Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HỌC MÔN HỌC THUYẾT MAC-LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi svlopdang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG HỌC MÔN HỌC THUYẾT MAC-LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Nêu những tư tưởng cơ bản của Mac và Ăng-ghen về XD chính Đảng
của giai cấp CN?
Trả lời:
1

Tiền đề để M-AG XD học thuyết về Đảng độc lập của giai cấp CN


Khách quan: về kinh tế-XH, Khoa học kĩ thuật, ti ền để về lý luận



Chủ quan: Các Mác và Ăng-ghen

(tự tìm hiểu trong giáo trình)
2

Những tư tưởng cơ bản về Đảng và XD Đảng của Mac và Ăng ghen
a

M và AG đã vạch ra những tư tưởng làm xuất phát điểm về Đảng
cách mạng của giai cấp công nhân


Chỉ ra QL phát triển của lịch sử XH loài người; chỉ ra sự diệt
vong tất yếu của CNTB và sự thắng lợi của CNXH.



Vai trò lịch sử của giai cấp CN trong CM vô sản là tiêu diệt CNTB
và XD XHCN.



“giai cấp TS tạo ra những người đào huyệt chon chính nó. Sự
sụp đổ của g/c TS và sự thắng lợi của g/c VS đều là tất yếu như
nhau”



“Việc giải phóng g/c CN phải là sự nghiệp của bản thân g/c CN”



Sự cần thiết phải có Đảng độc lập của g/c CN để tổ chức và lãnh
đạo g/c CN làm CM- đó là ĐCS.



“ Trong cuộc đấu tranh chống lại quyền lực liên hợp của g/c
hữu sản, chỉ có khi nào g/c VS tự mình tổ chức được thành miith
chính Đảng độc lập để đối lập với tất cả mọi chính đang cỹ do
g/c hữu sản lập ra. Thì mới có thể hành động với tư cách g/c
được”



“Việc g/c VS tổ chức thành chính đảng là tất yếu…”



Cơ sở ra đời của ĐCS = chủ nghĩa khoa học kết hợp với phong
trào công nhân.



CNKH do M-AG sáng lập, sau này được LN bổ sung và phát tri ển.



CNKH một mặt là sản phẩm của việc nghiên cứu những quan hệ
kinh tế của TBCN, mặt khác nó còn là kết quả khách quan, tất
yếu của quá trình phát triển của những tư tưởng tiến bộ do loài
người sáng tạo ra từ TK XIX.



Phong trào CN ra đời là tiền để trực tiếp của cuộc đấu tranh
hàng ngày của g/c công nhân chống lại g/c TS.



Khi CN XHKH thâm nhập vào phong trào khi đó, g/x CN mới ý
thức được rằng họ vẫn phải tự tổ chức.



Khi có CNXHKH soi sáng, có chính đảng CM lãnh đạo, g/c CN m ới
chuyển từ tự phát lên tự giác, đi tiên phong trong cuộc đấu tranh
giai cấp nhân loại khỏi áp bức bóc lột, mới từ g/c tự nhiên trở
thành g/c CN.



Quá trình kết hợp giữa CNXHKH với phong trào công nhân là
một quá trình đấu tranh CM gay gắt chống lại các trào lưu tư
tưởng TS, cơ hội.



CHXHKH phải kết hợp với phong trào công nhân một tư cách KH
thì đảng mới ra đời đk.



Chính đảng cộng sản của g/c CN ngay từ khi ra đời đã mang bản
chất CM và KH. Những bản chất này được củng cố và phát tr...
Đ C NG H C MÔN H C THUY T MAC-LÊ NIN, T T NG H CHÍ MINH ƯƠ Ư ƯỞ
V Y D NG Đ NG C NG S N VI T NAM
Câu 1: Nêu nh ng t t ng c b n c a Mac và Ăng-ghen v XD chính Đ ng ư ưở ơ
c a giai c p CN?
Tr l i:
1 Ti n đ đ M-AG XD h c thuy t v Đ ng đ c l p c a giai c p CN ế
Khách quan: v kinh t -XH, Khoa h c kĩ thu t, ti n đ v lý lu n ế
Ch quan: Các Mác và Ăng-ghen
(t tìm hi u trong giáo trình)
2 Nh ng t t ng c b n v Đ ng và XD Đ ng c a Mac và Ăng ghen ư ưở ơ
a M và AG đã v ch ra nh ng t t ng làm xu t phát đi m v Đ ng ư ưở
cách m ng c a giai c p công nhân
Ch ra QL phát tri n c a l ch s XH loài ng i; ch ra s di t ườ
vong t t y u c a CNTB và s th ng l i c a CNXH. ế
Vai trò l ch s c a giai c p CN trong CM vô s n là tiêu di t CNTB
XD XHCN.
“giai c p TS t o ra nh ng ng i đào huy t chon chính nó. S ườ
s p đ c a g/c TS và s th ng l i c a g/c VS đ u là t t y u nh ế ư
nhau”
“Vi c gi i phóng g/c CN ph i là s nghi p c a b n thân g/c CN”
S c n thi t ph i có Đ ng đ c l p c a g/c CN đ t ch c và lãnh ế
đ o g/c CN làm CM- đó là ĐCS.
“ Trong cu c đ u tranh ch ng l i quy n l c liên h p c a g/c
h u s n, ch có khi nào g/c VS t mình t ch c đ c thành miith ư
chính Đ ng đ c l p đ đ i l p v i t t c m i chính đang cỹ do
g/c h u s n l p ra. Thì m i có th hành đ ng v i t cách g/c ư
đ c”ượ
“Vi c g/c VS t ch c thành chính đ ng là t t y u…” ế
C s ra đ i c a ĐCS = ch nghĩa khoa h c k t h p v i phong ơ ế
trào công nhân.
CNKH do M-AG sáng l p, sau này đ c LN b sung và phát tri n. ượ
CNKH m t m t là s n ph m c a vi c nghiên c u nh ng quan h
kinh t c a TBCN, m t khác nó còn là k t qu khách quan, t t ế ế
y u c a quá trình phát tri n c a nh ng t t ng ti n b do loài ế ư ưở ế
ng i sáng t o ra t TK XIX.ườ
ĐỀ CƯƠNG HỌC MÔN HỌC THUYẾT MAC-LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG HỌC MÔN HỌC THUYẾT MAC-LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: svlopdang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HỌC MÔN HỌC THUYẾT MAC-LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 358