Ktl-icon-tai-lieu

đề cương lý luận dạy học

Được đăng lên bởi Viên Đá Nhỏ
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4645 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đề 1:
Câu 1: (6 điểm). Phân tích động lực của quá trình dạy học. cho ví dụ về động lực cơ bản của quá
trình dạy học ở trường THCS.
Giải: QTDH luôn luôn vận động và phát triển, sự vận động và phát triển QTDH là do được thúc đẩy bởi độ lực,
động lực của QTDH là kết quả của QT giải quyết tốt các loại mâu thuẫn.
Có 2 loại mâu thuẫn:
a/ mâu thuẫn bên ngoài:
Là mâu thuẫn giữa các thành tố của QTDH với môi trường kinh tế - xã hội và môi trường
khoa học công nghệ
Mâu thuẫn giữa yêu cầu đòi hỏi của môi trường kinh tế xã hội và KHCN trong khi đó mục tiêu
đào tạo chưa đáp ứng được kịp thời.
Mâu thuẫn giữa sự biến đổi mạnh mẽ của môi trường kinh tế xã hội và khoa học công nghệ,
trong khi đó nội dung dạy còn lạc hậu

Nguyên nhân: cơ sở vật chất chưa đầy đủ, nội sung biên soạn nặng về lý thuyết, năng lực của
giáo viên còn hạn chế, …
Mâu thuẫn kinh tế xã hội – KHCN phát triển mạnh mẽ như vũ bão, đặc biệt là phát triển công
nghệ thông tin, trong khi đó phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học chưa kịp hiện đại
hóa

Mâu thuẫn KTXH – KHCN phát triển mạnh, trong khi đó năng lực, trình độ, khả năng tiếp cận
KHCN mới nhất của giáo viên còn bị hạn chế
-

Việc giải quyết tốt các loại mâu thuẫn bên ngoài là điều kiện cho sự phát triển của QTDH.

b/ mâu thuẫn bên trong:
+ Là mâu thuẫn giữa các thành tố trong quá trình dạy hoc với nhau và mâu thuẫn giữa các yếu tố nằm trong
từng thành tố
+ Mâu thuẫn giữa các thành tố của quá trình DH với nhau, cụ thể:
Mục tiêu cần phải hình thành những con người có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi
trong khi đó nội dung dạy học hiện nay rất nặng về lý thuyết.
Giữa mục tiêu dạy học đào tạo con người có tư duy sáng tạo; có kỹ năng thực hành giỏi trong
khi đó nội dung dạy học còn lạc hậu ( thuyết trình phấn, bảng )

+ Mâu thuẫn giữa nhiệm vụ dạy học mà gv đề ra cho hs cao hơn so với trình độ hiện có của học sinh.
+ Mâu thuẫn giữa các thành tố nằm trong từng thành tố, cụ thể:
Trong thành tố nhiệm vụ dạy học: mâu thuẫn giữa việc coi trọng nhiệm vụ cung cấp tri thức
trong khi đó lại coi nhẹ nhiệm vụ giáo dục phẩm chất nhân cách cho hs.

Trong thành tố nội dung: mâu thuẫn giữa việc quá coi trọng lý thuyết coi nhẹ bài tập thực
hành.
Trong thành tố pp: sd chủ yếu nhóm pp dạy học truyền thống mà chưa quan tâm đúng mức tới
nhóm pp dạy học hiện đại.
-

Trong thành tố phương tiện: sử dụng chủ yếu nhóm…

-

Trong bản thân gv: trình độ chuyên môn cao mâu thuẫn với năng lực sư phạm hạn chế.


Việc giải quyết tốt các loại mâu thuẫn bên tro...
Đề 1:
Câu 1: (6 điểm). Phân tích động lực của quá trình dạy học. cho ví dụ về động lực cơ bản của quá
trình dạy học ở trường THCS.
Giải: QTDH luôn luôn vận động và phát triển, sự vận động và phát triển QTDH là do được thúc đẩy bởi độ lực,
động lực của QTDH là kết quả của QT giải quyết tốt các loại mâu thuẫn.
Có 2 loại mâu thuẫn:
a/ mâu thuẫn bên ngoài:
- Là mâu thuẫn giữa các thành tố của QTDH với môi trường kinh tế - xã hội và môi trường
khoa học công nghệ
- Mâu thuẫn giữa yêu cầu đòi hỏi của môi trường kinh tế xã hội và KHCN trong khi đó mục tiêu
đào tạo chưa đáp ứng được kịp thời.
- Mâu thuẫn giữa sự biến đổi mạnh mẽ của môi trường kinh tế xã hội và khoa học công nghệ,
trong khi đó nội dung dạy còn lạc hậu
Nguyên nhân: cơ sở vật chất chưa đầy đủ, nội sung biên soạn nặng về lý thuyết, năng lực của
giáo viên còn hạn chế, …
- Mâu thuẫn kinh tế xã hội – KHCN phát triển mạnh mẽ như vũ bão, đặc biệt là phát triển công
nghệ thông tin, trong khi đó phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học chưa kịp hiện đại
hóa
Mâu thuẫn KTXH – KHCN phát triển mạnh, trong khi đó năng lực, trình độ, khả năng tiếp cận
KHCN mới nhất của giáo viên còn bị hạn chế
- Việc giải quyết tốt các loại mâu thuẫn bên ngoài là điều kiện cho sự phát triển của QTDH.
b/ mâu thuẫn bên trong:
+ Là mâu thuẫn giữa các thành tố trong quá trình dạy hoc với nhau và mâu thuẫn giữa các yếu tố nằm trong
từng thành tố
+ Mâu thuẫn giữa các thành tố của quá trình DH với nhau, cụ thể:
- Mục tiêu cần phải hình thành những con người có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi
trong khi đó nội dung dạy học hiện nay rất nặng về lý thuyết.
- Giữa mục tiêu dạy học đào tạo con người có tư duy sáng tạo; có kỹ năng thực hành giỏi trong
khi đó nội dung dạy học còn lạc hậu ( thuyết trình phấn, bảng )
+ Mâu thuẫn giữa nhiệm vụ dạy học mà gv đề ra cho hs cao hơn so với trình độ hiện có của học sinh.
+ Mâu thuẫn giữa các thành tố nằm trong từng thành tố, cụ thể:
- Trong thành tố nhiệm vụ dạy học: mâu thuẫn giữa việc coi trọng nhiệm vụ cung cấp tri thức
trong khi đó lại coi nhẹ nhiệm vụ giáo dục phẩm chất nhân cách cho hs.
đề cương lý luận dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương lý luận dạy học - Người đăng: Viên Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
đề cương lý luận dạy học 9 10 296