Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014

Được đăng lên bởi Jhonee Hoan
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 8171 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN HẬU CẦN
-------------

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Lưu hành nội bộ)

HÀ NỘI - 2014
1

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN

1. Nội dung phổ biến, giáo dục tập trung cho tất cả
các đối tượng
T
T

Nội dung, chương trình

Thời gian

1

Nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng (sửa
đổi, bổ sung 2012) và văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

7 giờ /
Quý I

2

Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục Quốc phòng và an
ninh năm 2013.

7 giờ /
Quý I

3

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 1992 (sửa
đổi, bổ sung 2013).

7 giờ /
Quý II

4

Nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
và văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

7 giờ /
Quý III

5

Nội dung cơ bản của Luật đất đai (sửa đổi) năm2013

7 giờ /
Quý III

6

Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2005.

7 giờ /
Quý III

Nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và
7

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

7 giờ /
Quý III

đường bộ và đường sắt.
8

Thông tin chuyên đề pháp luật.

9

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngày
Pháp luật trong Quân đội.

10 Ôn, kiểm tra nhận thức pháp luật, kỷ luật năm 2014.

2 giờ/tháng
1ngày/
tháng
1 ngày
Tháng 10

2. Nội dung phổ biến, quán triệt thường xuyên
- Tiếp tục quán triệt, phổ biến, giáo dục Luật Giáo dục; Luật Sỹ quan
Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Biển Việt Nam; Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật; Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật liên quan đến thực hành
2

tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng lãng phí; Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa
đổi bổ sung năm 2009 (trọng tâm là Chương XXIII - Các tội xâm phạm nghĩa
vụ, trách nhiệm của quân nhân); Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Thủ đô;
Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013; Luật Việc làm 2013; Luật Xuất bản
năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TĐ-KT, Nghị định của CP
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TĐ-KT; TT
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác TĐ-KT trong QĐNDVN….
- Pháp lệnh và các Nghị định: Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu
nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính
phủ về rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 79/2013/NĐCP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh
vực thống kê, Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thề...
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN HẬU CẦN
-------------
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Lưu hành nội bộ)
HÀ NỘI - 2014
1
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 - Người đăng: Jhonee Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 9 10 993