Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hoá 10 HKI

Được đăng lên bởi zacknakul
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. KiÕn thøc cÇn nhí
1. Tính chất hóa học của oxit
Oxit bazơ

Canxi oxit: CaO

Oxit axit

Lưu huỳnh đioxit: SO2

1. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ
CaO+ H2O Ca(OH)2
Na2O + H2O 2NaOH
2. Tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước
CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O
BaO+ CO2 BaCO3
* Sản xuất CaO:
CaCO3  CaO + CO2
to

1. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit
P2O5 + 3H2O  2H3PO4
SO2 + H2O  H2SO3
2. Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước
CO2+Ca(OH)2CaCO3  +H2O SO2+ Ca(OH)2CaSO3 
+H2O
3. Oxit bazơ tác dụng với Oxit axit tạo thành muối
CaO + CO2  CaCO3
SO2 + BaO  BaSO3
SO2 + Na2O  Na2SO3
* §iÒu chÕ SO2:
- Trong PTN:
Na2SO3+H2SO4 Na2SO4+ H2O + SO2 
2H2SO4 đặc + Cu  CuSO4 + 2H2O + SO2
- Trong c«ng nghiÖp:
S + O2  SO2
4FeS2 + 11O2  2 Fe2O3 + 8SO2 
to

to

to

3. Tính chất hóa học của axit
Axit

Axit clohiđric: HCl

Axit sunfuric loãng: H2SO4

1. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
2. Tác dụng với kim loại  muối và Hidro
3H2SO4 + 2Al  Al2(SO4)3 + 3H2
2HCl + Fe  FeCl2 + H2
2HCl + Fe  FeSO4 + H2

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2
Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + H2

H2SO4 ®Æc

3. Tác dụng với Bazơ  Muối và nước
HCl + NaOH  NaCl + H2O
H2SO4 + Cu(OH)2  CuSO4 +2H2O

HCl + NaOH  NaCl + H2O
2HCl + Cu(OH)2  CuCl2 + H2O

H2SO4+2NaOH  Na2SO4 + 2H2O
H2SO4 + Cu(OH)2  CuSO4 + 2H2O

Axit sunfuric đặc: H2SO4
1. Tác dụng với kim loại  muối và không
giải phóng hidro
t
2H2SO4 đặc + Cu 
CuSO4 + 2H2O + SO2
2. TÝnh h¸o níc.
C12H22O11
11H2O + 12C
* C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt axit H2SO4.
- S¶n xuÊt lu huúnh ®ioxit:
t
S + O2 
SO2
t
HoÆc :4FeS2 + 11O2 
2 Fe2O3 + 8SO2
- S¶n xuÊt lu huúnh trioxit :
t
2 SO2 + O2 
2SO3
o

o

o

4. Tác dụng với oxit bazơ  muối và nước
Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
2HCl + CuO  CuCl2 + H2O

H2SO4+ CuO  CuSO4 +H2O

V2O5

5. Tác dụng với muối  muối mới và axit mới
2HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2
H2SO4+ BaCl2 BaSO4  + 2HCl
2HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2

o

- S¶n xuÊt axit H2SO4: SO3 + H2O H2SO4
H2SO4+ BaCl2 BaSO4  +HCl

4. Tính chất hóa học của bazơ
Bazơ

Natri hiđroxit: NaOH

1

Canxi hiđroxit: Ca(OH)2

1. Dung dịch bazơ (kiềm) làm đổi màu quỳ tím thành xanh hoặc dung dịch phenolphtalein không màu thành màu đỏ.
2. Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit  muối và nước
3Ca(OH)2 + P2O5  Ca3(PO4)2 + 3H2O
2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O
2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
3. Bazơ tác dụng với axit  muối và nướ...
I. KiÕn thøc cÇn nhí
1. Tính chất hóa học của oxit
Oxit bazơ Canxi oxit: CaO Oxit axit Lưu huỳnh đioxit: SO
2
1. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ 1. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit
Na
2
O + H
2
O 2NaOH
CaO+ H
2
O Ca(OH)
2
P
2
O
5
+ 3H
2
O 2H
3
PO
4
SO
2
+ H
2
O H
2
SO
3
2. Tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước 2. Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước
CuO + 2HCl CuCl
2
+ H
2
O CaO + 2HCl CaCl
2
+ H
2
O
CO
2
+Ca(OH)
2
CaCO
3
+H
2
O SO
2
+ Ca(OH)
2
CaSO
3
+H
2
O
3. Oxit bazơ tác dụng với Oxit axit tạo thành muối
BaO+ CO
2
BaCO
3
CaO + CO
2
CaCO
3
SO
2
+ BaO BaSO
3
SO
2
+ Na
2
O Na
2
SO
3
* Sản xuất CaO:
CaCO
3
o
t
CaO + CO
2
* §iÒu chÕ SO
2
:
- Trong PTN:
Na
2
SO
3
+H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ H
2
O + SO
2
2H
2
SO
4 đặc
+ Cu
o
t
CuSO
4
+ 2H
2
O + SO
2
- Trong c«ng nghiÖp:
S + O
2
o
t
SO
2
4FeS
2
+ 11O
2
o
t
2 Fe
2
O
3
+ 8SO
2
3. Tính chất hóa học của axit
Axit Axit clohiđric: HCl Axit sunfuric loãng: H
2
SO
4
Axit sunfuric đặc: H
2
SO
4
1. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ 1. Tác dụng với kim loại muối không
giải phóng hidro
2H
2
SO
4
đặc
+ Cu
o
t
CuSO
4
+ 2H
2
O + SO
2
2. TÝnh h¸o níc.
2. Tác dụng với kim loại muối và Hidro
3H
2
SO
4
+ 2Al Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2HCl + Fe FeSO
4
+ H
2
2HCl + Fe FeCl
2
+ H
2
Zn + H
2
SO
4
ZnSO
4
+ H
2
Cu(OH)
2
+ H
2
SO
4
CuSO
4
+ H
2
3. Tác dụng với Bazơ Muối và nước
C
12
H
22
O
11
11H
2
O + 12C
HCl + NaOH NaCl + H
2
O
H
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
CuSO
4
+2H
2
O
HCl + NaOH NaCl + H
2
O
2HCl + Cu(OH)
2
CuCl
2
+ H
2
O
H
2
SO
4
+2NaOH Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
H
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
CuSO
4
+ 2H
2
O
* C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt axit H
2
SO
4
.
- S¶n xuÊt lu huúnh ®ioxit:
S + O
2
o
t
SO
2
HoÆc :4FeS
2
+ 11O
2
o
t
2 Fe
2
O
3
+ 8SO
2
- S¶n xuÊt lu huúnh trioxit :
2 SO
2
+ O
2
o
t
2SO
3
- S¶n xuÊt axit H
2
SO
4
: SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
4. Tác dụng với oxit bazơ muối và nước
Fe
2
O
3
+ 6HCl 2FeCl
3
+ 3H
2
O 2HCl + CuO CuCl
2
+ H
2
O H
2
SO
4
+ CuO CuSO
4
+H
2
O
5. Tác dụng với muối muối mới và axit mới
H
2
SO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+ 2HCl
2HCl + CaCO
3
CaCl
2
+ H
2
O + CO
2
2HCl + CaCO
3
CaCl
2
+ H
2
O + CO
2
H
2
SO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+HCl
4. Tính chất hóa học của bazơ
Bazơ Natri hiđroxit: NaOH Canxi hiđroxit: Ca(OH)
2
1
V
2
O
5
H
2
SO
4
®Æc
Đề cương hoá 10 HKI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương hoá 10 HKI - Người đăng: zacknakul
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương hoá 10 HKI 9 10 978