Ktl-icon-tai-lieu

đề cương hóa 11 ( bài tập )

Được đăng lên bởi Trịnh Minh Tùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT LÊ CHÂN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC
KHỐI 11 - HỌC KÌ I

CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI

I – LÍ THUYẾT:
1. Nêu các khái niệm: chất điện li, sự điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. Lấy ví dụ minh hoạ.
2. Định nghĩa axit, bazơ theo thuyết Arenius .Định nghĩa hiđroxit lưỡng tính, muối. lấy ví dụ minh hoạ.
3. Khái niệm tích số ion của nước, pH. Xác định môi trường của dung dịch dựa vào giá trị pH, hay [H+].
4. Nêu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Nắm vững cách viết phương trình
ion thu gọn của phản ứng.
II. BÀI TOÁN
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (viết phương trình ion thu gọn của phản ứng):
a. CaCO3 + HCl ………………….
b. FeS + ……… FeCl2 + …………..
c. CaCl2 + …….. CaCO3 + ………
d. NH4Cl + Ba(OH)2 ………………
e. Fe2(SO4)3 +…….. K2SO4 + …….
e. BaCO3 + ………… Ba(NO3)2 +……
f. AlCl3 + …….. Al(OH)3 + ………
g. Al(OH)3 + NaOH  ………………..
h. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2  …………
i. NaOH + ……….. Fe(OH)3 + ………
2. Tính pH của dung dịch trong những trường hợp sau:
a. Dung dịch HCl 0,001M; KOH 0,0001M
b. 100ml dung dịch chứa 0,365 (g) HCl
c. Trộn lẫn 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M với 100 ml dung dịch HCl 0,1M.
d. Hoà tan 3,42 (g) Ba(OH)2 vào 2 lít nước.
3. Trộn lẫn 15 ml dung dịch NaOH 2M và 10 ml dung dịch H2SO41,5M. Tính pH của dung dịch thu được.
4. Cho 3,6 (g) Mg tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 1M.
a. Viết các phương trình xảy ra dưới dạng phân tử và ion.
b. Tính pH của dung dịch thu được.
5a. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Na2CO3, biết rằng 100ml dd tác dụng hết với 50 ml dung dịch HCl 2M.
b. Trộn lẫn 50 ml dung dịch Na2CO3 với 50 ml dung dịch CaCl2. Tính nồng độ mol/l của các ion và các muối có
trong dung dịch thu được.

CHƯƠNG II: NITƠ – PHOTPHO

I – LÍ THUYẾT
1. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của nitơ, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế nitơ
2. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của amoniac, ứng dụng và điều chế amoniac. Tính chất hoá học của muối
amoni.
3. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axit nitric, ứng dụng và điều chế axit nitric. Tính chất hoá học của muối
nitrat.
4. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của photpho, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế phopho. Tính chất
hoá học của axit photphoric, muối photphat.
5. Các loại phân bón hoá học: thành phần, tính chất, cách điều chế.
II – BÀI TOÁN
1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. NaNO2  N2  NH3  NO  NO2  HNO3  NaNO3  NaNO2.
b.Quặng photporit  photpho  điphotpho pentaoxit ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC
TRƯỜNG THPT LÊ CHÂN KHỐI 11 - HỌC KÌ I
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
I – LÍ THUYẾT:
1. Nêu các khái niệm: chất điện li, sự điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. Lấy ví dụ minh hoạ.
2. Định nghĩa axit, bazơ theo thuyết Arenius .Định nghĩa hiđroxit lưỡng tính, muối. lấy ví dụ minh hoạ.
3. Khái niệm tích số ion của nước, pH. Xác định môi trường của dung dịch dựa vào giá trị pH, hay [H
+
].
4. Nêu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Nắm vững cách viết phương trình
ion thu gọn của phản ứng.
II. BÀI TOÁN
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (viết phương trình ion thu gọn của phản ứng):
a. CaCO
3
+ HCl …………………. b. FeS + ……… FeCl
2
+ …………..
c. CaCl
2
+ …….. CaCO
3
+ ……… d. NH
4
Cl + Ba(OH)
2
………………
e. Fe
2
(SO
4
)
3
+…….. K
2
SO
4
+ ……. e. BaCO
3
+ ………… Ba(NO
3
)
2
+……
f. AlCl
3
+ …….. Al(OH)
3
+ ……… g. Al(OH)
3
+ NaOH ………………..
h. Ba(HCO
3
)
2
+ Ba(OH)
2
………… i. NaOH + ……….. Fe(OH)
3
+ ………
2. Tính pH của dung dịch trong những trường hợp sau:
a. Dung dịch HCl 0,001M; KOH 0,0001M b. 100ml dung dịch chứa 0,365 (g) HCl
c. Trộn lẫn 100 ml dung dịch H
2
SO
4
0,2M với 100 ml dung dịch HCl 0,1M.
d. Hoà tan 3,42 (g) Ba(OH)
2
vào 2 lít nước.
3. Trộn lẫn 15 ml dung dịch NaOH 2M và 10 ml dung dịch H
2
SO
4
1,5M. Tính pH của dung dịch thu được.
4. Cho 3,6 (g) Mg tác dụng với 200 ml dung dịch H
2
SO
4
1M.
a. Viết các phương trình xảy ra dưới dạng phân tử và ion. b. Tính pH của dung dịch thu được.
5a. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Na
2
CO
3
, biết rằng 100ml dd tác dụng hết với 50 ml dung dịch HCl 2M.
b. Trộn lẫn 50 ml dung dịch Na
2
CO
3
với 50 ml dung dịch CaCl
2
. Tính nồng độ mol/l của các ion và các muối có
trong dung dịch thu được.
CHƯƠNG II: NITƠ – PHOTPHO
I – LÍ THUYẾT
1. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của nitơ, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế nitơ
2. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của amoniac, ứng dụng và điều chế amoniac. Tính chất hoá học của muối
amoni.
3. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axit nitric, ứng dụng và điều chế axit nitric. Tính chất hoá học của muối
nitrat.
4. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của photpho, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế phopho. Tính chất
hoá học của axit photphoric, muối photphat.
5. Các loại phân bón hoá học: thành phần, tính chất, cách điều chế.
II – BÀI TOÁN
1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. NaNO
2
N
2
NH
3
NO NO
2
HNO
3
NaNO
3
NaNO
2
.
b.Quặng photporit photpho điphotpho pentaoxit amoniphotphat axit photphoric canxi photphat.
c.NH
4
Cl NH
3
N
2
NO NO
2
HNO
3
Cu(NO
3
)
2
CuO CuO
2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ở dạng phân tử và ion (nếu có)
a. P + HNO
3 đặc
…………………………. f. NH
4
NO
3
…………+ ………….
b. C + HNO
3 đặc
………………………… g. Mg + HNO
3
…… + NO + ………..
c. S + HNO
3 đặc
………………………… h. Al + HNO
3
………+ NH
4
NO
3
+……
d. Fe
3
O
4
+ HNO
3
….......+ NO + ……… i. Mg(NO
3
)
2
………………………
e. FeO + HNO
3
….......+ NO + ……….. j. Fe(NO
3
)
3
………………………..
3. Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau:
a. Na
3
PO
4
, NaNO
3
, NH
4
NO
3
, (NH
4
)
3
PO
4
b. Na
3
PO
4
, NaCl, NaBr, Na
2
S, NaNO
3
.
4. Cho 2,48 gam hỗn hợp hai kim loại Fe và Cu tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HNO
3
nồng độ C
M
thu được
672ml khí NO duy nhất (ở đktc) và dung dịch A.
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b. Tính C
M
?
c. Đem cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
đề cương hóa 11 ( bài tập ) - Trang 2
đề cương hóa 11 ( bài tập ) - Người đăng: Trịnh Minh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương hóa 11 ( bài tập ) 9 10 108