Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hóa học lớp 11 học kỳ 1

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3116 lần   |   Lượt tải: 4 lần
VIỆN KHGD VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – KHỐI 11
Môn: HÓA HỌC
N¨m häc: 2012 - 2013
A. LÝ THUYẾT
Chương 2: Nitơ – Photpho
1. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của nitơ, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế nitơ
2. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của amoniac, ứng dụng và điều chế amoniac. Tính chất
hoá học của muối amoni.
3. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axit nitric, ứng dụng và điều chế axit nitric. Tính chất
hoá học của muối nitrat.
4. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của photpho, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế
phopho. Tính chất hoá học của axit photphoric, muối photphat.
5. Các loại phân bón hoá học: thành phần, tính chất, cách điều chế.
Chương 3: Cacbon – Silic
6. Tính chất vật lí các dạng thù hình của Cacbon, tính chất hoá học của cacbon, viết các phản
ứng chứng minh tính chất đó. Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng của cacbon.
7. Tính chất hoá học các hợp chất của cacbon: cacbon monooxit, cacbon đioxit, muối cacbonat,
axit cacbonic. Viết các phương trình phản ứng chứng minh.
8. Tính chất của Silic và các hợp chất của silic
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
9. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ? Cách phân loại hợp chất hữu cơ? Đặc điểm
chung của hợp chất hữu cơ?
10. Các phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
11. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học? Thế nào là chất đồng đẳng, chất đồng phân? Cho ví
dụ?
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Hoàn thành các phương trình hóa học
Bài 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có)
1) P + HNO3 đặc → …
2) C + HNO3 đặc → …
3) S + HNO3 đặc → …
4) Fe3O4 + HNO3 → NO + …
5) FeO + HNO3 → NO + …
6) Mg + HNO3 → NO + …
to
7) Al + HNO3 → NH4NO3 + …
8) Mg(NO3)2 
→ …
9) Mg + CO2 → …
10) CO + O2 → …
11) CuO + CO → …
12) Fe3O4 + CO → …
13) CO2 + Ca(OH)2 → …
14) 2CO2 + Ca(OH)2 → …
Bài 2: Viết các phương trình hóa học hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) NaNO2 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 → NaNO2.
b)
Quặng
photporit → photpho → điphotpho
pentaoxit → amoniphotphat → axit
photphoric→ canxi photphat.
c) C → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → NaOH
d) SiO2 → Na2SiO3 → Na2CO3 → BaCO3 → CO2
Bài 3: Viết các phương trình hóa học sau:
as
a) Phản ứng thế nguyên tử H trong phân tử CH4: CH4 + Cl2 
→
t o ,xt
b) Phản ứng thế của ancol etylic với HBr: C2H5OH + HBr 
→

c) Phản ứng cộng của etylen với nước Br2: CH2=CH2 + Br2 →
H 2SO4 ,t o
d) Phản ứng tách H2O của ancol etylic: C2H5OH 
→
Dạng 2: P2O5, H3PO4, CO2 tá...
VIỆN KHGD VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – KHỐI 11
Môn: HÓA HỌC
N¨m häc: 2012 - 2013
A. LÝ THUYẾT
Chương 2: Nitơ – Photpho
1. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của nitơ, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế nitơ
2. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của amoniac, ứng dụng điều chế amoniac. Tính chất
hoá học của muối amoni.
3. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axit nitric, ứng dụng và điều chế axit nitric. nh chất
hoá học của muối nitrat.
4. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của photpho, trạng thái t nhiên, ứng dụng và điều chế
phopho. Tính chất hoá học của axit photphoric, muối photphat.
5. Các loại phân bón hoá học: thành phần, tính chất, cách điều chế.
Chương 3: Cacbon – Silic
6. nh chất vật c dạng thù hình của Cacbon, tính chất hoá học của cacbon, viết các phản
ứng chứng minh tính chất đó. Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng của cacbon.
7. nh chất hoá học các hợp chất của cacbon: cacbon monooxit, cacbon đioxit, muối cacbonat,
axit cacbonic. Viết các phương trình phản ứng chứng minh.
8. Tính chất của Silic và các hợp chất của silic
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
9. Khái niệm hợp chất hữu hóa học hữu cơ?ch phân loại hợp chất hữu? Đặc điểm
chung của hợp chất hữu cơ?
10. Các phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
11. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học? Thế nào chất đồng đẳng, chất đồng phân? Cho
dụ?
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Hoàn thành các phương trình hóa học
Bài 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có)
1) P + HNO
3
đặc → … 2) C + HNO
3
đặc → …
3) S + HNO
3
đặc → … 4) Fe
3
O
4
+ HNO
3
→ NO + …
5) FeO + HNO
3
→ NO + … 6) Mg + HNO
3
→ NO + …
7) Al + HNO
3
→ NH
4
NO
3
+ … 8) Mg(NO
3
)
2
o
t
9) Mg + CO
2
→ … 10) CO + O
2
→ …
11) CuO + CO → … 12) Fe
3
O
4
+ CO → …
13) CO
2
+ Ca(OH)
2
→ … 14) 2CO
2
+ Ca(OH)
2
→ …
Bài 2: Viết các phương trình hóa học hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) NaNO
2
→ N
2
→ NH
3
→ NO → NO
2
→ HNO
3
→ NaNO
3
→ NaNO
2
.
b) Quặng photporit → photpho → điphotpho pentaoxit → amoniphotphat → axit
photphoric→ canxi photphat.
c) C → CO
2
→ NaHCO
3
→ Na
2
CO
3
→ NaOH
d) SiO
2
→ Na
2
SiO
3
→ Na
2
CO
3
→ BaCO
3
→ CO
2
Bài 3: Viết các phương trình hóa học sau:
a) Phản ứng thế nguyên tử H trong phân tử CH
4
: CH
4
+ Cl
2
as
b) Phản ứng thế của ancol etylic với HBr: C
2
H
5
OH + HBr
o
t ,xt
Đề cương hóa học lớp 11 học kỳ 1 - Trang 2
Đề cương hóa học lớp 11 học kỳ 1 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương hóa học lớp 11 học kỳ 1 9 10 700