Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2223 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG MÁC LÊ NIN
1) Anh(chị) hãy trình bày nội dung và phân tích mối quan hệ biện chứng giữa

vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận:
1.Phạm trù vật chất và phạm trù ý thức :
Lịch sứ của triết học cũng là lịch sử của những cuộc đấu tranh xung quanh vấn
đề cơ bản của triết học với hai phạm trù lớn: vật chất và ý thức. Song, để đi đến
được những quan niệm, định nghĩa khoa học và tương đối hoàn chỉnh về chúng
cũng phải đến một giai đoạn lịch sử nhất định với sự ra đời và phát triển của chủ
nghỉa duy vật biện chứng.
Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan,
được đem lại cho con người trong cảm giác,được cảm giác của chúng ta chép
lại, chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”
Vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn
tại của mình.Không thể có vật chất không vận động và không có vận động ở
ngoài vật chất.Đồng thời vật chất vận động trong không gian và thời gian.Không
gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất,là thuộc tính chung vốn có của
các dạng vật chất cụ thể .
Ý thức là sản phẩm của quá trình phát triển của tự nhiên và lịch sử - xã hội.Bản
chất của ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan,là sự phản ánh
tích cực,tự giác,chủ động,sáng tạo thế giới khách quan và bộ não người thông
qua hoạt động thực tiễn.Chính vì vậy,không thể xem xét hai phạm trù này tách
rời,cứng nhắc, càng không thể coi ý thức (bao gồm cảm xúc,ý chí,tri thức,….) là
cái có trước ,cái sinh ra và quyết định sự tồn tại ,phát triển của thế giới vật chất.

2. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức :
- Vật chất quyết định sự hình thành và phát triển của ý thức.Vật chất là cái có
trước,nó sinh ra và quyết định ý thức:
Nguồn gốc của ý thức chính là vật chất : bộ não ngưòi – cơ quan phản ánh thế
giơí xung quanh,sự tác động của thế giới vật chất vào bộ não ngưòi,tạo thành
nguồn gốc tự nhiên .
Lao động và ngôn ngữ(tiếng nói,chữ viết )trong hoạt động thực tiễn cùng với
nguồn gốc tự nhiên quyết định sự hình thành,tồn tại và phát triển của ý thức .
Mặt khác,ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Vật chất là đối
tượng,khách thể của ý thức,nó quy định nội dung,hình thức,khả năng và quá
trình vận động của ý thức .
-Tác động trở lại của ý thức
Ý thức do vật chất sinh ra và quy định,nhưng ý thức lại có tính độc lập tương đối

của nó.Hơn nữa,sự phản ánh của ý thức đối với vật chất là sự phản ánh tinh
thần,phản ánh sáng tạo và chủ động chứ không thụ động,máy móc,n...
ĐỀ CƯƠNG MÁC LÊ NIN
1) Anh(chị) hãy trình bày nội dung và phân tích mối quan hệ biện chứng giữa
vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận:
1.Phạm trù vật chất và phạm trù ý thức :
Lịch sứ của triết học cũng là lịch sử của những cuộc đấu tranh xung quanh vấn
đề cơ bản của triết học với hai phạm trù lớn: vật chất và ý thức. Song, để đi đến
được những quan niệm, định nghĩa khoa học và tương đối hoàn chỉnh về chúng
cũng phải đến một giai đoạn lịch sử nhất định với sự ra đời và phát triển của chủ
nghỉa duy vật biện chứng.
Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan,
được đem lại cho con người trong cảm giác,được cảm giác của chúng ta chép
lại, chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”
Vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn
tại của mình.Không thể có vật chất không vận động và không có vận động ở
ngoài vật chất.Đồng thời vật chất vận động trong không gian và thời gian.Không
gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất,là thuộc tính chung vốn có của
các dạng vật chất cụ thể .
Ý thức là sản phẩm của quá trình phát triển của tự nhiên và lịch sử - xã hội.Bản
chất của ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan,là sự phản ánh
tích cực,tự giác,chủ động,sáng tạo thế giới khách quan và bộ não người thông
qua hoạt động thực tiễn.Chính vì vậy,không thể xem xét hai phạm trù này tách
rời,cứng nhắc, càng không thể coi ý thức (bao gồm cảm xúc,ý chí,tri thức,….) là
cái có trước ,cái sinh ra và quyết định sự tồn tại ,phát triển của thế giới vật chất.
2. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức :
- Vật chất quyết định sự hình thành và phát triển của ý thức.Vật chất là cái có
trước,nó sinh ra và quyết định ý thức:
Nguồn gốc của ý thức chính là vật chất : bộ não ngưòi – cơ quan phản ánh thế
giơí xung quanh,sự tác động của thế giới vật chất vào bộ não ngưòi,tạo thành
nguồn gốc tự nhiên .
Lao động và ngôn ngữ(tiếng nói,chữ viết )trong hoạt động thực tiễn cùng với
nguồn gốc tự nhiên quyết định sự hình thành,tồn tại và phát triển của ý thức .
Mặt khác,ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Vật chất là đối
tượng,khách thể của ý thức,nó quy định nội dung,hình thức,khả năng và quá
trình vận động của ý thức .
-Tác động trở lại của ý thức
Ý thức do vật chất sinh ra và quy định,nhưng ý thức lại có tính độc lập tương đối
Đề cương Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Mác Lê Nin - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương Mác Lê Nin 9 10 591