Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học kỳ II môn sinh 10

Được đăng lên bởi Bancua Macarong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương học kỳ II môn sinh 10
Câu 1: Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của quá trình nguyên phân, thoi phân bào bị phá
huỷ?
Trả lời:
- NST không phân li về 2 cực của tế bào, tế bào chất củng không phân chia, do đó sẽ tạo ra tế
bào có bộ NST tăng gấp bội (4n).
Câu 2: Thực chất của nguyên phân? Vì sau nói nguyên phân là phương thức phân bào
quan trọng đối với cơ thể? Nêu ý nghĩa thực tiễn của nguyên phân.
Trả lời:
- Thực chất của quá trình nguyên phân là quá trình truyền đạt ổn định bộ NST đặc trưng của
loài qua các thế hệ tế bào sinh .
- Nguyên phân là phương thức phân bào quang trọng đối với cơ thể vì:
+ Giúp cơ thể tăng nhanh số lượng tế bào và lớn lên.
+ Là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thể thế hệ tế bào
và cơ thể ở những loài sinh sản sinh dưỡng.
- Ý nghĩa của quá trình nguyên phân: Ứng dụng công nghệ nuôi Cấy mô tạo ra các giống
sạch bệnh, nhân nhanh các giống quý hiềm mà khả năng của nó kém( phong lan)
Câu 3: Có ý kiến cho rằng, lần phân bào thứ nhất mới thực chất là giảm phân, lần
phân bào thứ 2 được coi là phân bào nguyên nhiễm. Theo em đúng hay sai? Giải thích.
- Khẳng định trên là đúng.
- Giải thích:
+ Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần.
+ Kết thúc gảm phân 1, từ 1 tế bào ban đầu có bộ NST gồm 2n NST đơn tạo thành 2 tế bào
con. Mỗi tế bào con có n NST kép
+ Ở giảm phân 2, từ tế bào ban đầu có n kép NST sau phân bào còn n đơn NST.
Câu 4: So sánh nguyên phân và giảm phân.
+ Giống nhau:
- Đều là quá trình phân bào có sự hình thành và tham gia của thoi phân bào.
- NST đều xảy ra các hoạt động nhân đôi, co xoắn, tháo xơắn có tính chất chu kì.
- Đều có hiện tượng phân li và tổ hợp các NST.
+ Khác nhau:
Điểm phân biệt Nguyên phân Giảm phân
Loại tế bào tham gia Tế bào sinh dưỡng Tế bào sinh sản
Diễn biến - 1 lần nhân đôi AND và 1 lần phân chia.
- không có tiếp hợp của các NST kép trong cặp đồng dạng.
- Không có sự phân li các NST kép trong cặp đồng dạng.
- NST tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo -1 lần nhân đôi AND và 2 lần phân chia.
- Có tiếp hợp (kì đầu lần phân bào 1).
- Có ( kì sau lần phân bào 1).
- NST tập trung thành 2 hàng( giảm phân 1)
Kết quả 1 TB mẹ tạo ra 2 TB con giống nhau và giống mẹ Từ 1 TB mẹ tạo 4 TB con với số
nhiễm sắc thể giảm đi 1 nừa.
Câu 5: Căn cứ vào đặc điểm trao đổi chất, VSV được chia thành những nhóm nào?
Nêu điểm khác biệt cơ bản giữa các nhóm.
Trả lời:
- VSV chia làm 4 nhóm:
Kiểu dinh dưỡng Nguồn năng lượng Nguồn cacbon chủ yếu
Quang tự dưỡng Ánh ...
Đề cương học kỳ II môn sinh 10
Câu 1: Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của quá trình nguyên phân, thoi phân bào bị phá
huỷ?
Trả lời:
- NST không phân li về 2 cực của tế bào, tế bào chất củng không phân chia, do đó sẽ tạo ra tế
bào có bộ NST tăng gấp bội (4n).
Câu 2: Thực chất của nguyên phân? Vì sau nói nguyên phân là phương thức phân bào
quan trọng đối với cơ thể? Nêu ý nghĩa thực tiễn của nguyên phân.
Trả lời:
- Thực chất của quá trình nguyên phân là quá trình truyền đạt ổn định bộ NST đặc trưng của
loài qua các thế hệ tế bào sinh .
- Nguyên phân là phương thức phân bào quang trọng đối với cơ thể vì:
+ Giúp cơ thể tăng nhanh số lượng tế bào và lớn lên.
+ Là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thể thế hệ tế bào
và cơ thể ở những loài sinh sản sinh dưỡng.
- Ý nghĩa của quá trình nguyên phân: Ứng dụng công nghệ nuôi Cấy mô tạo ra các giống
sạch bệnh, nhân nhanh các giống quý hiềm mà khả năng của nó kém( phong lan)
Câu 3: Có ý kiến cho rằng, lần phân bào thứ nhất mới thực chất là giảm phân, lần
phân bào thứ 2 được coi là phân bào nguyên nhiễm. Theo em đúng hay sai? Giải thích.
- Khẳng định trên là đúng.
- Giải thích:
+ Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần.
+ Kết thúc gảm phân 1, từ 1 tế bào ban đầu có bộ NST gồm 2n NST đơn tạo thành 2 tế bào
con. Mỗi tế bào con có n NST kép
+ Ở giảm phân 2, từ tế bào ban đầu có n kép NST sau phân bào còn n đơn NST.
Câu 4: So sánh nguyên phân và giảm phân.
+ Giống nhau:
- Đều là quá trình phân bào có sự hình thành và tham gia của thoi phân bào.
- NST đều xảy ra các hoạt động nhân đôi, co xoắn, tháo xơắn có tính chất chu kì.
- Đều có hiện tượng phân li và tổ hợp các NST.
+ Khác nhau:
Điểm phân biệt Nguyên phân Giảm phân
Loại tế bào tham gia Tế bào sinh dưỡng Tế bào sinh sản
Diễn biến - 1 lần nhân đôi AND và 1 lần phân chia.
- không có tiếp hợp của các NST kép trong cặp đồng dạng.
- Không có sự phân li các NST kép trong cặp đồng dạng.
- NST tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo -1 lần nhân đôi AND và 2 lần phân chia.
- Có tiếp hợp (kì đầu lần phân bào 1).
- Có ( kì sau lần phân bào 1).
- NST tập trung thành 2 hàng( giảm phân 1)
Kết quả 1 TB mẹ tạo ra 2 TB con giống nhau và giống mẹ Từ 1 TB mẹ tạo 4 TB con với số
nhiễm sắc thể giảm đi 1 nừa.
Câu 5: Căn cứ vào đặc điểm trao đổi chất, VSV được chia thành những nhóm nào?
Nêu điểm khác biệt cơ bản giữa các nhóm.
Trả lời:
- VSV chia làm 4 nhóm:
Kiểu dinh dưỡng Nguồn năng lượng Nguồn cacbon chủ yếu
Quang tự dưỡng Ánh sáng CO2
Hoá tự dưỡng Chất vô cơ hoăc chất hữu cơ CO2
Quang dị dưỡng Ánh sáng Chất hữu cơ
Hoá dị dưỡng Chất hữu cơ Chất hữu cơ
Đề cương học kỳ II môn sinh 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương học kỳ II môn sinh 10 - Người đăng: Bancua Macarong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương học kỳ II môn sinh 10 9 10 879