Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hướng dẫn học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Được đăng lên bởi quoc-hoan-nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 13340 lần   |   Lượt tải: 58 lần
Đề cương hướng dẫn học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam | Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- -----------------ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
------------------I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. Tên môn học: LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
2. Số tín chỉ: 03
II. NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1:
SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM – NHÀ NƯỚC VĂN
LANG – ÂU LẠC
1. Các nhân tố dẫn đến sự hình thành Nhà nước đầu tiên
Bắt nguồn từ giai đoạn Phùng Nguyên và đặc biệt ở giai đoạn Đông Sơn xã hội Việt
Nam đã có sự chuyển biến:
1.1 Chuyển biến về kinh tế
Nông nghiệp trồng lúa nước chiếm vị trí chủ đạo, năng suất tăng vượt bậc, nền kinh tế
đã có sự chuyển biến cơ bản về mọi mặt.
1.2 Chuyển biến trong xã hội
- Hôn nhân và gia đình: Chế độ phụ hệ thay thế cho chế độ mẫu hệ; Sự xuất hiện của
"gia đình nhỏ", chế độ tư hữu ra đời; Công xã nông thôn thay thế cho công xã thị tộc.
- Phân hóa xã hội: căn cứ vào những tài liệu khảo cổ học về hình thức chôn cất và tài
sản chôn theo người chết, xã hội phân chia làm 3 tầng lớp: Tầng lớp quý tộc; Tầng lớp nông

dân công xã nông thôn; Tầng lớp nô tì.
1.3 Yếu tố trị thủy và chống ngoại xâm
- Nhu cầu trị thủy bắt nguồn từ: Vị trí địa lý, nông nghiệp trồng lúa nước.
- Nhu cầu chống ngoại xâm bắt nguồn từ: Vị trí địa lý, hiện tượng lịch sử tất yếu - tự
vệ và mở rộng lãnh thổ.
2. Quá trình hình thành Nhà nước đầu tiên
2.1 Thời kỳ Văn Lang - Nhà nước trong trạng thái đang hình thành
- Sự chuyển hóa quyền lực xã hội sang quyền lực nhà nước:Đề cương hướng dẫn học tập
môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam | Trang 2
+ Quý tộc thị tộc thành những người quản lý xã hội;
+ Bằng địa vị của mình quý tộc thị tộc chiếm đoạt sản phẩm dư thừa của cộng
đồng.
- Tổ chức quản lý xã hội: hình thành liên minh các bộ lạc vào khoảng thế kỷ VII
TCN, cụ thể: Đứng đầu là Hùng Vương; Chia nước làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc
tướng; Dưới bộ có các công xã nông thôn, đứng đầu là Bồ chính.
2.2 Nhà nước Âu Lạc
2.2.1 Lịch sử hình thành Nhà nước Âu Lạc:
- Bắt nguồn từ nhu cầu chống giặc ngoại xâm: người Lạc Việt và người Âu Việt đoàn
kết lại (thành người Âu Lạc) do Thục Phán đứng đầu chống lại cuộc xâm lược của nhà Tần
năm 214 TCN;
- Thục Phán thay thế Hùng Vương, lập nước Âu Lạc năm 208 TCN.
2.2.2 Tổ chức bộ máy nhà nước:
- Thục Phán lên ngôi Vua lấy hiệu An Dương Vương, đóng đô Phong Khê - xây
thà...
Đ c ng h ng d n h c t p môn L ch s nhà n c và pháp lu t Vi t Nam | Trang 1 ươ ướ ướ
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
TR NG Đ I H C M TP.HCM Đ c l p - T do - H nh phúcƯỜ
--------------- ------------------
Đ C NG H NG D N H C T P ƯƠ ƯỚ
MÔN L CH S NHÀ N C VÀ PHÁP LU T VI T NAM ƯỚ
HÌNH TH C ĐÀO T O T XA
-------------------
I. GI I THI U MÔN H C
1. Tên môn h c: L CH S NHÀ N C VÀ PHÁP LU T VI T NAM Ư
2. S tín ch : 03
II. N I DUNG:
CH NG 1:ƯƠ
S HÌNH THÀNH NHÀ N C Đ U TIÊN VI T NAM – NHÀ N C VĂN ƯỚ ƯỚ
LANG – ÂU L C
1. Các nhân t d n đ n s hình thành Nhà n c đ u tiên ế ướ
B t ngu n t giai đo n Phùng Nguyên và đ c bi t giai đo n Đông S n xã h i Vi t ơ
Nam đã có s chuy n bi n: ế
1.1 Chuy n bi n v kinh t ế ế
Nông nghi p tr ng lúa n c chi m v trí ch đ o, năng su t tăng v t b c, n n kinh t ư ế ượ ế
đã có s chuy n bi n c b n v m i m t. ế ơ
1.2 Chuy n bi n trong xã h i ế
- Hôn nhân và gia đình: Ch đ ph h thay th cho ch đ m u h ; S xu t hi n c a ế ế ế
"gia đình nh ", ch đ t h u ra đ i; Công xã nông thôn thay th cho công xã th t c. ế ư ế
- Phân hóa xã h i: căn c vào nh ng tài li u kh o c h c v hình th c chôn c t và tài
s n chôn theo ng i ch t, xã h i phân chia làm 3 t ng l p: T ng l p quý t c; T ng l p nông ườ ế
Đề cương hướng dẫn học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương hướng dẫn học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Người đăng: quoc-hoan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương hướng dẫn học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 9 10 350