Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi blogger-kan-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3891 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
BỘ MÔN QL TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI
***

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (COMMUNICATION SKILL)
2. Số tín chỉ: 2
3. Giảng viên phụ trách: Đỗ Xuân Hồng, bộ môn Quản lý Tài nguyên & Du lịch sinh
thái.
4. Thời gian học tập: học kỳ I năm học 2011 – 2012
-

Thời gian làm việc trên lớp: 30 tiết chia làm 10 buổi với các hoạt động:
• Truyền đạt kiến thức
• Bài tập
• Thảo luận nhóm

-

Thời gian làm việc cá nhân: tối thiểu 30 giờ để thực hiện các yêu cầu:
• Tìm hiểu bài giảng, tài liệu tham khảo.
• Làm việc nhóm.
• Thực hiện bài tập cá nhân.

5. Mục tiêu chung của học phần:
Môn học kỹ năng giao tiếp cung cấp cho sinh viên cách nhìn khái quát về vai trò của
Kỹ năng giao tiếp trong mọi hoạt động của xã hội đồng thời tạo điều kiện cho sinh
viên bước đầu làm quen với những kỹ năng cần thiết khi tham gia vào mọi hoạt động
giao tiếp trong cuộc sống. Kỳ vọng đối với sinh viên khi kết thúc học phần:
-

Nắm bắt được vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học
tập và trong công việc.

-

Tiếp cận với kỹ năng giao tiếp cơ bản và một số thực tiễn của quá trình giao tiếp.

-

Định hướng cho sinh viên tập trung vào phát triển các kỹ năng mềm.

6. Phương pháp giảng dạy:
-

Hoạt động của giảng viên:
• Thiết kế các bài giảng, hoạt động trên lớp.
• Truyền đạt các kiến thức tổng quan, hiệu chỉnh kiến thức của sinh viên.
• Cung cấp cho Sinh viên phương pháp luận và định hướng tự nghiên
cứu.

-

Hoạt động của sinh viên:
• Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và bài tập của môn học.
Trang 1

• Tích cực tự tìm hiểu, thảo luận và làm bài tập nhóm.
7. Phân bổ chương trình: (xem bảng đính kèm)
8. Tài liệu tham khảo:
-

Bùi Xuân An (2010), Sổ tay Kỹ năng giao tiếp, ĐH Nông Lâm Tp.HCM.

-

Chu Văn Đức (2005), Giáo trình Kỹ năng giao tiếp, NXB Hà Nội.

-

Ferguson (2004), Communication Skills – Second Edition, Facts On File Inc.

-

Dale Carnegie (2008), Đắc nhân tâm, NXB Trẻ.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
-

Tham gia tích cực

: 10 %

-

Bài tập

: 40 %

-

Thi cuối học phần

: 50%

10. Thang điểm

(10) điểm
Ngày 10 tháng 8 năm 2011
Người biên soạn

Đỗ Xuân Hồng

Trang 2

BẢNG PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012

BÀI GIẢNG
1. Tổng quan về
Kỹ năng giao
tiếp
2. Một số khái
niệm và
nguyên tắc cơ
bản trong giao
tiếp

NỘI DUNG
1.1. Chức năng và vai trò của giao tiếp
1.2. Cấu trúc của giao tiếp
1.3. Các hình thức giao tiếp

MỤC TIÊU

GH...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (COMMUNICATION SKILL)
2. Số tín chỉ: 2
3. Giảng viên phụ trách: Đỗ Xuân Hồng, bộ môn Quản Tài nguyên & Du lịch sinh
thái.
4. Thời gian học tập: học kỳ I năm học 2011 – 2012
- Thời gian làm việc trên lớp: 30 tiết chia làm 10 buổi với các hoạt động:
Truyền đạt kiến thức
Bài tập
Thảo luận nhóm
- Thời gian làm việc cá nhân: tối thiểu 30 giờ để thực hiện các yêu cầu:
Tìm hiểu bài giảng, tài liệu tham khảo.
Làm việc nhóm.
Thực hiện bài tập cá nhân.
5. Mục tiêu chung của học phần:
Môn học kỹ năng giao tiếp cung cấp cho sinh viên cách nhìn khái quát vvai trò của
Kỹ ng giao tiếp trong mọi hoạt động của xã hội đồng thời tạo điều kiện cho sinh
viên bước đầu làm quen với những kỹ năng cần thiết khi tham gia vào mọi hoạt động
giao tiếp trong cuộc sống. Kỳ vọng đối với sinh viên khi kết thúc học phần:
- Nắm bắt được vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học
tập và trong công việc.
- Tiếp cận với kỹ năng giao tiếp cơ bản và một số thực tiễn của quá trình giao tiếp.
- Định hướng cho sinh viên tập trung vào phát triển các kỹ năng mềm.
6. Phương pháp giảng dạy:
- Hoạt động của giảng viên:
Thiết kế các bài giảng, hoạt động trên lớp.
Truyền đạt các kiến thức tổng quan, hiệu chỉnh kiến thức của sinh viên.
Cung cấp cho Sinh viên phương pháp luận định hướng t nghiên
cứu.
- Hoạt động của sinh viên:
Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và bài tập của môn học.
Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
BỘ MÔN QL TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI
***
Đề cương kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Đề cương kỹ năng giao tiếp - Người đăng: blogger-kan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương kỹ năng giao tiếp 9 10 620