Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin: chiến tranh kết quả của những quan hệ giữa người
với người trong hội. Nhưng nó không phải là những mối quan hệ giữa người với người nói chung,
mối quan hệ giữa những tập đoàn người lợi íchbản đối lập nhau. Khác với các hiện tượng
chính trị - xã hội khác, chiến tranh được thể hiện dưới một hình thức đặc biệt, sử dụng một công cụ đặc
biệt đó là bạo lực vũ trang.
- Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh
- Ph. Ăngghen chỉ rõ, khi chế độ chiếm hữu nhân về liệu sản xuất xuất hiện và cùng với sự
ra đời của giai cấp, tầng lớp áp bức bóc lột thì chiến tranh ra đời và tồn tại như một tất yếu khách quan.
Chế độ áp bức bóc lột càng hoàn thiện thì chiến tranh càng phát triển. Chiến tranh trở thành "Bạn
đường" của mọi chế độ tư hữu.
- Chủ nghĩac - Lênin khẳng định : sự xuất hiện tồn tại của chế độ chiếm hữu nhân v liệu
sản xuất nguồn gốc sâu xa (nguồn gốc kinh tế), suy đến cùng đã dẫn đến sự xuất hiện, tồn tại của
chiến tranh. Đồng thời, sự xuất hiện và tồn tại của giai cấp và đối kháng giai cấp là nguồn gốc trực tiếp
(nguồn gốc xã hội) dẫn đến sự xuất hiện, tồn tại của chiến tranh.
- V.I. Lênin chỉ rõ trong thời đại ngày nay còn chủ nghĩa đế quốc thì còn nguy xảy ra chiến tranh,
chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc.
- Muốn xoá bỏ chiến tranh phải xoá bỏ nguồn gốc sinh ra nó.
- Bản chất chiến tranh
- Theo V.I. nin : "Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng những biện pháp khác" (cụ thể là bằng
bạo lực). Theo V.I. Lênin, khi phân tích bản chất chiến tranh, nhất thiết phải quan điểm chính trị -
Đề cương giáo dục quốc phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giáo dục quốc phòng - Người đăng: hoangvannam8228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đề cương giáo dục quốc phòng 9 10 405