Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học lỳ môn toán lớp 6

Được đăng lên bởi hai thuan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trêng THCS kh¬ng mai
N¨m häc 2013 - 2014
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
m«n: to¸n 6
A. Lý thuyÕt :
I. PhÇn sè häc:
1. Nªu c¸ch viÕt vµ kÝ hiÖu mét tËp hîp? ThÕ nµo lµ tËp hîp con cña mét tËp hîp ?
2. Nªu ®Þnh nghÜa lòy thõa bËc n cña a? ViÕt c«ng thøc nh©n, chia hai lòy thõa cïng
c¬ sè ?
3. Nªu tÝnh chÊt chia hÕt mét tæng? Nªu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2,3,5,9.
4. Nªu ®Þnh nghÜa sè nguyªn tè, hîp sè,sè nguyªn tè cïng nhau.
5. Nªu quy t¾c t×m ¦CLN,BCNN . Nªu c¸ch t×m ¦C th«ng qua t×m ¦CLN. C¸ch t×m
BC th«ng qua t×m BCNN ?
6. Nªu c¸c quy t¾c vÒ phÐp céng , phÐp trõ trªn tËp hîp Z , quy t¾c dÊu ngoÆc ? Kh¸i
niÖm GT tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn ?
II. PhÇn h×nh häc:
1. ThÕ nµo lµ 3 ®iÓm th¼ng hµng ?
2. ThÕ nµo lµ mét tia gèc 0? Hai tia ®èi nhau ?
3. §o¹n th¼ng AB lµ g× ?
4. Khi nµo AM + MB = AB ?
5. Nªu c¸c c¸ch chøng tá ®iÓm n»m gi÷a 2 ®iÓm ?
6. ThÕ nµo lµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng ?
B. Bµi tËp : C¸c d¹ng bµi tËp t¬ng øng víi lý thuyÕt trong SGK + SBT.
Mét sè bµi tËp bæ sung:
I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm
Bµi 1. §iÒn dÊu x vµo « thÝch hîp :
STT C©u §óng Sai
1. Mäi sè nguyªn tè ®Òu lµ sè lÎ.
2. 12
8
: 12
4
= 12
2
3. 17
3
. 2
3
= 34
3
4.
Mäi sè nguyªn tè cã ch÷ sè tËn cïng lµ mét trong c¸c ch÷ sè: 1, 3,
7, 9.
5.
NÕu mçi sè h¹ng cña tæng kh«ng chia hÕt cho 3 th× tæng kh«ng
chia hÕt cho 3.
6.
NÕu tæng cña hai sè chia hÕt cho 4 vµ mét trong hai sè chia hÕt
cho 4 th× sè h¹ng cßn l¹i chia hÕt cho 4.
7.
Sè chia hÕt cho 2 vµ chia hÕt cho 5 cã ch÷ sè tËn cïng b»ng 0.
8.
NÕu mét thõa sè cña tÝch chia hÕt cho 5 th× tÝch chia hÕt cho 5.
9.
NÕu mçi sè h¹ng cña tæng chia hÕt cho 7 th× tæng chia hÕt cho 7.
10. Mét sè chia hÕt cho 2 th× ch÷ sè tËn cïng lµ 4.
1
Đề cương học lỳ môn toán lớp 6 - Trang 2
Đề cương học lỳ môn toán lớp 6 - Người đăng: hai thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương học lỳ môn toán lớp 6 9 10 700