Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hóa học 11 học kỳ 2

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: HÓA HỌC – LỚP 11

A. GIỚI HẠN ÔN TẬP
- Cấu trúc đề kiểm tra:
- Nội dung kiểm tra: từ chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO đến chương 9: ANĐEHIT – XETON. AXIT
CACBOXYLIC.
B. NỘI DUNG
I. Phần lý thuyết
Học sinh nắm vững các lý thuyết sau:
1. Khái niệm: anken, ankađien, ankin, ankyl benzen, ancol, phenol, anđehit, xeton. Nắm vững công thức tổng
quát của các dãy đồng đẳng. Cấu trúc phân tử.
2. Cách viết đồng phân (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) và cách gọi tên (theo tên thông thường và
tên thay thế) của các hợp chất trên.
3. Tính chất vật lý, so sánh một số đại lượng vật lý của các hợp chất hữu cơ. Lưu ý khái niệm liên kết Hiđro,
ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lý của các hợp chất hữu cơ.
4. Tính chất hóa học
Hợp chất
Tính chất hóa học đặc trưng
Anken:
Anken tham gia phản ứng cộng với H 2, Br2 và HX. Khi cộng với HX, sản phẩm chính tuân
CnH2n
theo qui tắc Maccopnhicop.
H+
CH 2 = CH − CH3 + H 2O 
→ CH 3CH(OH)CH 3
Anken tham gian phản ứng trùng hợp tạo thành polime.
Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím.
3C n H 2n + 2KMnO 4 + 4H 2O 
→ 3C n H 2n (OH) 2 + 2MnO 2 + 2KOH
Khi cháy, anken tạo ra CO2 và nước có số mol bằng nhau.
Ankađien:
- Giống anken.
CnH2n-2
- Lưu ý:
Buta-1,3-đien khi cộng với brom cho ra sản phẩm cộng 1,2 và sản phẩm cộng 1,4.
Buta-1,3-đien và isopren trùng hợp cho ra cao su Buna và cao su isopren.
Ankin:
Ankin tác dụng với H2, xúc tác Pd/PdCO3 tạo ra anken, xúc tác Ni / Pd / Pt thì tạo ra ankan.
CnH2n-2
Ankin làm mất màu dung dịch brom và bị halogen hoá thành dẫn xuất đi- hoặc tetrahalogen.
Axetilen tác dụng với nước, xúc tác muối thủy ngân tạo ra anđehit còn các ankin khác tạo ra
xeton.
Ankin có phản ứng đime hoá, trime hoá.
Ankin có liên kết ba đầu mạch tham gia phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa.
Benzen và - Phản ứng thế:
ankylbezen: + Khi có Fe, halogen thế vào nhân. Khi chiếu sáng, halogen thế vào nhánh.
CnH2n-6
+ Nhóm thế có sẵn ở nhân benzen quyết định hướng của phản ứng thế tiếp theo.
Lưu ý: Qui tắc thế :
- Phản ứng cộng: Khi đun nóng có xúc tác kim loại, aren cộng với H2 tạo thành xicloankan.
- Phản ứng oxi hóa:
+ Cháy, toả nhiệt.
+ Vòng benzen không bị oxi hoá bởi dd KMnO4, nhánh ankyl bị oxi hoá thành nhóm –COOH.
Ancol
a) Phản ứng thế H của nhóm –OH ancol
 Phản ứng chung của ancol :
 Ancol tác dụng với kim loại kiềm tạo ra ancolat và giải phóng hiđro :
1
ROH + Na → RONa + H 2
2

 Phản ứng riêng của glixer...
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: HÓA HỌC – LỚP 11
A. GIỚI HẠN ÔN TẬP
- Cấu trúc đề kiểm tra:
- Nội dung kiểm tra: từ chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO đến chương 9: ANĐEHIT – XETON. AXIT
CACBOXYLIC.
B. NỘI DUNG
I. Phần lý thuyết
Học sinh nắm vững các lý thuyết sau:
1. Khái niệm: anken, ankađien, ankin, ankyl benzen, ancol, phenol, anđehit, xeton. Nắm vững công thức tổng
quát của các dãy đồng đẳng. Cấu trúc phân tử.
2. Cách viết đồng phân (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) cách gọi tên (theo tên thông thường
tên thay thế) của các hợp chất trên.
3. Tính chất vật lý, so sánh một số đại lượng vật của các hợp chất hữu . Lưu ý khái niệm liên kết Hiđro,
ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lý của các hợp chất hữu cơ.
4. Tính chất hóa học
Hợp chất Tính chất hóa học đặc trưng
Anken:
C
n
H
2n
Anken tham gia phản ứng cộng với H
2
, Br
2
HX. Khi cộng với HX, sản phẩm chính tuân
theo qui tắc Maccopnhicop.
H
2 3 2 3 3
CH CH CH H O CH CH(OH)CH
+
= + 
Anken tham gian phản ứng trùng hợp tạo thành polime.
Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím.
n 2n 4 2 n 2n 2 2
3C H 2KMnO 4H O 3C H (OH) 2MnO 2KOH
+ +  + +
Khi cháy, anken tạo ra CO
2
và nước có số mol bằng nhau.
Ankađien:
C
n
H
2n-2
- Giống anken.
- Lưu ý:
Buta-1,3-đien khi cộng với brom cho ra sản phẩm cộng 1,2 và sản phẩm cộng 1,4.
Buta-1,3-đien và isopren trùng hợp cho ra cao su Buna và cao su isopren.
Ankin:
C
n
H
2n-2
Ankin tác dụng với H
2
, xúc tác Pd/PdCO
3
tạo ra anken, xúc tác Ni / Pd / Pt thì tạo ra ankan.
Ankin làm mất màu dung dịch brom và bị halogen hoá thành dẫn xuất đi- hoặc tetrahalogen.
Axetilen tác dụng với nước, xúc tác muối thủy ngân tạo ra anđehit còn các ankin khác tạo ra
xeton.
Ankin có phản ứng đime hoá, trime hoá.
Ankin có liên kết ba đầu mạch tham gia phản ứng với AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa.
Benzen
ankylbezen:
C
n
H
2n-6
- Phản ứng thế:
+ Khi có Fe, halogen thế vào nhân. Khi chiếu sáng, halogen thế vào nhánh.
+ Nhóm thế có sẵn ở nhân benzen quyết định hướng của phản ứng thế tiếp theo.
u ý: Qui tắc thế :
- Phản ứng cộng: Khi đun nóng có xúc tác kim loại, aren cộng với H
2
tạo thành xicloankan.
- Phản ứng oxi hóa:
+ Cháy, toả nhiệt.
+ Vòng benzen không bị oxi hoá bởi dd KMnO
4
, nhánh ankyl bị oxi hoá thành nhóm –COOH.
Ancol a) Phản ứng thế H của nhóm –OH ancol
Phản ứng chung của ancol :
Ancol tác dụng với kim loại kiềm tạo ra ancolat và giải phóng hiđro :
2
1
ROH Na RONa H
2
+ +
Phản ứng riêng của glixerol :
Các poliancol mà các nhóm –OH đính với những nguyên tử C cạnh nhau hoà tan được
Cu(OH)
2
tạo thành phức chất tan, màu xanh lam.
Phản ứng này được dùng để nhận biết glixerol.
b) Phản ứng thế nhóm –OH ancol
Phản ứng với axit : Ancol tác dụng với các axit mạnh như axit sunfuric đậm đặc lạnh, axit
nitric đậm đặc, axit halogenhiđric bốc khói. Nhóm –OH ancol bị thế bởi gốc axit (X).
2
R OH HX R X H O
+  +
Đề cương hóa học 11 học kỳ 2 - Trang 2
Đề cương hóa học 11 học kỳ 2 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương hóa học 11 học kỳ 2 9 10 478