Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi hanhvu_78
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3546 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI
Câu 1: Phân tích sự khủng hoảng về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc ở Việt Nam cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?
Ngày 1/9/1858 thực dân Pháp chính nổ súng xâm lược và từng bước thôn tính VN. Triều đình
nhà Nguyễn từng bước thỏa hiệp và đi đến đầuhàng hoàn toàn( bằng các điều ước năm 1862, 1874,
1883, 1884). Với điều ước Patơnốt năm 1884, nước ta trở thành “ một xứ thuộc địa, dân ta là vong
quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”. Chính sách bóc lột, cai trị của
thực dân Pháp đã làm biến đổi sâu sắc xã hội Việt Nam.
 Về chính trị: Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình.
- Đàn áp đẫm máu các phong trào và hành động yêu nước, bóp nghẹt mọi quyền tự do, dân chủ.
- Cai trị trực tiếp bằng hệ thống chính quyền do người Pháp nắm, đồng thời vẫn duy trì chính quyền
phong kiến và tay sai làm chỗ dựa, mọi quyền hành đều trong tay người Pháp. Pháp nắm quyền trực
tiếp nhưng vẫn giữ vua làm mù nhìn.
- Dùng chính sách chia để trị nhằm phá vỡ khối đoàn kết cộng đồng quốc gia dân tộc. Thực dân
Pháp chia rẽ ba nước Đông Dương, xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ chính
trị thế giới, lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp. Chính vì thế mà nước An Nam, một nước có chung
1 dân tộc, chung 1 dòng máu, chung 1 phong tục, chung 1 lịch sử, chung 1 truyền thống, chung 1
tiếng nói, đã bị chia năm sẻ bảy. Ở Việt Nam, Pháp thiết lập chế độ cai trị chyên chế với 3 chế độ
khác nhau với mục đích là chia cắt đất nước ta, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc VN, phục vụ cho
việc cai trị và vơ vét tài nguyên thiên nhiên của nước ta. Chúng thực hiện chia rẽ giữa ba kỳ và chia
rẽ người Kinh với các dân tộc khác; giữa miền xuôi - miền núi; giữa các tôn giáo...
+ Miền Nam là xứ thuộc địa, đứng đầu là viên thống đốc người Pháp.
+ Miền Trung là xứ Bảo hộ, đứng đầu là viên khâm xứ người Pháp.
+ Miền Bắc là chế độ nửa thuộc địa, nửa bảo hộ; đứng đầu là viên thống sứ.
Cơ quan quyền lực tối cao là hội đồng tối cao Đông Dương do toàn quyền Đông Dươg làm chủ tịch.
Với chính sách này, thực dân Pháp câu kết với g/c địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và áp bức chính
trị đối với nhân dân VN. Tính chất xã hội VN đã bị thay đổi: từ xã hội phong kiến độc lập chuyển
thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
 Về kinh tế: Thi hành chính sách kinh tế phản động, bóc lột nặng nề.
- Về nông nghiệp: Thực dân Pháp tạo đk cho bọn địa chủ cướp ruộng đất của nông dân, cướp đồn
điền trồng lúa để trồng cây công nghiệp. Một mặt duy trì phương thức sản xu...
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI
Câu 1: Phân tích sự khủng hoảng về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?
Ngày 1/9/1858 thực dân Pháp chính nổ súng xâm lược từng bước thôn tính VN. Triều đình
nhà Nguyễn từng bước thỏa hiệpđi đến đầuhàng hoàn toàn( bằng các điều ước năm 1862, 1874,
1883, 1884). Với điều ước Patơnốt năm 1884, nước ta trở thành một xứ thuộc địa, dân ta vong
quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo ới gót sắt của kẻ thù hung ác”. Chính sách bóc lột, cai trị của
thực dân Pháp đã làm biến đổi sâu sắc xã hội Việt Nam.
Về chính trị : Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình.
- Đàn áp đẫm máu các phong trào và hành động yêu nước, bóp nghẹt mọi quyền tự do, dân chủ.
- Cai trị trực tiếp bằng hệ thống chính quyền do người Pháp nắm, đồng thời vẫn duy trì chính quyền
phong kiến và tay sai làm chỗ dựa, mọi quyền hành đều trong tay người Pháp. Pháp nắm quyền trực
tiếp nhưng vẫn giữ vua làm mù nhìn.
- Dùng chính sách chia để trị nhằm phá v khối đoàn kết cộng đồng quốc gia dân tộc. Thực dân
Pháp chia rẽ ba nước Đông Dương, xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ chính
trị thế giới, lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp. Chính thế nước An Nam, một nước chung
1 dân tộc, chung 1 dòng máu, chung 1 phong tục, chung 1 lịch sử, chung 1 truyền thống, chung 1
tiếng nói, đã bị chia năm sẻ bảy. Việt Nam, Pháp thiết lập chế độ cai trị chyên chế với 3 chế độ
khác nhau với mục đích chia cắt đất nước ta, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc VN, phục vụ cho
việc cai trị và vơ vét tài nguyên thiên nhiên của nước ta. Chúng thực hiện chia rẽ giữa ba kỳ và chia
rẽ người Kinh với các dân tộc khác; giữa miền xuôi - miền núi; giữa các tôn giáo...
+ Miền Nam là xứ thuộc địa, đứng đầu là viên thống đốc người Pháp.
+ Miền Trung là xứ Bảo hộ, đứng đầu là viên khâm xứ người Pháp.
+ Miền Bắc là chế độ nửa thuộc địa, nửa bảo hộ; đứng đầu là viên thống sứ.
Cơ quan quyền lực tối cao là hội đồng tối cao Đông Dương do toàn quyền Đông Dươg làm chủ tịch.
Với chính sách này, thực dân Pháp câu kết với g/c địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và áp bức chính
trị đối với nhân dân VN. Tính chất hội VN đã bị thay đổi: từ hội phong kiến độc lập chuyển
thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
Về kinh tế : Thi hành chính sách kinh tế phản động, bóc lột nặng nề.
- Về nông nghiệp: Thực dân Pháp tạo đk cho bọn địa chủ cướp ruộng đất của nông dân, cướp đồn
điền trồng lúa để trồng cây công nghiệp. Một mặt duy trì phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu.
đề cương môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: hanhvu_78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
đề cương môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 9 10 707