Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương mac lenin (học phần 1)

Được đăng lên bởi leha201157
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Mác-Lê
CHƯƠNG I: VẬT CHẤT & Ý THỨC.
II. Quan điểm của CNDV biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan
hệ giữa vật chất và ý thức.
A. Vật Chất
1. Khái niệm vật chất:
Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại
cho con người trong cảm giác, được cảm giác của của chúng ta chép lại, chụp lại,
phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
2. Nội dung của định nghĩa:
- Vật chất là một phạm trù triết học, nghĩa là nó không đồng nhất với các dạng tồn
tại cụ thể mà người ta gọi là vật thể.
- Vật chất có thuộc tính cơ bản là tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không
phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy đã được con người nhận thức hay chưa.
- Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác
động lên giác quan của con người. Cảm giác, tư duy, ý thức là sự phản ánh của vật
chất.
3. Ý Nghĩa:
- Giải quyết được vấn đề cơ bản của triết học, theo lập trường DVBC, khẳng định
tính thứ nhất của VC, tính thứ hai của ý thức, chống lại quan điểm duy tâm, siêu
hình, nhị nguyên.
- Mở rộng nội hàm khái niệm VC, VC không chỉ dưới dạng tự nhiên (đất, nước…)
mà còn tồn tại dưới dạng XH (TTXH, QHSX, LLSX, …) => thể hiện tính thống
nhất giữa CNDVLS và CNDVBC.
- Khẳng định khả năng con người có thể nhận thức thế giới, chống lại quan điểm
bất khả tri trong quan điểm vật chất.
- khẳng đinh thế giới VC là khách quan và vô cùng vô tận, luôn luôn vận động và
phát triển không ngừng => định hướng cổ vũ các nhà khoa học đi sâu vào nghiên
cứu thế giới VC, để làm ngày càng phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân
loại.
4. Phương thức và hình thức tồn tại của VC:
“Trong thế giới, không có gì ngoài VC đang vận động và vận động của VC không
thể vận động ở đâu khác ngoài không gian và thời gian”.
- Vận động là phương thức tồn tại của VC.
- Không gian, thời gian là những hình thức tồn tại của VC.
a) Vận động: vận động theo nghĩa chung nhất (…) bao gồm các quá trình diễn ra
trong vũ trụ, là sự biến đổi nói chung kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho tới tư
duy.
* Các hình thức vận động cơ bản:
Vận động cơ học: sự dịch chuyễn của các vật thể trong không gian.

Vận động vật lý: sự biến đổi của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá trình nhiệt,
điện từ.
Vận động hóa học: sự biến đổi cửa các nguyên tử, các phân ứng hóa học tức là sự
thay đổi của các chất.
Vận động sih học: sự biến đổi của các loài, các quá trình sống, sự tiến hóa, sự trao
đổi chất.
Vận động xã hội: mọi hoạt động XH của con người; sự thay thế các hình thái ...
Đề cương Mác-Lê
CHƯƠNG I: VẬT CHẤT & Ý THỨC.
II. Quan điểm của CNDV biện chứng về vật chất, ý thức mối quan
hệ giữa vật chất và ý thức.
A. Vật Chất
1. Khái niệm vật chất:
Vật chất một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại
cho con người trong cảm giác, được cảm giác của của chúng ta chép lại, chụp lại,
phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
2. Nội dung của định nghĩa:
- Vật chất là một phạm trù triết học, nghĩa là nó không đồng nhất với các dạng tồn
tại cụ thể mà người ta gọi là vật thể.
- Vật chất thuộc tính bản tồn tại khách quan bên ngoài ý thức không
phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy đã được con người nhận thức hay chưa.
- Vật chất cái gây nên cảm giác con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác
động lên giác quan của con người. Cảm giác, tư duy, ý thức là sự phản ánh của vật
chất.
3. Ý Nghĩa:
- Giải quyết được vấn đề bản của triết học, theo lập trường DVBC, khẳng định
tính thứ nhất của VC, tính thứ hai của ý thức, chống lại quan điểm duy tâm, siêu
hình, nhị nguyên.
- Mở rộng nội hàm khái niệm VC, VC không chỉ dưới dạng tự nhiên (đất, nước…)
còn tồn tại dưới dạng XH (TTXH, QHSX, LLSX, …) => thể hiện tính thống
nhất giữa CNDVLS và CNDVBC.
- Khẳng định khả năng con người thể nhận thức thế giới, chống lại quan điểm
bất khả tri trong quan điểm vật chất.
- khẳng đinh thế giới VC là khách quan vô cùngtận, luôn luôn vận động
phát triển không ngừng => định hướng cổ các nhà khoa học đi sâu vào nghiên
cứu thế giới VC, để làm ngày càng phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân
loại.
4. Phương thức và hình thức tồn tại của VC:
“Trong thế giới, không có gì ngoài VC đang vận động và vận động của VC không
thể vận động ở đâu khác ngoài không gian và thời gian”.
- Vận động là phương thức tồn tại của VC.
- Không gian, thời gian là những hình thức tồn tại của VC.
a) Vận động: vận động theo nghĩa chung nhất (…) bao gồm các quá trình diễn ra
trong trụ, sự biến đổi nói chung kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho tới
duy.
* Các hình thức vận động cơ bản:
Vận động cơ học: sự dịch chuyễn của các vật thể trong không gian.
Đề cương mac lenin (học phần 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương mac lenin (học phần 1) - Người đăng: leha201157
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương mac lenin (học phần 1) 9 10 427