Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học phần Giáo dục học đại cương

Được đăng lên bởi ntthuhang1995
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN
MÔN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
Bài làm
Câu 1: Tính quy định của xã hội đối với giáo dục.
- Xã hội là môi trường rộng lớn trong đó giáo dục được sinh ra, được nuôi
dưỡng và phát triển. Vì vậy xã hội có ảnh hưởng quyết định đến sự phát
triển giáo dục thông qua các thành phần đa dạng của nó như kinh tế,
chính trị, văn hóa…
- Một đất nước nghèo đói, khoa học công nghệ, nền sản xuất không phát
triển thì giáo dục cũng không được chú trọng và phát triển được. Một
chính quyền mà thi hành những chính sách ngu dân, một dân tộc không
biết tôn vinh những bậc hiền tài thì văn hóa, giáo dục không thể phát
triển được.
- Giáo dục chịu sự giới hạn, sự khống chế của xã hội, giáo dục không vượt
quá khuôn khổ, ngoài tầm cỡ của xã hội được, xã hội là “vòng kim cô”
của giáo dục.
- Hiện nay, nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây
dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh” thì giáo dục cũng phải hướng vào lí tưởng đó của dân tộc
qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ:
+, Nâng cao dân trí;
+, Đào tạo nguồn nhân lực;
+, Bồi dưỡng nhân tài;
Câu 2: Chức năng – nhiệm vụ của giáo dục.

Chức năng kinh tế – sản xuất
Xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển thì phải có việc thế hệ đi
trước truyền lại những kinh nghiệm lịch sử - xã hội cho thế hệ đi sau để họ
tham gia vào đời sống xã hội, phát triển sản xuất, thoả mãn ngày càng cao
nhu cầu của con người. Chức năng kinh tế - sản xúât của giáo dục thể hiện
tập trung nhất thông qua việc đào tạo nhân lực. Cụ thể:

Giáo dục đào tạo những người lao động có trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ và phẩm chất nhân cách cao, giáo dục tạo ra sức lao động
mới một cách khéo léo, tinh xảo, hiệu quả để vừa thay thế sức lao
động cũ bị mất đi, vừa tạo ra sức lao động mới cao hơn, góp phần tăng
năng suất lao động, đẩy mạnh sán xuất phát triển kinh tế – xã hội.

Giáo dục đã tái sản xuất sức lao động xã hội, tạo ra lực lượng trực tiếp
sản xuất và quản lý xã hội với trình độ, năng lực cao. Giáo dục giúp
cho mọi thành viên trong xã hội các cơ hội được mở mang trí tuệ, trau
dồi nhân cách, phát triển các sức mạnh tinh thần và thể chất để vươn
lên làm chủ trong lao động, trong cuộc sống cộng đồng....
1

=> Để thực hiện tốt, cần phải:

Giáo dục gắn bó với kinh tế xã hội, sản xuất với yêu cầu phát triển
kinh tế trong từng giai đoạn nhất định.

Xây dựng nền giáo dục quốc dân tương đối, cân đối, ổn định, đạt nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Hệ thống giáo dục quốc...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN
MÔN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
Bài làm
Câu 1: Tính quy định của xã hội đối với giáo dục.
- Xã hội là môi trường rộng lớn trong đó giáo dục được sinh ra, được nuôi
dưỡng và phát triển. Vì vậy xã hội có ảnh hưởng quyết định đến sự phát
triển giáo dục thông qua các thành phần đa dạng của nó như kinh tế,
chính trị, văn hóa…
- Một đất nước nghèo đói, khoa học công nghệ, nền sản xuất không phát
triển thì giáo dục cũng không được chú trọng và phát triển được. Một
chính quyền mà thi hành những chính sách ngu dân, một dân tộc không
biết tôn vinh những bậc hiền tài thì văn hóa, giáo dục không thể phát
triển được.
- Giáo dục chịu sự giới hạn, sự khống chế của xã hội, giáo dục không vượt
quá khuôn khổ, ngoài tầm cỡ của xã hội được, xã hội là “vòng kim cô”
của giáo dục.
- Hiện nay, nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây
dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh” thì giáo dục cũng phải hướng vào lí tưởng đó của dân tộc
qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ:
+, Nâng cao dân trí;
+, Đào tạo nguồn nhân lực;
+, Bồi dưỡng nhân tài;
Câu 2: Chức năng – nhiệm vụ của giáo dục.
Chức năng kinh tế – sản xuất
hội loài người muốn tồn tại phát triển thì phải việc thế hệ đi
trước truyền lại những kinh nghiệm lịch sử - hội cho thế hệ đi sau đ họ
tham gia vào đời sống hội, phát triển sản xuất, thoả mãn ngày càng cao
nhu cầu của con người. Chức năng kinh tế - sản xúât của giáo dục thể hiện
tập trung nhất thông qua việc đào tạo nhân lực. Cụ thể:
Giáo dục đào tạo những người lao động trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ phẩm chất nhân cách cao, giáo dục tạo ra sức lao động
mới một cách khéo léo, tinh xảo, hiệu quả để vừa thay thế sức lao
động cũ bị mất đi, vừa tạo ra sức lao động mới cao hơn, góp phần tăng
năng suất lao động, đẩy mạnh sán xuất phát triển kinh tế – xã hội.
Giáo dục đã tái sản xuất sức lao động xã hội, tạo ra lực lượng trực tiếp
sản xuất quản hội với trình độ, năng lực cao. Giáo dục giúp
cho mọi thành viên trong xã hội các cơ hội được mở mang trí tuệ, trau
dồi nhân ch, phát triển các sức mạnh tinh thần thể chất để vươn
lên làm chủ trong lao động, trong cuộc sống cộng đồng....
1
Đề cương học phần Giáo dục học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương học phần Giáo dục học đại cương - Người đăng: ntthuhang1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương học phần Giáo dục học đại cương 9 10 284